Projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z 2005 roku) ma dostosować polskie prawo do kilku dyrektyw UE (zwłaszcza dyrektywy 2013/50/UE).

Dyrektywy te, jak wynika z uzasadnienia, realizują "w szczególności potrzebę zwiększenia skuteczności istniejącego systemu dotyczącego przejrzystości, zwłaszcza w zakresie ujawniania informacji na temat własności przedsiębiorstwa".

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje mają odnosić się do zagadnień: zmiany definicji "państwa macierzystego" oraz procedury wyboru przez emitenta tego państwa i zawiadamiania o tym wyborze; zawiadamiania o znacznych pakietach praw głosu w spółce publicznej; nakładania kar i stosowania środków administracyjnych za naruszenia przepisów wynikających z dyrektywy 2004/109/WE.

"Projektowana ustawa przewiduje również zmiany doprecyzowujące niektóre przepisy ustawy o ofercie, co wynika z doświadczeń i spostrzeżeń związanych z praktycznym stosowaniem jej przepisów, w związku z nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego" - głosi uzasadnienie.

Skutkiem jej uchwalenia będzie m.in. przedłużenie terminu publikacji przez emitenta półrocznego sprawozdania finansowego, do 3 miesięcy po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem. Z kolei emitent prowadzący działalność w przemyśle wydobywczym lub w przemyśle pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych będzie miał obowiązek corocznego ujawniania płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowej - wynika z uzasadnienia.

"W ocenie projektodawcy proponowane rozwiązania implementujące regulacje dyrektywy2013/50/UE przyczynią się do zmniejszenia obowiązków emitentów, wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym oraz ochrony inwestorów" - piszą autorzy projektu. (PAP)