Przepis kulinarny nie jest utworem, ale jego prezentacja może podlegać ochronie

Prawo cywilne Rynek i konsument

Zbliżające się święta ponownie skłaniają do stawiania pytań o to, czy do babcinych przepisów przysługuje jakikolwiek monopol umożliwiający zakazanie ich dalszego rozpowszechniania w przestrzeni publicznej. Ilu z nas bowiem nie usłyszało przy świątecznym stole, że przepis na żurek czy babkę jest najpilniej strzeżoną tajemnicą rodzinną. Zwolenników tej teorii należy niestety rozczarować – nie jest to łatwe.

08.04.2023

Będą rekompensaty dla poszkodowanych podczas badań klinicznych

Prawo cywilne Pacjent Opieka zdrowotna

Będzie można uzyskać rekompensatę za szkody poniesione na zdrowiu w wyniku udziału w badaniu klinicznym lub śmierć bliskiej osoby, która uczestniczyła w takiej eksperymentalnej terapii. Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi ustanawia Funduszu Kompensacyjny, który będzie zasilany przez sponsorów badań klinicznych. Więcej na ten temat piszemy w Legal Alert.

07.04.2023

Uchwała SN o wygaśnięciu hipoteki - czy hipoteka będzie teraz gorszym zabezpieczeniem?

Prawo cywilne Nieruchomości Restrukturyzacja

W uchwale 7 sędziów Sąd Najwyższy uznał, że umorzenie wierzytelności upadłego, skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności. Co tak naprawdę to orzeczenie oznacza dla wierzytelności hipotecznych? Dlaczego w jego perspektywie hipoteka nie jest już aż tak atrakcyjnym sposobem zabezpieczenia?

07.04.2023

SN: Kredyt frankowy ważny, choć bank nadużył swej pozycji

Prawo cywilne Finanse Banki

Sąd Apelacyjny w Krakowie trafnie przyjął, że regulacja dotycząca obowiązku wpłaty kwoty będącej równowartością podwójnej raty kredytu stanowiła przykład nadużywania przez bank pozycji dominującej wobec kredytobiorcy i powinna być uznana za nieważną – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli. - Jednak weryfikacja dowodowa, na którą powołuje się Prokurator Generalny, nie mogłaby doprowadzić do zmiany oceny sytuacji prawnej pozwanej.

06.04.2023

Unijny trybunał zdecyduje w sprawie cheat software’u

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa pytania prejudycjalne dotyczące ochrony prawnej gier komputerowych przed użyciem tzw. cheat software’u. Decyzja TSUE będzie miała znaczenie nie tylko dla branży gamingowej. Może ona wpłynąć na zakres ochrony wszystkich twórców oprogramowania, a także stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne.

05.04.2023

Sędzia Miczek: Kolejna nowelizacja przepisów procesowych nie rozwiązuje problemu biegłych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno wreszcie wziąć odpowiedzialność za kwestie biegłych sądowych i przedstawić całościowe i spójne rozwiązania systemowe. Kolejne cząstkowe nowelizacje - jak ostatnia nowela procedury cywilnej - są zaprzeczeniem deklarowanej reformy wymiaru sprawiedliwości i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność postępowania, w tym sprawne przeprowadzanie dowodów z opinii biegłego.

05.04.2023

SN: Umorzenie wierzytelności upadłego dłużnika powoduje wygaśnięcie hipoteki na cudzej nieruchomości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Umorzenie wierzytelności na podstawie ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności - taką uchwałę podjęło 4 kwietnia br. siedmioro sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

05.04.2023

Dziedziczenie z ustawy - czy dojdzie do ograniczenia kręgu osób uprawnionych?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat, co często odbija się na masie spadkowej. W celu eliminacji takich niekorzystnych sytuacji, ustawodawca projektuje wprowadzenie zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.

04.04.2023

Konwersja w nowelizacji KPC – zamiana postępowania sądowego na arbitrażowe

Prawo cywilne Prawnicy

Najdalej idącym uproszczeniem ostatniej noweli kodeksu postępowania cywilnego jest rezygnacja z zasad postępowania cywilnego i rozstrzygania sporu przez sąd powszechny oraz zamiana tych środków na odpowiednio regulaminy poszczególnych stałych sądów arbitrażowych. Pisze o tym Tobiasz Szychowski adwokat, partner w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek, arbiter Warszawskiego Sądu Arbitrażowego.

03.04.2023

Andrzej Olaś: Zarzut potrącenia, czyli nowe życie starej instytucji prawnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

W nowelizacji z 2019 roku polski prawodawca po raz pierwszy podjął próbę systemowego unormowania instytucji zarzutu potrącenia od strony formy, wymogów co do treści, ograniczeń dowodowych oraz terminu na podjęcie tej czynności w postępowaniu. Niestety, wysoce niedoskonale  – mówi dr hab. Andrzej Olaś z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zauważa, że instytucja ta stała się obecnie popularna w związku ze sporami o umowy kredytowe.

03.04.2023

Więcej spraw do sądów rejonowych i lex Kaczyński - zmiany w kpc opublikowane

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Zmiany w procedurach zmniejszające obciążenie sądów oraz nowe postępowanie z udziałem konsumentów, które ma wzmocnić ich pozycję wobec przedsiębiorców. Zwiększenie progu wartości sporu w przypadku spraw, którymi miałyby się zająć sądy okręgowe, ograniczenia w składaniu wniosków o wyłączenie sędziów - wielka nowelizacja procedury cywilnej została podpisana przez prezydenta i opublikowana.

01.04.2023

Nie ma dzierżawcy obwodu łowieckiego, rolnicy piszą na Berdyczów

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Żadne przepisy nie definiują, kto jest odpowiedzialny za szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzęta łowne w sytuacji, gdy jest utworzony obwód łowiecki, natomiast nie ma ani dzierżawcy, ani zarządcy. A problem narasta. Marszałkowie województw domagają się pilnej interwencji ustawodawcy w tej sprawie.

01.04.2023

Dobra wiara nie jest zła. A złą wiarę trzeba udowodnić

Prawo cywilne

Niejednokrotnie w sporze sądowym pojawia się pytanie o to, czy dana osoba działała w dobrej bądź złej wierze. Bywa, że kwestia ta jest zarzewiem konfliktów, bowiem od zaistnienia dobrej (złej) wiary zależeć może to, który ze zwaśnionych wygra przed sądem. W szczególności w postępowaniu o zasiedzenie, jeśli osoba samoistnie posiadająca nieruchomość działała w złej wierze, ma obowiązek wykazania... 30 lat posiadania.

31.03.2023

Eksperci Deloitte: Klauzula z WIBOR-em nie musi być nieuczciwym postanowieniem umownym

Prawo cywilne Kredyty

Jest coraz więcej sporów sądowych, których istotą jest podważanie zmiennego oprocentowania opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR w umowach kredytu złotówkowego. Jednak na podstawie dyrektywy 93/13, warunek umowny ustalający zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik referencyjny nie powinien być oceniany przez pryzmat przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.

30.03.2023

Marcin Dziurda: Obecna nowela procedury cywilnej naprawia wiele uchybień

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.

27.03.2023

Zarządca drogi rzadko ponosi odpowiedzialność po zderzeniu auta z dzikim zwierzęciem

Środowisko Prawo cywilne Transport

Skutki potrącenia łosia, dzika czy sarny mogą być dotkliwe nie tylko dla zwierzęcia, ale też kierowcy auta i pasażerów. Finansowe konsekwencje takiego zdarzenia też mogą być dolegliwe, o ile posiadacz pojazdu nie ma polisy AC, gdyż w większości przypadków nie ma podmiotu, który odpowiada za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzę.

25.03.2023

Nie wolno obrażać hodowcy w internecie, nawet jeśli kupiony pies jest chory

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Jeśli nabywca psa dostrzegł u niego chorobę, to powinien wystąpić z odpowiednimi roszczeniami, a nie uciekać się do obraźliwego wpisu na forum internetowym o pseudohodowli – orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. - Słowa te stawiają powoda jako hodowcę w złym świetle, w sposób ewidentny naruszają dobre imię – podkreślił sąd, i zasądził na rzecz powoda tysiąc złotych.

25.03.2023

Zmiany przepisów o doręczeniach mają mobilizować pozwanych do odbioru korespondencji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie w 2019 r. instytucji doręczeń pism za pośrednictwem komornika sądowego zlikwidowało tzw. fikcję doręczeń dla osób fizycznych, tj. domniemanie skutecznego doręczenia dwukrotnie awizowanej przesyłki. Po ponad trzech latach fikcja ta częściowo powraca, co daje szansę na przeprowadzenie większej liczby postępowań zamiast ich umarzania - pisze radca prawny Justyna Peplinska.

24.03.2023

SN: Oddalone roszczenia informacyjne agenta banku i o zapłatę prowizji

Prawo cywilne

Roszczenia informacyjne, jako roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu w terminie trzyletnim. Dlatego Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne złożone przez obie strony postępowania, w których spółka wniosła m.in. o nakazanie dającemu zlecenie bankowi złożenia oświadczenia o prowizji oraz udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej prowizji została prawidłowo obliczona.

24.03.2023

Bank ukarany za podanie złych kont do spłaty kredytów

Prawo cywilne Rynek i konsument

Raiffeisen Bank International dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani - nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców. Prezes UOKiK nałożył na bank karę w wysokości ponad 3,1 mln zł.

22.03.2023