Zasadniczo - można odwołać się na drodze administracyjnej od wyceny dokonanej przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego, choć nie zawsze przynosi to oczekiwane rezultaty. Wcześniej przed wejściem ustawy - Prawo łowieckie z 2018 roku jednak można ją było podważać tylko w sądzie.
Odwołanie wnosi się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania przez zarządcę lub dzierżawcę. Prawo wniesienia odwołania przysługuje również zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.

Sąd Okręgowy rozpoznając powództwo poszkodowanego powziął wątpliwość, czy rozpoznając to powództwo ograniczone wyłącznie do kwoty ustalonej w ostatecznej decyzji, przy jednoczesnym braku powództwa dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wytoczonego w oparciu o art. 46e ust. 4 Prawa łowieckiego, sąd związany jest decyzją administracyjną w zakresie ustalenia wysokości należnego odszkodowania?

Sprawdź też: Postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich. Skutki braku protokołów z oględzin oraz szacowania ostatecznego. Glosa do uchwały SN z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 48/20 >

Szacowanie szkód w trzech etapach

Sąd Okręgowy w Szczecinie, sąd pytający - przypomniał, że w aktualnym stanie prawnym, który ma zastosowanie w sprawie przewidują trzyetapową procedurę szacowania szkody łowieckiej:

  1. pierwszy etap – procedura szacowania szkód, zbliżona do wcześniej obowiązującej, ze zmianą składu zespołu szacującego z udziałem członka ośrodka doradztwa rolniczego, który jest etapem pojednawczym;
  2. drugi etap – nowy etap jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego przed nadleśniczym. Postępowanie to toczy się zgodnie z regułami kodeksu postępowania administracyjnego, jednak bez prawa do odwołania się do organu wyższego stopnia, o czym świadczą liczne już orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  3. trzeci etap – możliwość wniesienia powództwa. Ustawodawca nie posługuje się pojęciem odwołania i nie wprowadza tzw. postępowania hybrydowego

 

Możliwość przeniesienia sprawy z etapu administracyjnego na etap sądowy, ustawodawca przewidział dla jednej sytuacji, na co wskazuje przepis art. 46e ust. 4 ustawy w następującym brzmieniu: „Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, o której mowa w ust. 1, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody”.

Czytaj też: Szkody łowieckie - zakres odpowiedzialności >

Proste postępowanie dowodowe

Według Sądu Okręgowego - zakładając dopuszczalność wytoczenia takiego powództwa, jego podstawy prawnej należałoby dopatrywać się w przepisach ogólnych kodeksu cywilnego, nie zaś w ustawie - Prawo łowieckie.

 

Podstawą do ustalenia istnienia zobowiązania byłaby w takiej sytuacji ostateczna oraz prawomocna decyzja administracyjna. Zgodnie z art. 244 par. 1 k.p.c. jest to dokument urzędowy, a zatem w tym zakresie postępowanie dowodowe zostaje znacznie uproszczone.

Czytaj też: Szkody łowieckie – procedura ubiegania się o odszkodowanie >

Sąd Najwyższy w uchwale z 29 kwietnia br. orzekł, że w sprawie o zapłatę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego odszkodowania za szkodę łowiecką sąd jest związany decyzją nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustalającą wysokość odszkodowania, która nie została zakwestionowana w terminie określonym w art. 46e ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Związanie sądu decyzją administracyjną w postępowaniu cywilnym jest faktem, uznanym wielokrotnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Przykładem jest uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 października 2007 r., III CZP 46/07, OSNC 2008, nr 3, poz. 30, wyrok Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2017 r., I CSK 30/17.

Sygnatura akt III CZP 62/22, dawniej III CZP 57/21, uchwała Izby Cywilnej SN z 29 kwietnia 2022 r.