SN: Wadliwe zniesienie użytkowania, które nasiliło spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła prawomocne orzeczenie zawierające nie tylko błędy w nazwiskach i imionach, ale i mylne określenie powierzchni działki, która miała być podzielona. W konsekwencji narasta spór między współuczestnikami. Do tego nie mogą oni uzyskać zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

02.11.2022

Po śmierci właściciela auta polisa OC przechodzi na spadkobierców

Prawo cywilne Ubezpieczenia

Komunikacyjne polisy odpowiedzialności cywilnej nie wygasają po śmieci właściciela pojazdu, ale też nie odnawiają się automatycznie po okresie, na który została zawarta umowa. Z ubezpieczeniami dobrowolnymi jest prościej: przeważnie wygasają, a ubezpieczyciel rozlicza się ze spadkobiercami.

31.10.2022

Pochówek partnera i dziedziczenie po nim tylko dla zapobiegliwych

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Najbliższy krewny to nie zawsze najbliższa osoba, ale przepisy są w tej kwestii konsekwentne - zarówno te dotyczące dziedziczenia, jak i decydowania o pochówku. Nieśmiałe, bo dość konserwatywne, próby zmian w tym zakresie na razie utknęły na etapie uzgodnień, więc jeszcze przez dłuższy czas uczestnicy związków nieformalnych, aby uniknąć problemów, powinni odwiedzić notariusza.

31.10.2022

"Zerowanie" konta zmarłego, gdy nie złożył on dyspozycji, to przestępstwo

Prawo cywilne Finanse

Wypłacanie pieniędzy z konta zmarłego przed zaniesieniem aktu zgonu do banku jest powszechną praktyką, tyle że - jeżeli bank nie otrzymał dyspozycji na wypadek śmierci - jest to działanie nielegalne. I to nawet w sytuacji, gdy pieniądze wypłacają osoby, które i tak je odziedziczą po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

29.10.2022

Prawa autorskie osobiste - czy mają nadal sens w dobie komercjalizacji sztuki

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Mówiąc lub pisząc o prawach autorskich, najczęściej mamy na myśli tylko prawa autorskie majątkowe, czyli prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i czerpania z tego korzyści finansowych. Tym uprawnieniom poświęcone są głównie umowy, te prawa wyceniamy, sprzedajemy, wykorzystujemy. Niewiele uwagi poświęca się jednak innym uprawnieniom autora, prawom autorskim osobistym.

27.10.2022

SN: Pominięcie spadkobiercy przy dziedziczeniu nie jest zaskarżalne skargą nadzwyczajną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie jest możliwe skuteczne zaskarżenie orzeczenia nieistniejącego. W konsekwencji wniosek skargi nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich w jakimkolwiek brzmieniu nie mógłby zostać uwzględniony przez Sąd Najwyższy - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i odrzuciła skargę dotyczącą dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

27.10.2022

SN: Mąż poszkodowany przez sąd wadliwym podziałem spadku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Poprzez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia, zawierającego istotne błędy co do wysokości udziałów spadkowych, sąd rejonowy pozbawił męża należnej mu części spadku - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Błąd sądu rejonowego polegał na tym, że przyznano mężowi tylko czwartą część spadku, a nie połowę.

26.10.2022

SN: Podwójne koszty doręczenia komorniczego

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Pozwany pasażer na gapę poniesie koszty zarówno doręczenia mu pisma przez komornika, jak i koszty postępowania doręczeniowego, które obciążyły powoda, czyli Zarząd Transportu Miejskiego. Chodzi o koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Tak wynika z uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wątpliwości wyłoniły się po zmianie kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku.

25.10.2022

SN: Rozwiedzeni małżonkowie spłacają wspólnotę według ich udziałów w nieruchomości

Prawo cywilne

Odpowiedzialność byłych małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który uprzednio wchodził w skład ich majątku wspólnego, za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej powstałe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej jest odrębną odpowiedzialnością każdego z nich - tak brzmi uchwałą Izby Cywilnej SN.

24.10.2022

Więcej zatrudnionych na stałe w NGO, ale są problemy z umową o pracę

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse

Coraz więcej organizacji pozarządowych płaci wynagrodzenie za pracę, a coraz mniej korzysta wyłącznie z pracy społecznej – wynika z raportu „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022” Stowarzyszenia Klon-Jawor. Problemem w zatrudnianiu na etat w trzecim sektorze jest finansowanie ich działalności w przeważającej mierze z realizowanych projektów, które nie zapewniają ciągłości finansowania pracy zatrudnionych.

21.10.2022

Skarga nadzwyczajna w sprawie unieważnienia "umowy frankowej" odrzucona

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną w sprawie umowy frankowej. Sąd przyznał rację powodom, bo sposób wyliczania rat był niedozwolony, gdyż bank sam sobie ustalał kurs franka, po jakim raty przelicza się na złotówki. Jednak umowa jest ważna. Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN odrzuciła tę skargę z przyczyn formalnych.

20.10.2022

SA: Spór o gwarancję wykonania umowy na oprogramowanie

Prawo cywilne

Umowa dotycząca zamówienia oprogramowania dla spółki publicznej nie została należycie wykonana, więc zamawiający nie zapłacił pełnej ceny. Wykonawca zwrócił oryginał gwarancji bankowej. Sąd I instancji uznał, że wobec tego firma nie może żądać od zamawiającego kary umownej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego to błąd, który trzeba naprawić i dlatego zwrócił sprawę do pierwszej instancji.

20.10.2022

Biuro podróży ma poinformować o potrzebnej wizie

Prawo cywilne Turystyka

Brak informacji o wymogu uzyskania wizy wjazdowej zniweczył podróż przedślubną. Sąd przyznał turystom zwrot ceny wycieczki, a także - odszkodowanie za zmarnowany urlop, gdyż z winy biura podróży musieli zostać w domu. Fakt, że powodowie nie sprawdzili samodzielnie, czy konieczne są dodatkowe formalności, nie może być poczytywane na ich niekorzyść, to obowiązek organizatora i pośrednika - orzekły sądy obu instancji.

15.10.2022

SO: Powikłania po zabiegu to zdarzenie losowe, choć doszło do uszkodzenia nerwu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pacjent, któremu uszkodzono nerw i mięśnie podczas zabiegu koronarografii, nie otrzyma odszkodowania od placówki medycznej. Sądy obu instancji uznały, że to przypadek losowy. A informacja o możliwych powikłaniach była prawidłowa, choć nie wskazywała wprost na możliwe uszkodzenia nerwu pośrodkowego, ale na powikłania dalej idące, takie jak zawał czy nawet zgon.

12.10.2022

Dobrzy patroni poszukiwani, a samorządy prawnicze szukają sposobu na ich braki

Prawo cywilne

Ten rok będzie szczególny, bo na egzaminach na aplikacje był prawdziwy pogrom. Przynajmniej teoretycznie patronów aplikantom nie powinno zabraknąć. Tyle że przedstawiciele samorządów prawniczych mówią wprost o kryzysie patronackim i coraz mniejszej chęci do angażowania się w szkolenie przyszłych adwokatów czy radców. Wprowadzają też konkretne rozwiązania - począwszy od programów mentoringowych, po ułatwienia dla samych patronów.

11.10.2022

SN: Rabaty i ulgi w ramach OC - uwzględnić, gdy są uzasadnione ekonomicznie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy na wniosek Sądu Okręgowego.

10.10.2022

Lepszy sposób na przemoc w rodzinie - nowelizacja ustawy w Sejmie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Projekt rządowej ustawy antyprzemocowej zakłada rozszerzenie możliwości natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej. W dyskusji podczas pierwszego czytania w Sejmie zwrócono uwagę, że projekt nie obejmuje sprawców pozostających w związkach partnerskich i po orzeczeniu rozwodu. Ponadto dotychczasowe regulacje uchwalone dwa lata temu "były bezzębne i tylko rozzuchwalały sprawców".

07.10.2022

SN: Długi z niezapłaconych faktur od upadającego dłużnika - z odsetkami

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pozwala na dochodzenie długów objętych postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i nie pozbawia wierzyciela uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie na zasadach ogólnych - tak stanowi najnowsza uchwała trojga sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

07.10.2022

Sejm uchwalił ustawę antylichwiarską

Prawo cywilne Rynek i konsument

Sejm przyjął ustawę antylichwiarską - przewiduje określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek i obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

06.10.2022

SN: Upadłość SKOK to nie ustanie członkostwa

Prawo cywilne Spółki Finanse

Ogłoszenie upadłości SKOK z likwidacją jej majątku nie jest ustaniem członkostwa w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w związku z czym syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej nie jest uprawniony do żądania zwrotu na rzecz upadłego wkładów wniesionych przez tą kasę na obligatoryjny fundusz stabilizacyjny - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

06.10.2022