Taksówki na aplikację - ryzyko dla pasażera, niejasna odpowiedzialność

Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze

W taksówkach typu Uber czy Bolt zdarzają się nieprzewidziane, nieprzyjemne, czasem kryminalne sytuacje typu gwałt, kradzież czy molestowanie. Prawnicy twierdzą, że odpowiada za nie sprawca, czyli kierowca. Nie przekładają się one w zasadzie na odpowiedzialność odszkodowawczą korporacji. Do tego często auta te jeżdżą bez licencji, co jeszcze zmniejsza odpowiedzialność za czyn niedozwolony.

24.12.2022

SO: Obawy rychłej śmierci nie było, testament ustny - nieważny

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sądy dwóch instancji nie dały wiary w istnienie testamentu ustnego zmarłego. Dlatego że w dniu jego sporządzenia nie zachodziła przesłanka obawy rychłej śmierci, gdyż nie miało miejsca wyraźnie odczuwalne pogorszenie stanu zdrowia spadkodawcy. A co więcej, wątpliwości sądu wzbudziły podpisy trzech świadków, wielokrotnie skazanych prawomocnymi wyrokami sądów za popełnione przestępstwa o dużej wadze.

24.12.2022

Towar z wadą - kiedy przedsiębiorca musi przyjąć zwrot od klienta

Prawo cywilne Rynek i konsument

W praktyce obrotu zagadnienie zwrotu towaru jest jednym z najczęściej spotykanych. Problem ten ma więc bardzo duże, praktyczne znaczenie zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących. Okazuje się, że wszystko zależy od tego, kto jest klientem – a więc czy jest nim konsument, czy też przedsiębiorca – oraz w jaki sposób dokonano zakupów.

22.12.2022

Postępowania spadkowe mają być szybsze

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Skrócenie postępowań spadkowych i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego spadkobierców - to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które go przygotowało, dostosowuje on prawo spadkowe do faktycznych relacji rodzinnych. Nie będzie już potrzeby długotrwałego poszukiwania dalekich krewnych osoby zmarłej, którzy często nawet nie zdawali sobie sprawy z jej śmierci.

20.12.2022

Umowa kredytu bankowego, także frankowego, to umowa wzajemna

Prawo cywilne Banki Kredyty frankowe

To, czy umowa kredytu bankowego ma charakter umowy wzajemnej, nie zostało do tej pory jednolicie rozstrzygnięte w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Kwestii tej dotyczy pytanie prawne, jakie do Sądu Najwyższego skierował klika miesięcy temu Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Spór ma praktyczne znaczenie dla spraw dotyczących umów frankowych, na przykład w zakresie zasad rozliczeń stron.

20.12.2022

ZUS: Rośnie liczba zawieranych umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR Prawo gospodarcze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku około 1,3 mln umów o dzieło, czyli o ok. 6,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największa grupa wykonawców takich umów to mężczyźni w wieku 30–39 lat. Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna".

19.12.2022

SN podejmie uchwałę w sprawie wielostopniowego wyłączania sędziów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy ma wątpliwości, czy postępowanie o wyłączenie sędziego na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego można uznać za „sprawę”, w której sędzia może w ogóle podlegać wyłączeniu. Rozstrzygnie tę kwestię w uchwale siedmiu sędziów. Strony często instrumentalnie wykorzystują instytucję wyłączenia sędziego, składając „wielostopniowe” wnioski o wyłączenie.

19.12.2022

Fundacje rodzinne do zarządu majątkiem, a nie do spekulacji i oszustw podatkowych

Prawo cywilne Ordynacja CIT Spółki Prawo gospodarcze

W uchwalonej już ustawie o fundacjach rodzinnych poprawiono niedoskonałe przepisy o opodatkowaniu majątku tych fundacji. Dodano jednak karną, 25-procentową stawkę CIT za czynności spekulacyjne. Nie wiadomo jednak, jak ową spekulację będzie rozumiał fiskus. Mimo to, ustawa jest dobrze oceniana przez ekspertów podatkowych.

16.12.2022

SN: Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki - nie w skardze nadzwyczajnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę nadzwyczajną podkreślił, że kwestia charakteru odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, gdy egzekucja jest nieskuteczna, od dawna budzi w doktrynie prawa polskiego wątpliwości, i powoduje rozbieżności interpretacyjne. Sąd uznał, że skarga nadzwyczajna nie służy rozstrzyganiu, która koncepcja odpowiedzialności zarządu spółki jest odpowiednia.

16.12.2022

SN: Jeden sędzia orzeka gorzej niż troje, w pandemii widać to wyraźnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie widzą zależność między wyrokami wydanymi przez jednego sędziego a jakością orzeczeń kolegialnie. Do tego pogłębiają się rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych apelacji. Dlatego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego przekazała problem składowi siedmiu sędziów - czy pandemia uzasadnia ograniczenie prawa do sądu.

15.12.2022

Rażące błędy sądu w sprawie cywilnej o zwolnienie z pracy - skarga nadzwyczajna RPO

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus

Sąd rejonowy nie uwzględnił sprzeciwu powoda na skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne - co naruszyło przepisy. W miejsce zarządzonego przez siebie dowodu z przesłuchania stron, sąd przeprowadził nieznany prawu dowód z zeznań stron na piśmie. Wyrok wydał zaś z udziałem ławnika wyznaczonego w dniu wyroku, tymczasem ten, kto nie zna sprawy, nie może orzekać sprawiedliwie.

14.12.2022

W pozwie brakuje podpisu, a sąd wymaga ponownie pisma i załączników

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Procedura cywilna daje pełnomocnikom możliwość ponownego wniesienia pisma, które sąd zwrócił z powodu braków formalnych. Przepisy budzą jednak wątpliwości interpretacyjne - część sądów wymaga więc wniesienia ponownie całego pisma ze wszystkimi załącznikami, inne uważają to za absurd i ograniczają się do "poprawionego" pisma lub jego części. Prawnicy uważają, że potrzebne są zmiany i doprecyzowanie, co po poprawkach należy wnieść.

14.12.2022

Zastrzeżenie w aplikacji mObywatel ma chronić przed kradzieżą tożsamości

Prawo cywilne RODO

W aplikacji mObywatel każdy będzie mógł zgłosić zastrzeżenie, że nie chce zaciągać zobowiązań finansowych. Firmy udzielające pożyczek (Banki/SKOK, firmy pożyczkowe), ale też notariusze i sądy, będą miały obowiązek sprawdzić, czy dane wnioskującego nie widnieją w tym rejestrze. Można będzie blokować możliwość dochodzenia roszczeń udzielonych pomimo dokonanego zastrzeżenia.

13.12.2022

Ustawa wzmacniająca kompetencje Rzecznika Finansowego podpisana przez prezydenta

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Finanse

Wzmocnienie kompetencji Rzecznika Finansowego i uruchomienie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF) przewiduje nowelizacja ustawy. Funduszem zarządzać będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych, natomiast o wyborze zdań, które będą finansowane ze środków FEF, decydować ma Rada Edukacji Finansowej. Ustawa została podpisana przez prezydenta.

13.12.2022

Pracownicy przygraniczni: Związek partnerski zawarty w innym kraju UE nie musi być wpisany do rejestru w Luksemburgu

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Przyznanie renty rodzinnej nie może być uzależnione od dokonania takiego wpisu za życia obojga partnerów – orzekł TSUE. Według Trybunału, dla zapewnienia skuteczności związku partnerskiego wobec osób trzecich i zagwarantowania poszanowania warunków przyznania renty rodzinnej, wystarczające byłoby przedstawienie urzędowego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym związek ten został zawarty.

13.12.2022

Świadek - małżonek może odmówić zeznania, przyjaciel - nie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zarówno w procedurze karnej, jak i cywilnej, istnieje możliwość odmowy składania zeznań przez świadka lub odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Przepisy mają chronić prawo do życia rodzinnego i prywatnego, dotyczą więc bliskich - m.in. małżonków, w tym nawet po rozwodzie. A w przypadku prawa karnego także tych, którzy w innej toczącej się sprawie są oskarżeni o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

13.12.2022

SN: Sąd ma poprawić błędy w orzeczeniu o podziale nieruchomości

Prawo cywilne Nieruchomości

Sąd błędnie podzielił wspólnie użytkowaną nieruchomość, w tym powierzchnie działek należących do poszczególnych osób, do tego w orzeczeniu przekręcił imiona i nazwiska niektórych z nich, w efekcie czego orzeczenie nie może być wykonane, za to powoduje nowe spory, a zainteresowani nie mogą np. uzyskać zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

12.12.2022

Wyrok wstępny tylko co do zasady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok wstępny podobnie jak wyrok częściowy ma wpływać na optymalizację i przyspieszenie postępowania. Jego wydanie - w myśl obowiązujących przepisów i orzecznictwa - jest dopuszczalne, gdy dotychczas ustalone fakty i stan prawny pozwalają na stwierdzenie, że żądanie zgłoszone przez stronę powodową zasługuje zasadniczo na uwzględnienie. Co jednak jest ważne - nie rozstrzyga ostatecznie sporu.

10.12.2022

Ustawa mająca zwalczać nielegalne praktyki na pokazach handlowych z podpisem prezydenta

Prawo cywilne Rynek i konsument

Dostosowanie polskiego prawa konsumenckiego do dyrektywy Unii Europejskiej oraz wprowadzenie m.in. rozwiązań dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, w szczególności podczas pokazów handlowych - to główne cele zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

09.12.2022

Prawnik nie może trzymać wiedzy tylko dla siebie, musi przekazywać ją dalej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Współczesny prawnik nie tylko musi być na bieżąco ze zmianami w prawie, ale też powinien informować o nich swoich klientów. Dotyczy to również prawników firmowych, których rolą jest dbanie o zgodność działalności ich pracodawcy z przepisami prawa. W ten sposób prawnik in-house zmniejsza ryzyko prawne dla spółki, ale i kadry zarządzającej. Prawnikom wewnętrznym z pomocą przychodzi Legal Alert.

08.12.2022