SA: Zbyt aktywny uczestnik postępowania opóźnia rozstrzygnięcie sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Długotrwały proces przed sądem rodzinnym może naruszać dobro osobiste – więź ojca z synem. Żądając zadośćuczynienia trzeba jednak wykazać, że działania lub zaniechania sądów albo ich opieszałość była bezprawna - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

26.11.2018

WSA: Telefon wraz z ubezpieczeniem to nękanie klienta

RODO

Usługi ubezpieczenia nie da się podciągnąć pod usprawiedliwiony cel przetwarzania danych osobowych spółki telekomunikacyjnej- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. A przekazanie danych bez zgody klienta narusza jego prawa - dodał sąd.

25.11.2018

WSA: Przed ścięciem drzew warto sprawdzić, czy potrzebne jest zezwolenie

Środowisko Administracja publiczna

Przez krótki czas właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji. Usunięcie drzew rosnących na granicy wymagało zatem zgody obu właścicieli nieruchomości. Jeżeli tym drugim była gmina, niezbędne było jednak zezwolenie właściwego organu

24.11.2018

Strasburg: Maszynista i kolejarz mogą strajkować

Prawo pracy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada uznał, iż dyscyplinarne zwolnienie z pracy maszynisty za udział w strajku naruszyło wolność stowarzyszania się.

23.11.2018

SA: O tym czy dotacja była zbyt niska zadecyduje sąd administracyjny

Finansowanie oświaty

Sprawa o ustalenie wysokości dotacji na niepubliczne przedszkole nie może być poddana pod osąd sądu cywilnego. Przyznanie, obliczenie i wypłatę dotacji przez organ publiczny należy bowiem ocenić jako inny akt administracyjny uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi.

23.11.2018

WSA: Architekt nie poniesie kary za błędy w projekcie

Budownictwo

Półroczny termin przedawnienia karalności architekta z powodu czynu, za który odpowiada dyscyplinarnie mija w momencie złożenia wniosku do Sądu Dyscyplinarnego, a nie do sekretariatu Izby Architektów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

23.11.2018

SN: Główny księgowy zapłaci odszkodowanie za wadliwe księgowanie

Rachunkowość Prawo pracy

Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za wadliwy system księgowania i powstanie karnych odsetek za nieopłacony podatek dochodowy - orzekł Sąd Najwyższy. Nie ma znaczenia, że na co dzień księgowością zajmowali się inni pracownicy, a nieprawidłowości przyniosły spółce zysk.

22.11.2018

SA: Dwulatkowi nie można stawiać zarzutu, że podróżował z nietrzeźwym kierowcą

Prawo cywilne

Nie przyczynia się do powstania szkody dwulatek, który ulega wypadkowi, jako pasażer pojazdu prowadzonego przez swojego nietrzeźwego ojca. W takiej sytuacji nie można również żądać zmniejszenia odszkodowania powołując się na zawiniony przez rodziców brak należytego nadzoru. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

21.11.2018

NSA: Tytuł profesora przysługuje za cały dorobek naukowy

Szkolnictwo wyższe

Dla oceny dorobku naukowego kandydata na profesora potrzeba wziąć pod uwagę wszystkie publikacje, badania i wykłady przeprowadzone przed i po habilitacji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylił przy tym wyrok i decyzję wcześniejszą z powodu nieścisłości w liczbie prac naukowych i braku recenzji.

21.11.2018

Miejscowy plan nie zawsze zablokuje budowę fermy

Budownictwo

Nie można w planie zagospodarowania zakazać lokalizacji ferm, jeśli narusza to ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

21.11.2018

WSA: Wójt jest związany sposobem i formą udzielenia informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Obywatel wnioskował o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Dlatego wysłanie odpowiedzi zwykłą pocztą elektroniczną nie mogło być traktowane jako załatwienie sprawy, ponieważ organ jest związany sposobem i formą jej udzielenia – orzekł WSA we Wrocławiu.

21.11.2018

SN: Upadły nie jest stroną, gdy przystępuje do sprawy syndyk

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Gdy w trakcie postępowania upadłościowego wytoczonego przez upadłego przystępuje do niego syndyk, to może domagać się zasądzenia świadczenia na swoją rzecz - orzekł Sąd Najwyższy. Upadły nie jest stroną, bo nie zarządza swoim majątkiem.

20.11.2018

SN: Od cofniętego wniosku zwraca się całą sumę

Prawo cywilne

W razie cofnięcia wniosku o zatwierdzenie tabel przez Komisję Prawa Autorskiego przysługuje zażalenie na odmowę zwrotu opłaty - taki jest sens uchwały trzech sędziów Sądu Najwyższego. Stronie zwraca się całą uiszczoną opłatę od cofniętego pisma.

20.11.2018

WSA: Tylko dyskryminacja chroni zatrudnienie radnego

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym chronią radnego przed dyskryminacją z uwagi na jego działalność publiczną i nie pozwalają na jego zwolnienie z tego powodu. Natomiast długotrwała choroba nie jest przyczyną odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

20.11.2018