Minister odmówił uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z uwagi na niejawne informacje, które uzyskał z ABW. Człowiek ten nie pozna jednak ich treści, tylko płynące z nich wnioski. Nie ograniczyło to jego praw jako strony postępowania, ponieważ z dokumentami zapoznali się sędziowie. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
19.08.2020
Administracja publiczna
Jednorazowa, skokowa podwyżka - to nie jest dobre rozwiązanie. Trzeba było zrobić podwyżki stopniowe, uzależnione od wskaźnika gospodarczego - mówi prof. Marek Chmaj, radca prawny, konstytucjonalista, wykładowca na SWPS. Według niego, wynagrodzenia parlamentarzystom i ministrom trzeba podnieść, ale konieczne jest stworzenie mechanizmu ich kształtowania.
Grażyna J. Leśniak
19.08.2020
Prawo pracy Finanse Koronawirus a prawo
Informację o swoje rezygnacji przekazała na Twitterze sama wiceminister Wanda Buk. Ministerstwo Cyfryzacji zastrzegło, że formalnie do końca sierpnia jest ona jeszcze na urlopie.
Patrycja Rojek-Socha
18.08.2020
Administracja publiczna
Złagodzenia wymagań w szpitalach psychiatrycznych domagali się od dłuższego czasu szefowie placówek i samorządowcy, alarmując, że są one niemożliwe do spełnienia. Minister zdrowia stworzył projekt nowelizujący rozporządzenie, który urealnienia wymogi w zakresie norm zatrudniania pielęgniarek i optymalizacji kosztów.
Katarzyna Redmerska
18.08.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Senatorowie głosowali za zmianami w ustawach umożliwiających przeprowadzenie spisów powszechnych w warunkach epidemii. Doprecyzowano definicje metod spisowych i zdecydowano, że w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej rachmistrzowie spisowi będą mogli zbierać dane również drogą telefoniczną.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.08.2020
Administracja publiczna
Spotkania dla mieszkańców i organizacji społecznych zainteresowanych sprawami obywatelskimi, ich przestrzeganiem i egzekwowaniem będą organizowane przez akcję Masz głos jako „kawiarenki obywatelskie”. Prawnik specjalista w zakresie jawności i wolności obywatelskich odpowie na pytania i doradzi.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.08.2020
Samorząd terytorialny
Senat przegłosował zmiany dotyczące kultury w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Pieniądze mają być przeznaczone na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej, sfinansowanie wynagrodzeń i podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.08.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Gminy, których wnioski o dofinansowanie zostały odrzucone przez Komisję Europejską z powodu podjęcia przez lokalne władze rezolucje o "strefach wolnych od LGBT", będą mogły liczyć na wsparcie rządu. Na razie takiej pomocy udziela minister sprawiedliwości, ale być może powstanie stały mechanizm w celu pomocy takim samorządom.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.08.2020
Samorząd terytorialny Prawo unijne

Pracodawcy apelują do rządu o podwyżki dla budżetówki w 2021 roku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Rząd zaproponował w ramach prac nad założeniami projektu ustawy budżetowej na 2021 rok zamrożenie płac w budżetówce. Konfederacja Lewiatan, podobnie jak większość partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apeluje do rządu o weryfikację wstępnego stanowiska i zwiększenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Nowe województwa to większy prestiż dla niektórych i gorsze usługi dla wszystkich

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne
Gdyby doszło do wydzielenia nowych województw - mówi się o mazowieckim, środkowopomorskim, częstochowskim - to miasta będące ich stolicami zyskałyby na prestiżu, ale same regiony zubożałyby, usługi społeczne byłyby na niższym poziomie, trudniej byłoby im sięgać po pieniądze z UE, do tego wzrosłaby ich zależność od rządu i finansów centralnych. W próbach zmian na mapie niektórzy widzą też dążenie do recentralizacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.08.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne
Senat opowiedział się w poniedziałek przeciwko ustawie podwyższającej wynagrodzenia dla prezydenta, premiera, posłów i senatorów, ministrów i wiceministrów, wojewodów i samorządowców. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 48 senatorów, przeciw było 45. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Według sygnałów z kierownictwa PiS, Sejm raczej nie uchwali ustawy ponownie.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Sobczak
17.08.2020
Wdrożenie i stosowanie w domach pomocy społecznej procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami chorobami zakaźnymi - to cele zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 roku, które skierowane zostały właśnie do konsultacji publicznych.
Krzysztof Sobczak
17.08.2020
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ustawa reguluje kwestię powołania członków rady miasta jednostki pomocniczej, milczy zaś jeżeli chodzi o ich odwołanie. Nie oznacza to jednak, że nie ma takiej możliwości lub należy stosować taką samą procedurę jak przy ich powołaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że kwestia ta została pozostawiona samorządom, które mogą ją uregulować w statucie.
Dorian Lesner
17.08.2020
Samorząd terytorialny
Dzięki uchwalonej w piątek ustawie wynagrodzenia samorządowców, podobnie jak najwyższych władz państwa, mają być pochodną wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. Nie wiadomo jednak na razie, kto na tym zyska, a kto straci. Niektórzy samorządowcy już deklarują, że nie skorzystają w tym roku z możliwej podwyżki.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.08.2020
Samorząd terytorialny
W przypadkach uznanych za ważne amerykańscy żołnierze będą podlegać polskiej jurysdykcji karnej z wyjątkiem czynów popełnionych na służbie, a obiekty zajmowane przez jednostki USA nie będą miały eksterytorialnego charakteru. Takie m.in. zasady znalazły się w podpisanej w sobotę umowie o współpracy obronnej z USA.
Krzysztof Sobczak
15.08.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sejm odrzucił w piątek poprawkę Senatu do ustawy o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu, skreślającą przepis o rekompensacie dla podmiotów, które zrealizowały polecenie premiera związane z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.
Krzysztof Sobczak
14.08.2020
Finanse publiczne Wybory
Twórcy, samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność artystyczną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca będą mogły liczyć na wsparcie finansowe od państwa. Ustawa w tej sprawie została w piątek uchwalona przez Sejm.
Krzysztof Sobczak
14.08.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna
Sejm przyjął w piątek doprecyzowujące poprawki Senatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która m.in. wprowadza możliwość rejestracji przez internet samochodów dla sprzedawców nowych aut, a także znosi obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy w Polsce. Nie zaakceptował jednak poprawki dotyczącej obowiązku zrekompensowania dochodów powiatów utraconych w związku z wejściem w życie ustawy.
Krzysztof Sobczak
14.08.2020
Administracja publiczna RODO
Uchwalona w piątek prze Sejm ustawa ma usprawnić wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji i zakazać reprywatyzacji budynków z lokatorami. Projekt przygotował klub PiS, ale zyskał on poparcie większości opozycji. Za przyjęciem ustawy głosowało 416 posłów, ośmiu głosowało przeciwko, a siedmiu wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
14.08.2020
Finanse samorządów Administracja publiczna
Sejm poparł w piątek poprawki zgłoszone przez Senat do noweli ustawy o biopaliwach, przewidującej m.in. likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Poprawki mają głównie charakter redakcyjny, nie zmieniają generalnych założeń ustawy. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Jolanta Ojczyk
14.08.2020
Środowisko
Sejm uchwalił w piątek zmiany w ustawach o statystyce publicznej i spisach: rolnym i powszechnym, które dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii. Nowe prawo przewiduje m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie.
Krzysztof Sobczak
14.08.2020
Administracja publiczna
Sejm w ciągu niespełna doby uchwalił ustawę, według której wynagrodzenia m.in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województw będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa przewiduje też wynagrodzenie dla małżonki prezydenta.
Krzysztof Sobczak
14.08.2020
Administracja publiczna
W przeprowadzonym w piątek rano głosowaniu upadł wniosek o dołączenie do porządku obrad Sejmu kolejnej tzw. tarczy antykryzysowej, w której miał znaleźć się przepis zwalniający urzędników z odpowiedzialności za podjęte decyzje. Do głosującej przeciw opozycji przyłączyło się 14 posłów PiS,
Krzysztof Sobczak
14.08.2020
Prawo karne Administracja publiczna

Dokument w telefonie, ale nie wszędzie dzwoni

Administracja publiczna Nowe technologie
Wiadomo, że usługa mTożsamość, czyli tzw. dowód osobisty w telefonie, nie zastąpi dokumentu w każdej sytuacji, ale powinna w tych, do których jest przewidziana. Okazuje się jednak, że brakuje urządzeń weryfikujących prawdziwość jej danych. A to wymaga zmian w prawie.
Katarzyna Kubicka-Żach Robert Horbaczewski
14.08.2020
Administracja publiczna Nowe technologie
Senat poparł w czwartek ustawę wprowadzającą m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz Służby Więziennej. Wprowadził jednak poprawki dotyczące m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów.
Krzysztof Sobczak
13.08.2020
Policja Prawo pracy
W tegorocznej edycji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” wnioski będzie można składać od 7 września. Dofinansowanie przeznaczone może być na utworzenie lub rozwój placówek opieki. W tym roku o 5 tys. zł zwiększona została kwota dofinansowania jednego miejsca opieki.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.08.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.
Krzysztof Sobczak
13.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Szkoła ukarana za zbieranie danych o sytuacji rodzinnej ucznia

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Szkoła przeprowadziła wśród uczniów ankietę: „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Badania dotyczyły ich sytuacji osobistej, ale - jak uznał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - szkoła nie miała podstaw prawnych do zbierania takich danych. Placówkę ukarano upomnieniem.
Monika Sewastianowicz
13.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Przez wiele lat gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe rejestrowały się i rozliczały jako odrębni podatnicy VAT. Po tym, jak zakwestionował to TSUE, wprowadzono obowiązek scentralizowania rozliczeń VAT w samorządach, ale przepisy nie określiły sposobu przeprowadzenia tego procesu. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że samorządy wprowadziły zmiany, popełniły przy tym jednak wiele błędów.
Agnieszka Matłacz
13.08.2020
Samorząd terytorialny VAT
Na śmietniku w jednym z osiedli w Warszawie dozorca znalazł notatniki służbowe Straży Miejskiej w Warszawie z pełnymi danymi osób, które otrzymały mandaty karne. Naruszenie zgłoszono pokrzywdzonym, a także prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który teraz analizuje sytuację. Straż przyznaje, że zdarzenie powoduje ryzyko naruszenia praw obywatelskich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.08.2020
Prawo karne RODO