W maju trzej sędziowie SN - na kanwie rozpatrywanej kasacji - przedstawili zagadnienie prawne dotyczące tej kwestii poszerzonemu składowi Sądu Najwyższego, liczącemu siedmiu sędziów.
Czytaj: Będzie uchwała SN ws. niewskazania kierującego pojazdem>>>

"Szczególna doniosłość tego zagadnienia prawnego dla praktyki wymiaru sprawiedliwości, wynikająca z wielości spraw o takim charakterze rozpoznawanych przez sądy powszechne, a także w postępowaniu kasacyjnym, uzasadniają (...) przedstawienie powiększonemu składowi SN zagadnienia prawnego" - napisano w uzasadnieniu tej decyzji.

Zgodnie z zapisem Kodeksu wykroczeń karze grzywny podlega właściciel pojazdu, który "wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie". Chodzi głównie o przypadki zarejestrowania przekroczenia prędkości przez fotoradar.

Jednak sprawy właścicieli aut ukaranych przez sądy po wnioskach straży miejskich wzbudziły wątpliwości prawne. W niektórych spośród tych spraw kasacje do SN skierowała Rzecznik Praw Obywatelskich. Zagadnienie, które ma być rozpatrzone we wtorek, jest wynikiem jednej z tych kasacji. Zdaniem RPO straże miejskie nie mają uprawnień oskarżyciela publicznego w sprawach odnoszących się do niewskazania kierującego autem.

Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia strażom miejskim uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy ujawniły wykroczenia mieszczące się w zakresie ich działania. Tymczasem strażnicy miejscy - według Rzecznik - nie mają uprawnień kontrolnych wobec właściciela pojazdu, jeśli nie popełnił on wykroczenia jako kierujący pojazdem.

Z kolei przed Trybunałem Konstytucyjnym oczekuje na rozstrzygnięcie wniosek prokuratora generalnego, który zaskarżył przepis o Kodeksu wykroczeń dotyczący karania właściciela pojazdu za niewskazanie, kto kierował autem. Pierwotnie TK miał zająć się tą sprawą pod koniec maja, ale - w związku z modyfikacjami wprowadzonymi do wniosku przez PG - rozprawę odwołano i sprawa czeka teraz na wyznaczenie nowego terminu. (PAP)