Wnioskodawca zwrócił się do rektora uczelni o ujawnienie informacji odnośnie ankiet wypełnionych przez studentów, w ramach oceny nauczyciela akademickiego. Organ odmówił wskazując, że wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej. Wyjaśnił, że informacji publicznej nie stanowią materiały robocze, dopiero służące ustaleniu ostatecznego stanowiska w sprawie.

Gminy nie są chronione przed nadużywaniem prawa do informacji publicznej>>

 

Rektor odmawia udostępnienia ankiet

Rektor wyjaśnił, że ankiety sporządzane przez studentów, których wyniki stanowią wyraz ocen osób trzecich na temat nauczycieli akademickich zatrudnionych przez organ nie spełniają kryteriów informacji publicznej. Okoliczność, że istnieje ustawowy obowiązek ich corocznego przeprowadzania nic w tej materii nie zmienia. Ankiety mogą dopiero posłużyć do dokonania oceny danego pracownika, a zatem stanowią tzw. materiały robocze, zmierzające do ustalenia ostatecznego stanowiska w danej sprawie. Wnioskodawca podkreślał, że ankiety odnoszą się do obowiązków wypełnianych przez nauczyciela akademickiego, który jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Ich udostępnienie pozwoli obywatelom nie tylko na zapoznanie się z oceną wykonywania obowiązków przez nauczycieli akademickich, ale także ocenić czy uczelnia realizuje swoją misję. W tym przypadku było to istotne, gdyż pojawiły się doniesienia o bierności władz szkoły wobec zgłaszanych w ankietach przypadków molestowania i stosowania przemocy psychicznej wobec studentów.

 

Sąd nie podzielił zastrzeżeń skarżącego

Powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące ujawnienia okresowej oceny pracownika służby publicznej, wskazał, że sam fakt, że ustawa nakazuje przeprowadzenie takiej oceny, nie czyni z niej informacji publicznej. Ocena okresowa ma ze swej istoty charakter wewnętrzny, a nadto odnoszący się wyłącznie do osoby urzędnika lub pracownika służby publicznej. Ze względu na swój charakter i treść, jest dokumentem nie tylko zindywidualizowanym, ale również spersonalizowanym, w sensie, w jakim odnosi się ona do subiektywnej oceny podmiotu ją sporządzającego (oceniający) wobec osoby podlegającej takiej ocenie (oceniany). Co więcej, po zapoznaniu ocenianego z kryteriami oceny i terminem sporządzenia oceny na piśmie oryginał arkusza niezwłocznie włącza się do akt osobowych ocenianego (co dodatkowo skutkuje szczególną ochroną owej oceny okresowej). Ocena okresowa nie jest informacją o sprawach publicznych, działalności organów władzy publicznej czy też działalności osób pełniących funkcje publiczne. Ocena okresowa pracownika, w tym nauczyciela akademickiego, wiąże się niewątpliwie z dobrami osobistymi ocenianego i ma charakter indywidualny, a sama procedura przeprowadzania oceny okresowej ma charakter wewnętrzny (wyrok NSA z 18 września 2018 r., I OSK 2434/16, LEX nr 2601726).

 

 

Ankiety to dokumenty wewnętrzne

W tej sprawie wniosek nie dotyczył uzyskania informacji o działalności organu, zakresu zadań, obowiązków i kompetencji wykładowców zatrudnionych w organie. Przedmiotem zainteresowania wnioskodawcy nie jest zatem jawność działalności organu, ale konkretne dokumenty zawierające oceny ww. osób. Okoliczność, że obowiązek przeprowadzania takich ankiet wynika z art. 128 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie uzasadnia jeszcze uznania wnioskowanych informacji za informację publiczną. Mają one charakter wewnętrzny, odnoszą się wyłącznie do osoby ocenianej, stanowią dokument spersonalizowany poprzez zawarcie w nich subiektywnych ocen studentów. Ponadto, wnioskowane ankiety mogą dopiero posłużyć organowi do dokonania oceny danego pracownika, a zatem stanowią tzw. materiały robocze, zmierzające do ustalenia ostatecznego stanowiska w danej sprawie, więc i z tych względów nie mogą być zakwalifikowane jako mające przymiot informacji publicznej. Innymi słowy, tego rodzaju dokumenty jak ankiety nie stanowią informacji publicznej, bowiem stanowią dokumenty wewnętrzne, które nie są skierowane do podmiotów zewnętrznych, służą zgromadzeniu informacji, nie są wiążące co do sposobu załatwienia sprawy i nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 marca 2021 r. III SAB/Gl 16/21