Nowela Karty Nauczyciela już w tym tygodniu trafi pod obrady Senatu - docelowo ma obowiązywać od 1 września 2022 r. Zmienia zasady awansu, wynagradzania pedagogów oraz przepisy dotyczące oceny pracy. Ocena ma być obligatoryjna m.in. w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Dokonywać się jej będzie w ramach kryteriów, które MEiN chce określić w rozporządzeniu - projekt już jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj: Dyrektor sprawdzi, czy nauczyciel daje dobry przykład - nowe kryteria oceniania nauczycieli>>

Sprawdź też: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2022 >>>

Ocena również na wniosek

Ocena pracy może też być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 1. nauczyciela;
 2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;
 3. organu prowadzącego szkołę;
 4. rady szkoły;
 5. rady rodziców.

Czytaj też: Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23 >>>

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

 

Odwołanie za pośrednictwem dyrektora szkoły

Ustawa przewiduje procedurę odwoławczą - nauczyciel na złożenie odwołania ma  14 dni od doręczenia oceny. Odwołanie składa się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – do kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, zespół oceniający w składzie:

 1. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;
 2.  przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;
 3. przedstawiciel rady rodziców;
 4. doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant;
 5. przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego nauczyciela – powołany na wniosek tego nauczyciela.

Sprawdź też: Czy z nauczycielem dyplomowanym można rozwiązać umowę za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia? >>>

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego.

 


W przypadku dyrektora - ponowna ocena

Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

 1. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
 2. przedstawiciel organu prowadzącego;
 3.  przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców;
 4. doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant – powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły lub nauczyciela;
 5. przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły lub nauczyciela – powołany na wniosek tego dyrektora szkoły lub nauczyciela.

 

Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego – analogicznie jak w przypadku odwołania nauczyciela – będą podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego. W przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego. Każde rozstrzygnięcie zespołu będzie zawierało pisemne uzasadnienie.