Taką formę wsparcia dla zdolnej, ale niezamożnej młodzieży, miasto organizuje już od ośmiu lat. W tym roku wpłynęło jedenaście wniosków i wszystkie spełniły wymagania formalne, więc prezydent Michał Zaleski zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej wszystkim ze zgłoszonych - poinformowała we wtorek Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta.


Uczniowie otrzymują stypendium przez dziesięć miesięcy, od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wyjątek stanowią młodzi ludzie kończący edukację, którzy ostatnie stypendium otrzymają za miesiąc, w którym ukończą naukę.


Wśród tegorocznych stypendystów jest siedmioro maturzystów. Większość wyróżnionych uczniów uczęszcza do toruńskich techników.


Zgodnie z regulaminem, stypendium może być przyznane uczniowi zameldowanemu na pobyt stały na terenie Torunia, w którego rodzinie dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty uprawniającej do otrzymania zasiłku rodzinnego. Kandydat do stypendium musi legitymować się także średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej 4,0, a ponadto angażować się w działalność samorządu uczniowskiego, czynić dobro na rzecz drugiego człowieka lub mieć znaczne osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie - zaznaczyła rzeczniczka.


W roku szkolnym 2011/12 prezydent Torunia przeznaczy na stypendia uczniowskie około 40 tys. zł.