Sąd Okręgowy w Poznaniu powziął wątpliwość, czy inspektorowi pracy przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy?

 Czytaj: Wiemy, jak inspekcja pracy będzie kontrolować w czasie pandemii>>

Problem powstał na tle następującej sytuacji: Inspektor pracy przeprowadził kontrolę w spółce G. w Szreniawie i wykrył nieprawidłowości. Wobec tego wystąpił z powództwem w imieniu Mieczysława D. i Piotra W.:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • ustalenie od kiedy istniał i kiedy się zakończył
  • jaki był wymiar czasu pracy
  • na jakich stanowiskach

Treść stosunku pracy nie należy do inspektora

Sąd Rejonowy 2 października 2018 r. ustalił w  jakim okresie istniał stosunek pracy, natomiast oddalił powództwo o ustalenie treści tego stosunku.

Z tym orzeczeniem nie zgodził się inspektor, który twierdził, że art. 63 (1) kpc daje mu prawo do występowania w imieniu beneficjentów do sądu w celu ustalenia treści tych umów.  Przepis ten mówi, że w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Zobacz procedurę w LEX: Wytoczenie powództwa przez inspektora pracy na rzecz obywatela >

Sąd Najwyższy 24 września br. podjął uchwałę, zgodnie z którą inspektorowi pracy na podstawie art. 63 (1) kpc nie przysługuje powództwo o ustalenie treści stosunku pracy, ani o ustanie tego stosunku.

Wyjątkowe uprawnienie

Jak wyjaśniał sędzia sprawozdawca Maciej Pacuda, inspektorzy korzystają od lat z uprawnienia, które im daje kodeks postępowania cywilnego i występują o ustalenie stosunku pracy nawet bez wiedzy pracowników.

- Jeśli przepis mówi, że uprawnienie ma charakter wyjątkowy, to inspektor nie może wytaczać powództwa  o ustalenie kiedy się zakończył stosunek pracy lub o wysokość wynagrodzenia - mówił sędzia Pacuda.

Kodeks przewiduje aktywność inspektora pracy w trzech odsłonach:

  1. może wystąpić do sądu bez zgody pracownika
  2. przystąpić do wytoczonego powództwa
  3. inspektor może być pełnomocnikiem pracownika w procesie

Zobacz procedurę w LEX: Wstąpienie inspektora pracy do postępowania >

- Gdyby ustawodawca chciał poszerzyć uprawnienia inspektora, to napisałby to wyraźnie - stwierdził SN.

Sprawa ma też kontekst historyczny; kontrola umów przez inspektorów została wprowadzona w nowelizacji Kodeksu pracy z 2 lutego 1996 r. w odpowiedzi na liczne naruszenia w postaci zastępowania umów o pracę umowami cywilno-prawnymi. Art. 63(1) kpc to był instrument przeciwdziałania "śmieciówkom", a nie był wprowadzony w celu ustalania treści umów.

Sygnatura akt III PZP 1/20, uchwała trzech sędziów Izby Pracy z 24 września 2020 r.