Penitencjariusz zwrócił się do dyrektora zakładu karnego z wnioskiem o udzielenie informacji w postaci kserokopii harmonogramu zajęć sportowych dla osadzonych z oddziału IX pawilon „H” za okres kilku miesięcy. Organ odpowiedział, że żądany dokument nie stanowi informacji publicznej, ponieważ ma charakter wewnętrzny oraz pełni wyłącznie walor organizacyjny i porządkowy. Nie przekonało to jednak wnioskodawcy, który postanowił wnieść skargę.

Czytaj też: Wielkość powierzchni celi a naruszenie dóbr osobistych osadzonego >

 

Harmonogram podlegał udostępnieniu

Sprawą zajął się WSA, który wskazał, że dyrektor zakładu karnego jako jeden z organów Służby Więziennej, czyli formacji powołanej do realizacji zadań publicznych ze środków publicznych, jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: udip). Natomiast za informacje publiczną uznaje się wszelkie informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone. Sąd uznał, że dokumentacja w postaci harmonogramu zajęć sportowych dla osadzonych zawiera informacje publiczne i podlega udostępnieniu w trybie udip.

Czytaj też: Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda >

Czytaj także: WSA: Informacja o karierze zawodowej policjanta jest jawna >>>

Sporny dokument powstał na podstawie zarządzenia

WSA wskazał, że informację publiczną stanowią zarówno treści dokumentów bezpośrednio wytworzonych przez organ, jak i te, których używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań. Warto też zwrócić uwagę, że harmonogram zajęć sportowych stanowi dokument sporządzany na podstawie zarządzenia Nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych. Akt ten został wydany na podstawie art. 249a pkt 2 ustawy Kodeks karny wykonawczy. Zarządzenie określa m.in. zasady prowadzenia i organizacji zajęć kulturalno-oświatowych z zakresu wychowania fizycznego i sportu oraz druki, wzory i rejestry stosowane w pracy penitencjarnej i terapeutycznej. Akt ten przewiduje też, że zajęcia są realizowane na podstawie tygodniowego planu lub grafiku, który jest zatwierdzany przez dyrektora zakładu karnego.

 

 

 


Dyrektor stworzył harmonogram i był w jego posiadaniu

Dokumenty, których udostępnienia domagał się skarżący należą do kategorii dokumentów wymienionych w przytoczonym zarządzeniu. Sąd podkreślił, że stanowią one informację publiczną, a nie dokument wewnętrzny. Harmonogram został bowiem wytworzony przez organ i jest związany z funkcjonowaniem zakładu karnego, wydatkowaniem środków publicznych oraz realizacją zadań o charakterze publicznym. Ponadto dyrektor zakładu karnego, jako wytwórca harmonogramu, jest w jego posiadaniu. Mając powyższe na uwadze, WSA stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności i zobowiązał go do rozpoznania wniosku skarżącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 9 marca 2022 r., sygn. akt II SAB/Go 185/21