Zarząd powiatu powołał komisję konkursową, która miała wyłonić kandydata na dyrektora liceum. Nie przyjął jednak wcześniej uchwały o ogłoszeniu konkursu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podkreślił, że jej podjęcie jest konieczne. Dlatego też zignorowanie tego obowiązku będzie skutkować tym, że wszystkie późniejsze akty i czynności będą istotnie naruszać prawo.
Dorian Lesner
10.02.2022
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
W ramach nowej perspektywy unijnej 2021-27 o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte wyłącznie w gminnych programach rewitalizacji, a nie lokalnych programach rewitalizacji lub strategii rozwoju gminy. Problem w tym, że takie programy ma niewiele gmin, a procedura jego uchwalania jest długotrwała.
Robert Horbaczewski
10.02.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Komisja Europejska zdecydowała o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Termin na wdrożenie dyrektywy ściekowej upłynął w 2015 r., a większość systemów wodno-kanalizacyjnych w Polsce nie spełnia unijnych wymogów.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
09.02.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Do 2023 zamknięty zostanie proces porządkowania systemu Natura 2000 - zapowiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. To reakcja na upomnienie Komisji Europejskiej, która wezwała Polskę do podjęcia działań w celu ochrony sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej oraz z dyrektywy ptasiej.
Krzysztof Sobczak
09.02.2022
Środowisko Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości zamknął czesko-polski spór o kopalnię Turów, a Komisja Europejska poinformowała o przystąpieniu do potrącania z płatności należnych Polsce z budżetu UE kolejnych kwot z tytułu kar nałożonych przez Trybunał. 18 stycznia minął ostateczny termin na zapłatę pierwszej transzy kary za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.
Krzysztof Sobczak
09.02.2022
Administracja publiczna Prawo unijne
Obowiązujące od 8 lutego rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stanowi, że maksymalny okres pobytu w takiej placówce może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach nawet do 18 miesięcy. Obowiązują też nowe wymagania wobec terapeutów w takich domach.
Krzysztof Sobczak
09.02.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Powiaty Augustowski, Raciborski, Pilski, Nowy Sącz, Miasto Bolesławiec, Gmina Chełmiec zostały w swoich kategoriach zwycięzcami Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2021. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich.
Robert Horbaczewski
09.02.2022
Samorząd terytorialny
Odmówienie emerytowanemu politykowi dostępu do tajnych dokumentów kancelarii prezydenta ze względu na przesłanki bezpieczeństwa publicznego nie naruszyło prawa skarżącego do otrzymywania i rozpowszechniania informacji - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału, utajnienie dokumentów służyło uprawnionemu celowi związanemu z bezpieczeństwem państwa.
Katarzyna Warecka
09.02.2022
Administracja publiczna
Koniec z darmowym joggingiem po Kampinoskim Parku Narodowym czy turystyką rowerową w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wstęp będzie płatny, a w parkach położonych w górach do ceny biletu zostanie doliczone dodatkowe 15 proc. na ratownictwo górskie. Możliwe będzie również pobieranie opłat za filmowanie. Parki nie będą odpowiadały za wypadki, gdy turysta zejdzie z wyznaczonego szlaku.
Robert Horbaczewski
09.02.2022
Środowisko Administracja publiczna
Polskie uczelnie kształcące przyszłych adwokatów i radców prawnych wciąż kładą zbyt mały nacisk na naukę pozyskiwania informacji prawnej. Tymczasem to jedna z podstawowych umiejętności prawnika-praktyka. Powinien on wiedzieć, jak korzystać z systemów legalresearch-owych i jak weryfikować tak pozyskane informacje - mówi Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.
Patrycja Rojek-Socha
09.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W Gliwicach, Lesznowoli i Lublinie będzie wdrażany pilotaż systemu koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Drony pomogą samorządom w monitorowaniu i analizowaniu zanieczyszczenia powietrza, kontroli sytuacji na drogach czy lokalizowaniu źródeł ognia podczas pożarów.
Robert Horbaczewski
08.02.2022
Samorząd terytorialny
Kategoryzacja szpitali oparta na wyniku operacyjnym budzi wątpliwości. Znacznie lepszym wskaźnikiem rentowności byłby wynik ze sprzedaży z działalności podstawowej. Z tym, że wszystkie placówki podlegające kategoryzacji musiałyby faktycznie wdrożyć rachunek kosztów - mówi Paweł Magdziarz, partner zarządzający w FORMEDIS Medical Management & Consulting.
Katarzyna Redmerska
08.02.2022
Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Nowa ustawa ma zachęcać samorządy do tworzenia parków narodowych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Projektując utworzenie parku narodowego, minister będzie musiał opracować program działań na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze planuje zmiany i wskazać źródła finansowania tych działań – przewiduje projekt ustawy o parkach narodowych. Nie wiadomo, czy to zadziała, bo gminom ze względów podatkowych lepiej opłaca się mieć obszary niechronione.
Robert Horbaczewski
08.02.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Rząd pracuje nad przepisami, które mają zapewnić pracownikom prawo do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu. Prawnicy zauważają, że już dziś nie ma takiego zakazu.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z jednej strony chroni kierowców przed finansowymi konsekwencjami spowodowania przez nich kolizji lub wypadku, a z drugiej zapewnia poszkodowanym uzyskanie rekompensaty za poniesione szkody. Roszczenia ze strony poszkodowanych pokrywa ubezpieczyciel, który wystawił polisę, a nie sprawca.
Robert Horbaczewski
07.02.2022
Prawo cywilne

13. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 obu ustaw o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty

Ponad połowa wniosków o dodatek osłonowy do poprawki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zainteresowanie dodatkiem osłonowym jest ogromne. A w niektórych ośrodkach pomocy społecznej ponad połowa wniosków o dodatek osłonowy wymaga poprawienia. Obywatele nie radzą sobie bowiem z 12-stronicowym formularzem, głównie z pytaniami o dochodowość. To wszystko przedłuży procedurę przyznawania dodatku.
Robert Horbaczewski
07.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Inflacja i rosnące w zastraszającym tempie ceny energii, to wyższy koszt prowadzenia szkół. Jak tłumaczy rząd, subwencja nie musi tego uwzględniać, bo prawo nie wymaga, by pokrywała ona wszystkie koszty. Resort edukacji przypomina też, że w budżecie przewidziano rezerwę na koszty podwyżek dla nauczycieli - tych, które zależą od podwyższenia pensum.
Monika Sewastianowicz
07.02.2022
Zarządzanie oświatą
Z zakazu wjazdu do tzw. stref czystego transportu zwolnione są m.in. pojazdy „posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne”. Ten nieprecyzyjny zapis, stwarzający wiele możliwości interpretacji, miał być doprecyzowany w pracach nad ustawą o elektromobilności. Tak się jednak nie stało. Czym zatem służby mają się kierować przy ocenie uprawnień i czy na pewno nie odbije się to na kierowcach z niepełnosprawnościami?
Beata Dązbłaż
05.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Ze względu na sytuację epidemiczną i wynikające z niej opóźnienia w procesie oceny złożonych wniosków, termin rozstrzygnięcia Programów Ministra zostaje wydłużony - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proces oceny wniosków powinien zostać zakończony do końca lutego.
Robert Horbaczewski
04.02.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Praca zdalna komplikuje pracę gmin i wnioskowanie o dotacje

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Choć, w związku z kolejną falą koronowirusa, rząd wysyła pracowników samorządowych na pracę zdalną, nie zawsze jest ona możliwa. A w małych gminach czy ośrodkach pomocy społecznej zarzuconych wnioskami o dodatek osłonowy, to wręcz niemożliwe. Ze względu na pracę zdalną samorządom coraz trudniej dotrzymać terminów przy składaniu wniosków o fundusze unijne.
Robert Horbaczewski
04.02.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rezerwach strategicznych. Nowelizacja umożliwi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zakup broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem tych regulacji jest zabezpieczenie państwa na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.02.2022
Administracja publiczna

Ministerstwo Klimatu zaprezentowało wymagania techniczne dla stacji wodoru

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W polskim prawie nie ma przepisów określających szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla takich stacji ma ten stan zmienić.
Robert Horbaczewski
03.02.2022
Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dokumentach paszportowych. Wprowadzone rozwiązania przewidują w ramach e-usług usprawnienie i uproszczenie procesu ubiegania się o paszport. Powstanie Rejestr Dokumentów Paszportowych, który zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz lokalne ewidencje.
Robert Horbaczewski
03.02.2022
Administracja publiczna RODO
Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.
Kazimierz Kościukiewicz Marek Sondej
02.02.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Tadeusz Dziuba zawiadomił prokuraturę o tym, że prezes Marian Banaś przekroczył uprawnienia. Miał powierzyć obowiązki dyrektorów i wicedyrektorów jednostek kontrolnych NIK wbrew przepisom ustawy czyli bez konkursów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.02.2022
Prawo karne

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2022 rok

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2022 roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że inflacja wyniesie z kolei 3,3 proc., ale według danych już jest ona znacznie wyższa.
Krzysztof Koślicki Jolanta Ojczyk
02.02.2022
Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Po nieistniejącej od wielu lat kościelnej Komisji Majątkowej zostało wiele spraw spornych, które trafiły do sądów. Te jednak nie pracują zbyt szybko i sprawy te utknęły w pierwszej instancji, bez widoków na ich rychłe zakończenie - pisze Marek Jaślikowski, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Marek Jaślikowski
02.02.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna
Samorządy obawiają się, że reforma planistyczna wydrenuje, już i tak świecące pustkami, budżety. Chodzi o propozycje zastąpienia studium uwarunkowań - ogólnymi planami. Nowe plany będą miały charakter prawa miejscowego. Ich uchwalenie może spowodować wielomiliardowe roszczenia właścicieli niezadowolonych ze zmiany przeznaczenia swoich nieruchomości.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.02.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Paweł Kikosicki został od 1 lutego nowym dyrektorem Centrum e-Zdrowia. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. W NFZ pracował od 2018 roku.
Jolanta Ojczyk
01.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski