W noweli ustawy o rtv, dotyczącej opłat za udzielane koncesje radiowe i telewizyjne, określono m.in. maksymalną wysokość opłat za udzielenie koncesji.
Np. w przypadku naziemnego rozpowszechniania programu telewizyjnego, zarówno analogowego, jak i cyfrowego - na multipleksie - będzie to blisko 25,9 mln zł (ostatnie nadajniki analogowe mają być wyłączone do końca lipca 2013 r.). Określona w noweli opłata za koncesję na nadawanie analogowego programu radiowego to ponad 12,3 mln zł, a w przypadku nadawania cyfrowego na multipleksie - połowa tej kwoty. Opłaty za koncesje są niezależne od rocznych opłat za prawo do dysponowania daną częstotliwością.
Według PiS w trakcie sejmowych prac nad tą nowelą doszło do dwukrotnego podwyższenia opłaty za koncesję cyfrową, co stanowi barierę dla nowych podmiotów, które chcą wejść na rynek. Powoduje to też - zdaniem największej partii opozycyjnej - nierówność pomiędzy podmiotami, które już otrzymały koncesję, a tymi, które będą się dopiero o nią starać.
Senatorowie PiS zapowiadają zatem zgłoszenie podczas debaty senackiej poprawki, która zmieni przepisy przyjęte przez Sejm.
Projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji przygotował Senat. Co do zasady przenosi ona do ustawy zapisy rozporządzenia KRRiT, które do tej pory regulowało kwestię opłat koncesyjnych. Czytaj: Senat: komisje za przyjęciem przepisów o opłatach za koncesje rtv
Senatorowie zajmą się także drugą nowelą ustawy o rtv. Przygotowało ją MAC, a wprowadza ona do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy audiowizualnej w zakresie usług na żądanie (VOD). Termin na wdrożenie tych przepisów minął w grudniu 2009 r.
Podczas prac sejmowych posłowie odrzucili wszystkie poprawki i wnioski mniejszości zgłoszone przez PiS. Dotyczyły one m.in. precyzyjnego określenia, że audycje pierwotnie wytworzone w języku polskim mają stanowić co najmniej połowę audycji europejskich udostępnianych w katalogach VOD.
Implementacja dyrektywy audiowizualnej miała nastąpić w marcu ubiegłego roku, ale zapisy dotyczące VOD wykreślono wówczas po proteście internautów. Tym samym implementacja jest niepełna.
W myśl uchwalonej ustawy VOD to usługa medialna świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych w oparciu o katalog ustalony przez podmiot dostarczający usługę. Ustawę krytykował podczas prac w Sejmie m.in. szef Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Maciej Strzembosz.
Kolejnym punktem posiedzenia izby będzie nowelizacja ustawy dot. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Nowela ma charakter techniczno-prawny i ma dostosować ustawę o SKOK-ach m.in. do nowej ustawy o kredycie konsumenckim, do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej czy do ustawy o Narodowym Banku Polskim i zapisach związanych z Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego.
Senatorowie rozpatrzą też nowelę ustawy, która ogranicza pomoc dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw. Nowelizacja wdraża przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej, które zmieniło wysokość i sposób finansowania grup producenckich z funduszy unijnych.
Ograniczenie dofinansowania będzie dotyczyć tylko nowo powstających grup producenckich. Natomiast te grupy, które mają już zawarte umowy i biznesplan zatwierdzony przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia, będą finansowane tak jak dotychczas.
Senatorowie debatować będą również nad kilkoma projektami uchwał o uczczeniu pamięci polskich kryptologów, którzy złamali kod faszystowskiej maszyny szyfrującej "Enigma" oraz w związku z 25. rocznicą beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny.
Izba zajmie się też projektem uchwały ws. udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej. Projekt wniosła grupa senatorów PO i PiS. Komisja ustawodawcza, która go rozpatrywała, rekomenduje jego odrzucenie.
W tekście projektu uchwały czytamy m.in.: "Senat RP wzywa te wszystkie siły polityczne, które starają się budować swoją obecność w debacie publicznej na kwestionowaniu prawa Kościoła do równoprawnego w niej udziału, do zaprzestania tego typu działań".
Senat wysłucha ponadto informacji rządu nt. sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do pomocy publicznej oraz informacji z działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011. Zapozna się też z przygotowaną przez MSZ informacją o udziale RP w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.(PAP)