Zgodnie z Kodeksem wyborczym wskutek śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta jego mandat wygasa. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest sporządzona przez lekarza karta zgonu, na podstawie której właściwy urząd stanu cywilnego sporządza akt zgonu.

 

Wygaśnięcie mandatu wójta z powodu śmierci stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu na postawie odpisu aktu zgonu. Do tego momentu zmarłego zastępuje zastępca wójta, a w przypadku gdy zostało powołanych kilku zastępców, obowiązki przejmuje pierwszy zastępca, imiennie wskazany w zarządzeniu o powołaniu zastępców. 

Komisarz rządowy do czasu nowych wyborów

Stwierdzenie przez komisarza wyborczego wygaśnięcia mandatu równoznaczne jest z odwołaniem zastępców wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Od momentu uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu do czasu objęcia obowiązków przez nowego włodarza jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody, przekazany za pośrednictwem ministra administracji. 

Zobacz komentarz praktyczny Wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wskutek śmierci>>

Paweł Adamowicz był prezydentem Gdańska od 1998 roku. Zmarł po ataku nożownika podczas finału WOŚP. Miał 53 lata, pozostawił żonę i osierocił dwie córki.

Czytaj też: Zamach na prezydenta Gdańska - imprezy niemasowe z luką prawną>>

Zobacz też wzór dokumentu Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta/burmistrza/prezydenta