Skarga na bezczynność wniesiona w trybie Prawa prasowego wymaga uprzedniego ponaglenia adresata wniosku o udzielenie informacji. Natomiast skarga składana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest wolna od tego wymogu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że o trybie nie decyduje kto i jak pyta. Kluczowa jest ocena charakteru informacji i to, kto jest adresatem wniosku.
Dorian Lesner
10.07.2021
Administracja publiczna

Świat nauki dziękuje Bodnarowi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Pragniemy wyrazić Panu naszą wdzięczność i wielki szacunek za sposób pełnienia odpowiedzialnej funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w trudnych czasach - napisała do prof. Adama Bodnara grupa naukowców. - Dziękujemy za pracę dla Polski i Polaków – odpowiedzialną, pełną zaangażowania i poświęcenia, niosącą ogromny potencjał edukacyjny - dodali w opublikowanym w piątek liście otwartym.
Krzysztof Sobczak
09.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Ceny materiałów budowlanych szybują, a stare umowy bez waloryzacji

Zamówienia publiczne Budownictwo Małe i średnie firmy
Od kilku lat ceny materiałów budowlanych szybują ostro w górę. Problem dotyka przede wszystkim mniejszych wykonawców, którzy zawarli umowy jeszcze przed 1 stycznia br., nie chroni ich więc nowe prawo zamówień publicznych. A brak klauzul waloryzacyjnych w zawartych przez nich umowach powoduje, że zostaje im tylko droga sądowa.
Bolesław Szyłkajtis
09.07.2021
Zamówienia publiczne Budownictwo Małe i średnie firmy

Gmina bez OSP będzie musiała podpisać umowę z sąsiednią

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Gmina, która nie posiada własnej jednostki OSP będzie miała obowiązek zawrzeć umowę z gminą sąsiednią, w której taka jednostka funkcjonuje – przewiduje projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych autorstwa MSWiA. Zdaniem samorządowców, doprecyzować trzeba jednak procedurę zawierania takich umów.
Robert Horbaczewski
09.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Po czerwcowej nowelizacji prawa o ruchu drogowym kierowca musi przepuścić pieszych wchodzących na przejście. W zamyśle ustawodawcy miało to zmniejszyć liczbę wypadków, do których dochodziło na pasach. Przepis nie chroni w tym samym stopniu osób jadących na rolkach lub deskorolce - choć mogą przejechać po pasach, to w razie wypadku, wina częściej może leżeć po ich stronie.
Monika Sewastianowicz Rojek Socha Patrycja
09.07.2021
Prawo karne

Finanse i jakość zdecydują o kategorii szpitala

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
We wrześniu projekt w sprawie reformy szpitali trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby nowa ustawa zaczęła obowiązywać już od stycznia 2022 roku. Zgodnie z założeniami szpitale będą dzielone na cztery kategorie od A do D. Zdecydują o tym wyniki finansowe, ale sprzed pandemii i jakościowe, np. liczba rehospitalizacji, migracje pacjentów czy liczba zabiegów.
Jolanta Ojczyk
09.07.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Termin wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza będzie przesunięty. W czwartek Sejm uchwalił nowelizację w tej sprawie. Nowe dowody miały być wydawane już od 2 sierpnia. Okazało się jednak, że jest to póki co nierealne z powodu zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem zamówionych urządzeń do pobierania linii papilarnych.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.07.2021
Samorząd terytorialny

WSA unieważnił przepisy uchwały śmieciowej w Warszawie

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zużyciem wody na nieruchomościach. Uchwałę zaskarżyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Stołeczny ratusz zapowiada rekację po zapoznaniu się z uzasadnieniem.
Robert Horbaczewski
08.07.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
W pierwszym półroczu policjanci wykonali o 723 tys. mniej badań trzeźwości niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ubiegłym roku tych kontroli było aż 10 mln mniej niż 2019 roku. Policja uzasadnia to obostrzeniami sanitarnymi.
Robert Horbaczewski
08.07.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Eksperci Senatu: Wykreślić akapit o umorzeniu postępowań reprywatyzacyjnych

Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Uchwalenie poprawek do kodeksu postępowania administracyjnego zakończy w praktyce reprywatyzację na drodze administracyjno-sądowej - stwierdzają legislatorzy Senatu. Toczące się w urzędach i przed sądami postępowania dotyczą przejętego przez władze komunistyczne majątku obywateli polskich wszystkich 12 narodowości i wyznań, których spadkobiercy utracą prawo do ubiegania się o odszkodowanie,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2021
Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

WSA: To nie zarząd powiatu powołuje radę młodzieży

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Organ ten nie miał kompetencji do powołania tego gremium. Podstawą prawną nie mogła być ani ustawa o samorządzie powiatowym, ani roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dopiero od 23 czerwca 2021 r. istnieje możliwość utworzenia powiatowej rady młodzieży. Kompetencję do tego ma jednak rada powiatu.
Dorian Lesner
08.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej - twierdzą Piotr Bogdanowicz i Piotr Buras. Jak zwuważają, ma on być wykorzystany do wyprowadzania z kryzysu gospodarek, ale może też posłużyć do umocnienia praktyk i systemów niedemokratycznych.
Piotr Bogdanowicz Piotr Buras
08.07.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
Wiceministrowie spraw zagranicznych Marcin Przydacz, sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Magdalena Gawin rozmawaili we wtorek z Cherrie Daniels z amerykańskiego Departamentu Stanu, wysłaniczką rządu USA do spraw Holokaustu. Tematen spotkania były kontrowersyjne zmiany w polskim prawie, które mogą zablokować reprywatyzację.
Krzysztof Sobczak
07.07.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Ratownicy górscy TOPR i GOPR będą otrzymywać świadczenia ratownicze, tak jak strażacy ochotnicy. Początkowo będzie to 200 zł dodatku do emerytury. Kwota na ma być waloryzowana co trzy lata, lub zmieniać się wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Robert Horbaczewski
07.07.2021
Emerytury i renty Administracja publiczna

Projekt: Obywatel więcej spraw urzędowych załatwi zdalnie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Obywatele łatwiej będą mogli się zameldować przez internet i uzyskać zaświadczenia o stanie cywilnym. Takie udogodnienia wprowadza przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji kilku ustaw, który ma zwiększyć zakres cyfryzacji spraw urzędowych.
Robert Horbaczewski
06.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Najwyższa Izba Kontroli widzi konieczność wprowadzenia zmian, które spowodują zwiększenie nadzoru nad wydatkowaniem przez organizacje pozarządowe przekazanych im środków publicznych. Zdaniem kontrolerów, niezbędne są również zmiany w przepisach prawa, regulujących kwestie współpracy organizacji z samorządami i administracją państwową.
Robert Horbaczewski
06.07.2021
Administracja publiczna
Rząd chce zmienić przepisy, które nie pozwalają związkowi międzygminnemu na zawieranie porozumień z gminami, które nie są członkami związku. Ma to pomóc gminom w realizacji niektórych zadań, np. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, transportem publicznym czy opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Samorządy dobrze oceniają pomysł.
Robert Horbaczewski
06.07.2021
Samorząd terytorialny
Program Mieszkanie Plus, jeszcze pięć lat temu był wizytówką rządu, tak jak 500 Plus. Cele miał ambitne - w krótkim czasie miało powstać 100 tysięcy lokali pod wynajem, co okazało się mrzonką. Nie pomógł nawet kilkukrotny lifting przepisów. Deweloperom brakuje gruntów pod inwestycje, bo te są "trzymane" na potrzeby programu. Przez to rosną ceny mieszkań.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Osoba bezrobotna została pozbawiona tego statusu, a w konsekwencji prawa do zasiłku i prawa do zabezpieczenia społecznego, ponieważ zawarła umowę o dzieło i otrzymała niewielkie wynagrodzenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił wydane w tej sprawie decyzje. Uznał bowiem, że były one nieadekwatne i naruszały konstytucyjną zasadę proporcjonalności.
Dorian Lesner
06.07.2021
Ubezpieczenia społeczne HR

SN: Rząd bezprawnie wprowadził zakaz zgromadzeń

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zakaz zgromadzeń publicznych rząd wprowadził bez należytej podstawy prawnej - w drodze rozporządzenia zamiast ustawy oraz wbrew art. 57 i art. 31 ust. 3 Konstytucji - orzekł tak Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację RPO na korzyść dwóch mężczyzn ukaranych grzywnami m.in. za udział w zgromadzeniu w Tarnowskich Górach. SN ich uniewinnił od zarzucanego czynu.
Krzysztof Sobczak
05.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Katarzyna Kubicka-Żach Jolanta Ojczyk Robert Horbaczewski
05.07.2021
Samorząd terytorialny

NFZ w Lublinie ma nowego dyrektora

Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Minister zdrowia Adam Niedzielski powierzył pełnienie obowiązków dyrektora lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Dagmarze Marczewskiej, dotychczas zastępcy dyrektora do medycznych. O zmianach poinformowała na Twitterze rzecznik prasowy oddziału Małgorzata Bartoszek.
Katarzyna Redmerska
05.07.2021
Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Przepisy o świadczeniu 500 plus będą tylko w jednej ustawie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Przepisy przyznające prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, znajdujące się obecnie w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, trafią do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – proponuje resort rodziny. Projekt zakłada m.in. zmianę sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego i już dziś budzi sprzeciw samorządowców.
Grażyna J. Leśniak
05.07.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Jak być dobrze poinformowanym o stanie środowiska - webinarium akcji Masz Głos

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Organizacje ekologiczne mają problemy z uzyskiwaniem informacji o środowisku i decyzjach mających na nie wpływ. Od kogo i na jakich zasadach organizacje ekologiczne mogą domagać się udostępnienia takich informacji? Na te pytania odpowie webinarium akcji Masz Głos Fundacji Batorego organizowane 6 lipca o 19:00.
Robert Horbaczewski
05.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Wójt nie może być pełnomocnikiem swojej matki w prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Może jednak działać jako jej pełnomocnik. Dlatego fakt udzielenia mu pełnomocnictwa do czynności o charakterze technicznym i formalnym nie stanowi o naruszeniu przez niego prawa- stwierdził wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
05.07.2021
Samorząd terytorialny
Wydanie przez radę powiatu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy wymaga zasięgnięcia opinii wójtów i samorządu aptekarskiego. Nie są one wiążące dla organu, ale ich brak narusza określony w ustawie tryb, czego efektem jest stwierdzenie nieważności uchwały.
Dorian Lesner
05.07.2021
Samorząd terytorialny Farmacja

Amnesty: Zamach na autonomię polskiej szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Upolitycznienie, ograniczenie roli samorządów w edukacji, zagrożenie dla pluralizmu prezentowanych poglądów – takie konsekwencje mogą dotknąć polskie szkoły po wprowadzeniu proponowanych przez ministra Przemysława Czarnka zmian w prawie oświatowym ocenia Amnesty International.
Krzysztof Sobczak
04.07.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od początku lipca czas na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu został wydłużony z 30 do 60 dni. Takie zasady obowiązywać będą do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
Krzysztof Sobczak
04.07.2021
Administracja publiczna
Choć w Polsce plaże nudystów funkcjonują od kilkudziesięciu lat, to żadna z nich nie ma statusu oficjalnego kąpieliska ustalonego na podstawie przepisów prawa wodnego. Także morsy nie mogą legalnie chlapać się zimą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest przeciwne ustanowieniu sezonu kąpielowego w okresie jesienno-zimowym.
Robert Horbaczewski
03.07.2021
Samorząd terytorialny
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił dwie skargi kasacyjne rzecznika praw obywatelskich na odrzucenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jego skarg na uchwały „anty-LGBT”. NSA zgodził się z rzecznikiem, że uchwały te, jako akty z zakresu administracji publicznej, podlegają takiej kontroli.
Robert Horbaczewski
02.07.2021
Samorząd terytorialny