Rząd zapowiada zaostrzenie kar za zanieczyszczanie środowiska w sytuacji, gdy dopiero co to zrobił i nowiutka ustawa czeka na wejście w życie. Tymczasem prokuratura przesłuchała ponad 200 świadków i nie może wciąż ustalić kto i jak doprowadził do największej od lat katastrofy ekologicznej. Kogo więc władza chce surowo karać, skoro nie jest w stanie złapać sprawców?
Krzysztof Sobczak
17.08.2022
Prawo karne Środowisko

Jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rozporządzenie w sprawie wzoru o dodatek węglowy, które wchodzi w życie w środę podpisane - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Taki wniosek trzeba będzie złożyć w gminie, a jego wysokość to 3 tys. zł. Gmina będzie miała też 30 dni na jego wypłatę. We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane adresowe i główne źródło ogrzewania, a także numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek.
Krzysztof Sobczak
17.08.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Schody ewakuacyjne muszą jednocześnie spełniać wymagania dla schodów, jak i wymagania dla dróg ewakuacyjnych. Wszystkie te wymagania określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Np. szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej to co najmniej 0,35 m.
Mariola Berdysz
17.08.2022
BHP Budownictwo
Co najmniej pięć milionów godzin - tyle czasu, według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, łącznie co roku, zabiera obywatelom osobiste składanie wyjaśnień na wezwania z różnego rodzaju urzędów. I dlatego resort ten przygotował propozycje zmian ustawowych, które niedługo trafią do prac rządu i mają ostatecznie zakończyć tę biurokratyczną praktykę i sprawić, że Polacy będą mieć więcej czasu dla siebie.
Krzysztof Sobczak
17.08.2022
Administracja publiczna
Inwestor musi ustalić, zanim przystąpi do przeprowadzenia swojej inwestycji, zakres jej potencjalnego oddziaływania na środowisko. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ powinien on otrzymać od właściwego organu postanowienie z wyszczególnionymi działaniami koniecznymi dla przygotowania raportu. Dużo zależy od tego, czy przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.
Jakub Suchoń
17.08.2022
Środowisko Budownictwo
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.
Krzysztof Sobczak
16.08.2022
Finanse publiczne Wojsko
Ogrzewający domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku, wyniesie on od 500 do 3 tys. zł. Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. We wtorek Rada Ministrów przyjęła założenia projektu w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.08.2022
Budownictwo

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można sfinansować więcej zadań

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
Rozszerzenie zakresu finansowanych zadań o budowę, przebudowę i remont dróg dla pieszych i rowerów, dróg wojewódzkich oraz dróg do terminali intermodalnych i stref ekonomicznych - to niektóre z rozwiązań ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta.
Robert Horbaczewski
16.08.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Ustawa o wyższych karach za zanieczyszczanie środowiska podpisana

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna
Podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Dla skazanego za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa nawiązka w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Nielegalne przywożenie z zagranicy odpadów niebezpiecznych zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Takie zmiany przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej, którą podpisał prezydent.
Robert Horbaczewski
16.08.2022
Prawo karne Środowisko Administracja publiczna
Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr umów. Według RPO, który na wniosek obywateli podjął interwencję w tej sprawie, zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w sferę prywatności. Resort finansów potwierdza, że przepisy są mało precyzyjne i deklaruje przygotowanie rozwiązania spełniającego oczekiwania i funkcjonalnego.
Krzysztof Sobczak
16.08.2022
Administracja publiczna RODO
Katastrofa ekologiczna na Odrze niemal z dnia na dzień odcięła dużą grupę przedsiębiorców od możliwości zarabiania pieniędzy. Mowa o firmach związanych z turystyką, które zwykle działają sezonowo i w ciągu wiosny i lata muszą zarobić na utrzymanie na pozostałą część roku. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o uruchomienie szybkiej ścieżki wsparcia dla przedsiębiorców
Renata Krupa-Dąbrowska
16.08.2022
Środowisko Prawo gospodarcze
Od 1 września znikają dwa pierwsze stopnie awansu, zmieniają się zasady oceniania pedagogów oraz częściowo wracają godziny karciane - tyle, jeżeli chodzi o zmianę w Karcie Nauczyciela, której nowelizację w końcu ubiegłego tygodnia podpisał prezydent. Oprócz tego zmianie ulegają zasady żywienia uczniów, zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz egzaminowanie uczniów.
Monika Sewastianowicz
16.08.2022
Zarządzanie oświatą
Przez inflację i wojnę na Ukrainie realizacja wielu inwestycji publicznych staje się nieopłacalna. Zamawiający jednak boją się waloryzować kontrakty, a wykonawcy domagają się ustawy, która wręcz nakaże zmianę umów. Tej nie ma, ale są wytyczne Prokuratorii Generalnej uzgodnione z rządem. Zgodnie z nimi waloryzacja wynagrodzenia nie musi być działaniem niegospodarnym, a wręcz jej brak może być za takie uznane.
Jolanta Ojczyk
16.08.2022
Zamówienia publiczne
Informacja o przekazaniu przez gminę danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z zarządzonymi wyborami stanowi informację publiczną. Dlatego gmina na tak postawione pytanie ma odpowiedzieć jednoznacznie - "tak" lub "nie" - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Chodziło o wybory prezydenta RP w 2022 roku.
Marek Sondej
16.08.2022
Administracja publiczna RODO Wybory
Odebrane zwierzę powinno być przekazane podmiotowi, który daje gwarancję właściwej nad nim opieki. Choć najczęściej jest to schronisko, to nie jest wykluczone, że stan zdrowia zwierzęcego pacjenta będzie wymagał znalezienia przez organy administracyjne specjalistycznej placówki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
15.08.2022
Prawo karne
Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, potwierdził, że jego biuro współpracuje z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nad założeniami tzw. „Programu samochodowego”. Dawałby on możliwość dofinansowania do zakupu samochodu niektórym osobom z niepełnosprawnością ruchową. To długo oczekiwana pomoc przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
15.08.2022
Pomoc społeczna
Polska pracuje nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na niewydawanie wiz obywatelom Rosji - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dodał, że Polska jest za rozszerzeniem sankcji unijnych, szczególnie w kwestii zawieszenia umowy o ułatwieniu ruchu wizowego dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Przyznał jednak, że nie ma na to zgody wszystkich krajów UE.
Krzysztof Sobczak
14.08.2022
Administracja publiczna
Drastycznie rosnące ceny prądu drenują też budżety samorządów. Z szacunków Związku Miast Polskich wynika, że tylko ostatnie podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej blisko 5 mld złotych. Miasta instalują oświetlenie ledowe, oszczędzają na oświetleniu ulicznym lub zmniejszają jego natężenie. Nie wszędzie to się udaje.
Maria Dec-Kiełb
13.08.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Administracja publiczna
Po przyjęciu przez Sejm 5 sierpnia senackiej poprawki do ustawy o ekonomii społecznej, której celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i ubogich, ustawa ta została podpisana przez prezydenta. Jej celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem.
Jolanta Ojczyk
12.08.2022
Pomoc społeczna

Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.
Marek Sondej
12.08.2022
Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Spółki komunalne mają obowiązek stosować zamówienia publiczne

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Bez względu na to, czy spółka komunalna nabywa roboty budowlane, dostawy lub usługi w celu zaspokojenia własnych potrzeb, czy nabywa je w celu realizacji zadań o charakterze komercyjnym, takie nabycie, w szczególności poprzez wybór podwykonawcy zadania w przypadku realizacji zamówień komercyjnych, powinno być dokonywane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
12.08.2022
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Przy okazji wprowadzenia dodatku węglowego zmieniono przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wyłączono dotacje na remonty szkół spod reżimu kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń dotyczących niewypłaconych lub niedoszacowanych dotacji dla szkół, w tym prawo do drogi sądowej.
Monika Sewastianowicz
12.08.2022
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Regulamin Sejmu może ograniczyć prawo wstępu osób trzecich na tereny i do budynków sejmowych, również przez zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu. Niedopuszczalne byłoby jednak przeniesienie tej kompetencji z Sejmu, jako organu kolegialnego, na Marszałka Sejmu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
12.08.2022
Administracja publiczna

Będą dopłaty nie tylko do węgla - jest projekt ustawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów
Gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania pelletem otrzymają 3 tys. zł dopłaty, olejem opałowym - 2 tys. zł, drewnem 1 tys. zł, a gazem - 500 zł - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy. Pomoc obejmie także korzystających z ciepła z sieci. Rząd zrekompensuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym podwyżkę cen, a te obniżą mieszkańcom rachunki. Niższe rachunki mają też zapłacić m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej.
Robert Horbaczewski
11.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów

RPO: Samorządowa prasa zakłóca rynek medialny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie ryzyko zakłócenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - społecznej kontroli władz. Dochodzi bowiem do zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji oraz utrudnienia sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, z czym wiążą się ograniczenia w korzystaniu z wolności prasy - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
11.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Minister: Wakaty w oświacie są, ale to normalne o tej porze roku

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Mamy 13 329 wakatów na stanowiska nauczycieli, a wszystkich nauczycieli jest 700 tys. Takie wakaty są normalnością w ruchu kadrowym o tej porze roku - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że jeżeli dane są niedoszacowane, to to wina dyrektorów, bo to oni odpowiadają za ich wprowadzenie.
Monika Sewastianowicz
11.08.2022
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

NIK: Zmarnowane miliardy litrów wody na wsiach

Samorząd terytorialny Środowisko
Przedsiębiorstwa wodociągowe nieefektywnie gospodarowały zasobami wodnymi, a sprawowany przez nie nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był nieskuteczny - takie wnioski wynikają z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w kilku województwach. Straty w niektórych wodociągach sięgają nawet 60 proc., problemem jest też duża awaryjność sieci wodociągowych.
Krzysztof Sobczak
11.08.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia dotyczący dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Do tej pory rozporządzenie normowało wyłącznie uposażenia i dodatki ochotników. Zdaniem ekspertów, rząd może w ten sposób szykować grunt pod obowiązkowy pobór, ale nie powszechny, a selektywny.
Robert Horbaczewski
11.08.2022
Wojsko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski