WSA: Krótkie uzasadnienie wpisu do ewidencji tylko dla oczywistych zabytków

Budownictwo

Krótkie i ogólnikowe uzasadnienie wpisania budynku do ewidencji jest dopuszczalne jedynie w przypadku obiektów, które już na pierwszy rzut oka stanowią zabytki. Natomiast przy pozostałych nieruchomościach wymagane jest wnikliwe i wszechstronne wyjaśnienie przyczyn wpisu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

13.04.2019

SA: Wyrok rozwodowy trzeba uchylić, bo pozwana zmieniła zdanie

Prawo rodzinne

Orzeczenie o winie za rozkład pożycia musi znaleźć się w wyroku rozwodowym, chyba że małżonkowie zgodzą się by ten element pominąć. Każde z nich może jednak cofnąć swoją zgodę, i to również na etapie postępowania odwoławczego. Sąd związany jest wówczas takim oświadczeniem, choćby od czasu wydania wyroku rozwodowego, nie zmieniły się okoliczności sprawy - uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

13.04.2019

Nauczycielka chemii winna poparzenia uczennicy

Prawo cywilne Szkoła i uczeń

Nauczycielka ponosi winę za wypadek podczas pokazu chemicznego, w wynik którego poparzona została maturzystka. Sąd Rejonowy w Zamościu warunkowo umorzył postępowanie karne w tej sprawie. Nauczycielka ma jednak zapłacić pokrzywdzonej 5 tys. zł zadośćuczynienia.

13.04.2019

SN: Newsweek ma opublikować sprostowanie senatora Biereckiego

Prawo cywilne

Jeśli liczymy objętość sprostowania prasowego, to bierzemy pod uwagę tylko meritum, a nie wymienianie autorów, tytułu publikacji i numeru gazety - orzekł Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną redaktora naczelnego "Newsweeka", który odmawiał publikacji sprostowania tekstu o SKOK-ach.

12.04.2019

SN: Dobra wiara przy wpisie do księgi wieczystej

Prawo cywilne

Dla oceny dobrej lub złej wiary osoby, na rzecz której nastąpiło ustanowienie albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, rozstrzygająca jest chwila złożenia wniosku o wpis tego prawa do księgi wieczystej - stwierdza uchwała Sądu Najwyższego.

12.04.2019

NSA: Nie każdy dokument pozwala wznowić postępowanie

Ordynacja

Wznowienie postępowania podatkowego jest możliwe m.in. wtedy, gdy zostanie przedstawiony nowy dowód, który nie został wcześniej ujawniony. Musi on jednak istnieć już w chwili orzekania, a tylko nie został wcześniej ujawniony. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

11.04.2019

TSUE: UOKiK mógł wymierzyć PZU Życie dwie kary finansowe

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w jednej decyzji nałożyć dwie kary, jedną za naruszenie polskich przepisów, a drugą za unijnych. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej sankcji nałożonych na PZU Życie. A chodziło o poważne kary - jedna to 17 mln zł, a druga 33 mln.

11.04.2019

WSA: Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli, dlatego ciąży na nich obowiązek zachowania go w jak najlepszym stanie dla dobra ogółu. Właściciele powinni zatem wykonać roboty budowlane, które uchronią budynek przed jego uszkodzeniem - wskazał WSA w Warszawie.

11.04.2019

SN: Sędzia frankowicz może orzekać w sprawie frankowej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po raz pierwszy Sąd Najwyższy jasno wskazał, że sędziowie, którzy mają kredyty frankowe, nie muszą wyłączać się od orzekania w takich sprawach. Jednocześnie uchylił wyrok korzystny dla kredytobiorcy. Ale wypowiedział się wprost o skutkach niedozwolonej klauzuli w umowie.

10.04.2019

Izba Dyscyplinarna SN: Sędziowie naszej Izby zostali wybrani prawidłowo

Wymiar sprawiedliwości

Wybór nowych sędziów Sądu Najwyższego, powołanych przez Prezydenta RP we wrześniu 2018 r. do orzekania jest zgodny z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. A osoby wybrane na wolne stanowiska są uprawnione do orzekania - taki jest sens uchwały podjętej przez całą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

10.04.2019

WSA: Sprzedaż pączków to nie świadczenie usług gastronomicznych

Podatki i opłaty lokalne

To, że w kiosku podatniczka zajmowała się sprzedażą hot-dogów i zapiekanek, które wymagały podgrzania, nie oznacza, że nie powinna ponieść opłaty targowej. W kiosku sprzedawano bowiem głównie gotowe pieczywo. Ta działalność była przeważająca. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

10.04.2019

WSA: Problemy alkoholowe kierowcy nie mogą być bagatelizowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Z opinii lekarskich wynikało, że maszynista był uzależniony od alkoholu. Powinien być więc poddany leczeniu odwykowemu. Starosta słusznie więc uznał, że kierowca powinien zostać przebadany pod kątem ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

10.04.2019

WSA: Wysyłane przez urząd maile do firmy trzeba ujawnić

Administracja publiczna

Korespondencja mailowa pomiędzy organem a inżynierem kontraktu może stanowić informację publiczną. Dlatego na prośbę wnioskodawcy powinna ona zostać udostępniona. W innym razie oznacza to, że organ dopuszcza się bezczynności - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

10.04.2019

NSA: Zatrudnienie uprawniające do egzaminu radcowskiego to nie tylko etat

Prawnicy Strefa aplikanta

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z interpretacją ministra sprawiedliwości, że zatrudnienie wymagające wiedzy prawniczej oznacza nie tylko pracę etatową, ale także na umowie o dzieło i zlecenia. Jednak nie można łączyć okresów zatrudnienia na umowach cywilnych i o pracę, aby przystąpić do egzaminu radcowskiego bez aplikacji.

10.04.2019

SN: Adwokat nie zastąpi naczelnika skarbówki przy podpisaniu kasacji

Ordynacja Doradca podatkowy

Należy zwrócić sądowi odwoławczemu akta sprawy karnej przekazane wraz z kasacją oskarżyciela publicznego. Kasacja dotknięta jest brakiem formalnym, gdyż nie została podpisana zgodnie z procedurą. Gdy przepisy wymagają, by pismo podpisał finansowy organ postępowania przygotowawczego, to nie może uczynić tego inny podmiot - orzekł Sąd Najwyższy.

09.04.2019

SA: Nutridrinki nie pomagają na urazy kręgosłupa

Prawo cywilne Opieka zdrowotna

Powódka uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznała urazu kręgosłupa. Przed sądem domagała się przyznania jej odszkodowania obejmującego zwrot poniesionych wydatków na leczenie. Część z przedstawionych wydatków nie mogła być rozliczona przez pozwanego, gdyż nie miały one związku z doznanym urazem - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

09.04.2019

RIO: Inkasent nie może zbierać odsetek

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zarządzenie przez radę gminy poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie może obejmować należnych odsetek, kosztów upomnień a także zaległości podatkowych. Tego ostatniego pojęcia nie można utożsamiać z opłatą – stwierdziła RIO w Rzeszowie.

09.04.2019

SA rozstrzygnie, czy pomoc sędziego SN przy pisaniu skargi to korupcja i nadużycie władzy

Prawo cywilne Prawnicy

Sprawa jest precedensowa - sędzia SN pozywa redaktora naczelnego za publikację prasową. Dopiero 3 czerwca br. Sąd Apelacyjny po dopuszczeniu dowodu z programu telewizyjnego, rozstrzygnie, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych sędziego, posądzonego o płatną protekcję i nadużycie władzy. A jeśli tak, to czy pozwany działał bezprawnie?

08.04.2019

WSA: Akt poświadczenia dziedziczenia nie zastępuje zeznania podatkowego

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

To, że został sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, nie zwalniało spadkobiercy od zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. Skoro dokonał on tego z przekroczeniem sześciomiesięcznego terminu, to nie przysługuje mu zwolnienie podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie.

08.04.2019