Chodzi o unijne rozporządzenie, które weszło w życie 5 kwietnia 2012 r. Komisja Europejska wprowadziła limity pomocy na realizację przez grupę jej tzw. planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw, czyli biznes planu.

Nowe przepisy wprowadzają też zmiany w funkcjonowaniu grup już istniejących.

Grupę producencką może utworzyć co najmniej 5 rolników produkujących np. owoce czy warzywa. Łączna wartość produkcji wytworzonej i sprzedanej członków tej grupy w roku poprzedzającym powstanie grupy producenckiej musi wynieść równowartość w złotych 50 tys. euro. Jeżeli rolnicy spełniają te warunki, mogą ubiegać się o status wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Tzw. wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw do niedawna korzystała z dużej pomocy. W 2011 r. unijna pomoc wyniosła 185 mln euro, w tym roku miała wynieść 330 mln euro; nowe przepisy zmniejszyły te wydatki do 10 mln euro i to dla wszystkich krajów UE. Dlatego kraje będą co roku otrzymywały tzw. współczynnik przydziału pieniędzy na nowo powstające grupy producenckie.

Rozwiązania unijne wprowadziły także zmiany w procedurze ubiegania się o wstępne uznanie grup producentów. Do tej pory marszałek województwa podejmował jedną decyzję w sprawie wstępnego uznania grupy, jednak regulacje unijne wymagają procedury dwuetapowej. Ostateczna decyzja, po zatwierdzeniu biznes planu tej grupy, wymaga teraz zgody KE.

Zgodnie z nowymi przepisami, marszałek województwa będzie zawiadamiał grupy producentów o przyznanym przez KE na dany rok tzw. współczynniku przydziału. Po uzyskaniu takiej informacji grupa będzie mogła skorygować swój plan, czyli dostosować go do realnych możliwości wsparcia, albo go wycofać. Jednocześnie trudniej będzie zmienić zatwierdzony plan dochodzenia do uznania za grupę. Przepisy unijne pozwalają na zwiększenie całkowitej kwoty wydatków określonych w planie o maksymalnie 5 proc. kwoty zatwierdzonej – pod warunkiem wygospodarowania środków rezerwowych przydzielonych Polsce na dany rok.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (PAP)

awy/ je/