Nie tylko referendum strajkowe, ale i legalność sporu zbiorowego powinna podlegać kontroli sądowej

Prawo pracy Prawo unijne

Projekt ustawy o sporach zbiorowych to krok w dobrym kierunku. Na zaproponowanych rozwiązaniach nie można jednak poprzestać, bo regulacje prawne dotyczące sporów zbiorowych wymagają dalszych zmian. Zmian wymaga zarówno kwestia adresata żądań w sporze, jak i podmiotu prawa do strajku. Potrzebne jest sądowe badanie legalności sporu zbiorowego, a nie tylko referendum strajkowego – pisze dr hab. Małgorzata Kurzynoga, prof. UŁ.

29.07.2022

Dwie umowy o pracę a godziny nadliczbowe - wyrok TSUE wpłynie na orzecznictwo

Prawo pracy Prawo unijne

Obecnie wydaje się dominować pogląd, że zawarcie przez pracodawcę dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem pozwala na odrębne rozliczanie nadgodzin z każdej z tych umów. Pogląd ten oparty jest na uchwale Sądu Najwyższego sprzed ponad 50 lat, wydanej na gruncie nieobowiązującego już stanu prawnego. W zeszłym roku TSUE wydał orzeczenie, które nakazuje ten pogląd zrewidować.

28.07.2022

39 proc. firm dba o swoich pracowników. Jednak najczęściej nie tak, jak powinny

Środowisko Prawo pracy Nowe technologie

Dopiero po pandemii troska o dobrostan i bezpieczeństwo pracowników została uznana za najwyższy priorytet, choć już przed dwoma laty biznes miał dużą świadomość jego znaczenia dla optymalnego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Wówczas działania na rzecz poprawy samopoczucia zespołu podejmowało aktywnie 35 proc. przedsiębiorstw. Dziś – dla 39 proc. to priorytet. Pracodawcy niejednokrotnie źle adresują oczekiwania personelu, koncentrując się na aspektach, które nie odgrywają w oczach pracowników najważniejszej roli – pisze Marcin Drzewiecki.

26.07.2022

Dr Gajda: Przemoc w pracy – czas na zmiany

Prawo pracy BHP Prawo unijne

Polski ustawodawca powinien rozważyć zmianę przepisów przeciwdziałających różnym przejawom przemocy w pracy, w tym mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu. Ważne jest przede wszystkim doprecyzowanie zasad prewencyjnych - mówi dr Mateusz Gajda, adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Walki z Molestowaniem i Mobbingiem.

26.07.2022

Gdy pracodawca upada, pracownik staje się wierzycielem

Prawo pracy Prawo gospodarcze

W przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, pracownicy stają się jego wierzycielami. Są zaspokajani w pierwszej kolejności z masy upadłości, szczególnie w zakresie zaległych pensji. Nie muszą zgłaszać swoich roszczeń syndykowi. Należności wynikające ze stosunku pracy są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu. Jednak pracownik może nie mieć pewności, czy dokumenty były prowadzone prawidłowo i czy sąd w ogóle nimi dysponuje.

21.07.2022

Tworzenie organizacyjnego dobrostanu coraz ważniejsze w firmach

Prawo pracy HR

Doświadczenie pandemii uświadomiło wszystkim uczestnikom rynku pracy, że w zmieniającej się nagle rzeczywistości umiejętność budowania zmotywowanych, silnych zespołów jest kluczowa. Dlatego dziś to dyrektorzy HR przejmują centralną rolę w firmach i stają się inicjatorami zmian w strategiach biznesowych. Coraz częściej są określani mianem people & culture managerów.

19.07.2022

Prof. Gersdorf: Nowy kodeks pracy będą już pisali młodzi ludzie

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Nie możemy zmieniać globalnie prawa w tak totalnym kryzysie – i wartości, i moralności, i finansowym. Szczególnie zmieniać zupełnie kodeks pracy. Ale możemy myśleć, jak to prawo powinno wyglądać w przyszłości - mówi prof. Małgorzata Gersdorf z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, b. I prezes Sądu Najwyższego.

12.07.2022

Fala upałów: Obowiązki pracodawców oraz zawody podwyższonego ryzyka

Prawo pracy BHP

W sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Pracodawca nie może odebrać pracownikowi wynagrodzenia za taki okres odstąpienia od wykonywania zadań – pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.

01.07.2022

Praca zdalna będzie w znowelizowanym Kodeksie pracy

Prawo pracy

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu pracy, praca zdalna zastąpi w nim telepracę. Przed pracodawcami więc kolejne zmiany i konieczność dostosowania regulacji wewnętrznych, przeszkolenia zespołów kadrowych i zaplanowania dodatkowych środków finansowych. Warto, żeby już teraz pracodawcy zapoznali się z obowiązkami i prawami, jakie już wkrótce wprowadzi projektowana ustawa – pisze Aneta Jurkiewicz.

27.06.2022

Szybkie wprowadzenie pracy zdalnej nie pozwoli się do niej przygotować

Prawo pracy

Od kilku miesięcy pracodawcy analizują kolejne projekty opisujące pracę zdalną. Wobec wygasającej epidemii i przejściowego charakteru covidowych przepisów o pracy zdalnej, uregulowanie tej materii jest coraz bardziej palące. Niestety rząd co chwila zmienia koncepcje wdrożenia tych przepisów. Im nowszy pomysł rządu, tym … krótszy czas na wprowadzenie tych zmian przez pracodawców - pisze radca prawny Łukasz Kuczkowski.

17.06.2022

Vacatio legis w ustawie o pracy zdalnej stanowczo za krótkie

Prawo pracy

Po dwóch latach pracy nad uregulowaniem pracy zdalnej na stałe w Kodeksie pracy rząd przekazał do Sejmu projekt w tej sprawie. Zaproponował, by nowe przepisy weszły w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia. To stanowczo za mało. Chyba, że byłby przepis przejściowy, zgodnie z którym pracodawcy stosujący pracę zdalną na podstawie polecenia będą mieli zdecydowanie dłuższy czas na wdrożenie nowych zasad.

15.06.2022

Jest dyrektywa, ale w Polsce przepisy o work-life balance jeszcze nie gotowe

Prawo pracy BHP

W najbliższym czasie szykuje się istne tsunami zmian w kodeksie pracy. Pierwsza nowelizacja wymuszona jest m.in. koniecznością implementacji dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, co powinno nastąpić do 2 sierpnia 2022 r. Jeśli ta data ma być dotrzymana, prace nad nowelizacją kodeksu powinny znacząco przyspieszyć.

07.06.2022

Kontrole trzeźwości także na „home office” - a co z „L4”?

Prawo pracy BHP

Rząd postanowił uregulować pracę zdalną, choć trochę trzeba było na to czekać. Przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Wraz z uregulowaniem popularnego „home office”, pojawiła się także propozycja konkretnych przepisów dotyczących kontroli stanu trzeźwości pracowników. I to właśnie ona wzbudza najwięcej kontrowersji.

27.05.2022

Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na odległość

Prawo pracy

Rygorystyczne pojmowanie wymogu stosowania formy pisemnej dla umów tak powszechnych jak umowy o pracę, jest oderwane od realiów współczesnej rzeczywistości społecznej oraz gospodarczej. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, że w obecnym staniem prawnym nie jest dopuszczalne zatrudnienie cudzoziemca bez zachowania formy pisemnej, czy też że tego typu czyn w każdym wypadku będzie stanowił wykroczenie.

18.05.2022

Pracodawca ma obowiązki powierzając wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy na podstawie specustawy

Prawo pracy Ukraina

Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy ma obowiązek powiadomić o tym właściwy powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez obcokrajowca pracy. W praktyce więc może podpisać z takim cudzoziemcem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i powierzyć mu wykonywanie pracy/czynności, a następnie - w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy - powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy.

17.05.2022

Dr Wojewódka: Wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje w PPK

Jedną z najbardziej zachwalanych przez twórców cech Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że uczestnicy PPK otrzymują ze środków publicznych dwa rodzaje zasileń: jednorazowe wpłaty powitalne oraz coroczne dopłaty roczne. Jak się teraz okazuje, wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje z przekazaniem wpłat powitalnych dla nowych uczestników PPK - pisze dr Marcin Wojewódka.

29.04.2022

Zatrudnianie obywateli Ukrainy nigdy nie było tak proste

Prawo pracy HR Ukraina

Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska jest liderem w zatrudnianiu imigrantów spoza Wspólnoty. W związku z trwającą w Ukrainie wojną tysiące obywateli tego kraju przybyło do Polski w poszukiwaniu schronienia, ale i powrotu do normalności, który wiąże się z chęcią podejmowania pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało ułatwienia w procedurach legalizacji pobytu oraz ich zatrudnienia.

15.04.2022

Wojewódka: Sankcje nałożone na obywateli Rosji i Białorusi mogą mieć wpływ na funkcjonowanie PPK w Polsce

Prawo pracy PPK

Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi, w prowadzonych przez polskie towarzystwa funduszu inwersyjnych PPK oraz PPE uczestniczy blisko 10 tysięcy Rosjan oraz Białorusinów. Okazuje się, że wprowadzane na mocy przepisów europejskich zakazy inwestycyjne, które będą obowiązywały od 12 kwietnia 2022 roku, mogą mieć znaczenie dla gromadzenia w tych formach oszczędności nie tylko przez nich, ale także przez innych uczestników.

08.04.2022

Wypalenie zawodowe nie stanowi podstawy do L4, ale warto zadbać o zdrowie pracowników

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Mimo informacji wskazujących na możliwość przyznania zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego z powodu wypalenia zawodowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować taką decyzję lekarza. Uznanie wypalenia zawodowego za chorobę wymaga zmiany prawa, a to z kolei czasu, który pracodawcy powinni wykorzystać na zarządzanie zdrowiem pracowników i w efekcie minimalizację ryzyka absencji osób zatrudnionych. Pisze o tym Joanna Misiun.

08.04.2022