Kierowca odpowiada za szkody wyrządzone przez pasażera

Prawo cywilne Finanse

Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC może zostać wypłacone także, gdy pasażer otwierając drzwi uszkodzi sąsiedni pojazd. Pojęcie "ruch pojazdu" obejmuje bowiem również wsiadanie i wysiadanie z niego. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ten korzystny dla pasażerów wyrok to ważna wskazówka dla ubezpieczycieli.

29.11.2018

NSA: Nadanie statutu szpitalowi to akt prawa miejscowego

Opieka zdrowotna

Uchwała w sprawie zmiany statutu zakładowi opieki zdrowotnej, wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, powinna zostać opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przesądza o tym charakter aktu i zawarte w nim postanowienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

29.11.2018

SA: Nieważność umowy mimo prawidłowego aneksu

Prawo cywilne Spółki

Jeśli przy podpisaniu umowy sprzedaży przez spółkę nie reprezentował jej ani pełnomocnik, ani rada nadzorcza, to umowa jest nieważna od początku - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Nie można jej konwalidować aneksem ani dochodzić roszczeń z tego tytułu.

29.11.2018

Nauczycielskie oko mogło uchronić przed wypadkiem

Uczennica uderzyła inną drzwiami od szatni powodując poważny uraz kolana. Zdarzeniu można było zapobiec, gdyby nadzór nad uczniami sprawowany był należycie – stwierdził Sąd Okręgowy w Świdnicy. Według sądu sama obecność nauczyciela na korytarzu mogła wpłynąć dyscyplinująco na uczniów.

29.11.2018

SA: Zachowanie się na drodze to elementarz. Również dla nastolatka

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Świadomość, że łamią prawo i narażają się na niebezpieczeństwo mieli oboje uczestnicy wypadku. Jednak większą winę za upadek holowanej osoby ponosi kierowca skutera, choćby dlatego, że był pełnoletni i miał uprawnienia do kierowania pojazdami. Mógł i powinien zatem powstrzymać się od jazdy. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

29.11.2018

SA: To strona ma obowiązek wykazania swojego umocowania przed sądem

Jeśli sąd poweźmie wątpliwości, czy strona jest prawidłowo reprezentowana, to wezwie ją do przedstawienia dokumentów, które wykażą jej umocowanie. Takie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub jako odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem. Kserokopie są niewystarczające do nadania sprawie biegu - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

29.11.2018

SN: Śmierć uczestnika nie wstrzymuje wpisu do księgi wieczystej

Prawo cywilne

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego, sąd nie zawiesza postępowania - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów. Dodał, że spadkobiercy byłego właściciela mogą złożyć powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

28.11.2018

Podatek od gier hazardowych zgodny z Konstytucją

Finanse

Podwyżka stawki podatku od gier na automatach o niskich wygranych ze 180 euro do 2 tys. zł mogła zostać wprowadzona. Fakt utrzymania zmienionych stawek dla innych gier jest bez znaczenia. Potwierdził to w środę Trybunał Konstytucyjny.

28.11.2018

NSA: Odwrócony VAT nie dla energii elektrycznej

VAT

Lokalna dostawa energii elektrycznej nie podlega mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT. Ustawodawca nie wymienił tego towaru w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny we wtorkowym wyroku.

28.11.2018

TK: Problem depozytów adwokackich dla Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister Zbigniew Ziobro chciał, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy zapisy dotyczące depozytu adwokackiego zawarte w uchwale NRA są zgodne z Konstytucją. TK sprawą się nie zajął, bo jak uzasadnił nie ma do tego kompetencji. - To prawidłowa interpretacja przepisów, Trybunał określił granice własnej kognicji - ocenia adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

28.11.2018

WSA: Ubezwłasnowolniony bez kuratora skargi nie złoży

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę wniosła osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Złożonego pisma nie poparł jednak kurator ustanowiony przez sąd do reprezentacji skarżącej. Tego rodzaju skarga nie mogła więc zostać rozpoznana z uwagi na brak zdolności procesowej skarżącej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

28.11.2018

SA: Umowa o pracę z ciężarną służyła tylko uzyskaniu ubezpieczenia

Emerytury i renty Prawo pracy

Sprawy umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży często znajdują swój finał w sądzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje je jako zawierane wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Tak też ocenił jedną z takich spraw Sąd Apelacyjny w Łodzi.

27.11.2018

Strasburg: Funkcjonariusze państwowi nie powinni łatwo się obrażać

Prawo karne Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada br. uznał, że skazanie za znieważenie funkcjonariuszy policji osobę, która porównała działania operacyjne policjantów w czasie publicznego protestu do tortur, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.

27.11.2018

WSA: Dane lekarzy mogą być wykorzystywane przez spółki na Seszelach

Opieka zdrowotna RODO

Skoro rady lekarskie mogą przekazywać dane lekarzy podmiotom komercyjnym, to Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie mógł zakazać ich przetwarzania w internecie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dlatego egzotyczne spółki na całym świecie mają dostęp do informacji o polskich lekarzach.

27.11.2018