Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Krakowie w sierpniu 2018 r. złożył wniosek o ukaranie Jacka S. Powodem było nie podjęcie niezbędnych czynności w celu zapłaty należności swojej klientki Jadwigi S. Wypełnił błędnie weksel zamiast powołać biegłego księgowego, który by prawidłowo i skutecznie pomógł klientce.

Czytaj:  Izba Dyscyplinarna uniewinnia radcę prawnego, bo była ofiarą dwóch interpretacji>>
 

Tym samym obwiniony naruszył art. 6, art. 12 i art. 44 Zasad Etyki Zawodu radcy Prawnego, nakazujące rzetelność i staranność. Radca prawny zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania.

Uniewinnienie radcy

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w październiku 2018 r. uniewinnił Jacka S., ale z tym orzeczeniem nie zgodziła się pokrzywdzona Jadwiga S. i wniosła odwołanie. Wyższy Sąd Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zmienił orzeczenie i jednak dopatrzył się winy radcy prawnego, co skutkowało upomnieniem.

Kasację od wyroku sądu II instancji złożył minister sprawiedliwości z powodu rażącego naruszenia prawa przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny ( art. 454 kpk). Według procedury karnej sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postępowanie.

Rzecznik dyscyplinarny Sławomir Pilipiec na rozprawie w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego opowiedział się za uwzględnieniem kasacji ministra. Orzeczenie trzeba uchylić, by dać szansę obwinionemu do obrony, nie pomijając jednej instancji - stwierdził.

Izba Dyscyplinarna SN uchyla orzeczenie

Z wnioskiem ministra zgodzili się sędziowie Izby i przekazali sprawę do ponownego rozpoznania. Jak stwierdził sędzia sprawozdawca Paweł Zubert, zasada ne peius ( łac. nie gorzej) to główna zasada procesu. Zakazy pogorszenia sytuacji oskarżonego, gdy zostało wniesione odwołanie po uniewinnieniu odnoszą się do postępowań dyscyplinarnych zawodów prawniczych.

Sąd w drugiej instancji nie może skazać uniewinnionego radcę, może wyłącznie uchylić orzeczenie i przekazać do ponownego rozpoznania.

Sygnatura akt II DSI 10/20, wyrok z 23 września 2020 r.