SN: Upadłość SKOK to nie ustanie członkostwa

Prawo cywilne Spółki Finanse

Ogłoszenie upadłości SKOK z likwidacją jej majątku nie jest ustaniem członkostwa w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w związku z czym syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej nie jest uprawniony do żądania zwrotu na rzecz upadłego wkładów wniesionych przez tą kasę na obligatoryjny fundusz stabilizacyjny - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

06.10.2022

Dzieci na polowania wprowadzane tylnymi drzwiami

Środowisko Prawo cywilne

Chyłkiem i po cichu zdejmowany jest zakaz udziału dzieci w polowaniach. Wrzutka dekryminalizująca uczestnictwo w polowaniu osób poniżej 18 roku życia znalazła się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W czwartek odbędzie się drugie czytanie i głosowanie tej ustawy w Sejmie.

06.10.2022

Prawa konsumentów mają być rozszerzone

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Konsumenci będą mogli dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi przed dwa lata zamiast roku. To jedna ze zmian z ustawy, nad którą debatuje Sejm. Wdraża ona unijne dyrektywy: cyfrową i towarową. Ma się przyczynić do zwiększonej ochrony konsumenta korzystającego z nowoczesnych form sprzedaży na odległość.

05.10.2022

Czy sztuczna inteligencja śni o prawach autorskich?

Prawo cywilne Nowe technologie

Obowiązujące obecnie systemy ochrony praw autorskich przyjmują, że ochronie prawnoautorskiej może podlegać tylko działalność człowieka. Na tej podstawie odmawiano dotychczas rejestrowania utworów stworzonych przez programy typu "sztuczna inteligencja". Nie jest jednak wykluczone, że ta praktyka będzie musiała się zmienić - pisze radca prawny Mikołaj Wiza, LexDigital i kancelaria DSK.

05.10.2022

SN odpowie, czy rozdzielność majątkowa dotyczy także akcji imiennych spółki

Prawo cywilne Spółki

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami pozostającymi w ustroju wspólności majątkowej powoduje, że współmałżonka akcjonariusza, który samodzielnie objął lub nabył akcje imienne wchodzące w skład wspólności ustawowej, staje się również współuprawnionym z akcji - odpowiedzi na to pytanie udzieli Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

05.10.2022

SN: Ugoda nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności

Prawo cywilne Rynek i konsument

Umowa ugody jako wywierająca skutki prawne tylko między jej stronami, nie powoduje jednak zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, którą przyjął on na siebie w umowie ubezpieczenia OC względem ubezpieczonego. Ugoda nie zwalnia bowiem sprawcy szkody z odpowiedzialności. Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zakładu ubezpieczeń.

05.10.2022

Frankowicze w Getin Noble Bank składają skargi do WSA - czas na to do piątku

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Kredytobiorcy frankowi z Getin Noble Banku będą składać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku. Czas na to mają do piątku, ale mimo tak krótkiego terminu, skarżących może być wielu. Przy okazji wyjaśniona może być zgodność przepisów o restrukturyzacji z konstytucją.

05.10.2022

Restrukturyzacja Getin Noble Banku to także problem posiadaczy umorzonych akcji i obligacji

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A., poza skutkami dla „frankowiczów”, stała się najbardziej dotkliwa w dla posiadaczy akcji oraz obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez GNB - pisze radca prawny Olaf Maciejowski. I przypomina, że spółka windykacyjna zaprzestała wykonywania swoich zobowiązań z tytułu tych obligacji za ponad 2 mld zł.

04.10.2022

Testament ustny pod lupę - warunki sporządzania będą bardziej restrykcyjne

Prawo cywilne

Testament ustny często wiąże się z problemami dowodowymi, a sędziowie mówią o trudnościach w ocenie prawnej. Ministerstwo Sprawiedliwości chce temu zaradzić i szykuje zmiany. Podstawą nie będzie jedynie ryzyko rychłej śmierci, potrzebnych będzie też co najmniej trzech świadków. A ostatnią wolę spadkodawcy trzeba będzie spisać niezwłocznie, maksymalnie w ciągu miesiąca.

04.10.2022

SO: Sprzedany ciągnik nie miał wady prawnej, zwrot ceny nie należy się

Prawo cywilne

Sprzedaż ciągnika rolniczego przez osobę, która nie była jego właścicielem, nie została właściwie udowodniona. Sąd rejonowy niezasadnie przyjął, że powodom służy roszczenie o zwrot ceny wobec wady prawnej rzeczy. Zaistnienia takiej wady powodowie nie wykazali, a więc nie mogą żądać zwrotu ceny - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi, zmieniając wyrok w całości.

04.10.2022

Reglamentacja działalności windykacyjnej i zawodu windykatora - projekt do konsultacji

Prawo cywilne

Windykatorem będzie mogła być osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo, posiada nieposzlakowaną opinię, posiada wykształcenie średnie i ukończyła prowadzony przez szkołę wyższą kurs specjalistyczny obejmujący zagadnienia z podstaw prawa cywilnego, prawa karnego, postępowania cywilnego i postępowania karnego lub posiada wykształcenie wyższe oraz ukończyła 24 lata - zakłada projekt.

03.10.2022

Prezes UOKiK próbuje zapanować nad reklamą w mediach społecznościowych

Prawo cywilne Nowe technologie

Ogłoszone przez Prezesa UOKiK rekomendacje, mimo braku mocy prawnej, pozwalają w dużym stopniu zrozumieć, jakie działania są oczekiwane w zakresie reklamy w social mediach. To było potrzebne i na pewno przyczyni się do zwiększenia się świadomości prawnej wśród influencerów, z korzyścią dla konsumentów - piszą Daria Golus i Karolina Olszewska z kancelarii Gessel.

01.10.2022

SN wytknął wady skargi nadzwyczajnej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy nie dostrzegł podstaw do uwzględnienia zarzucanych naruszeń, które miał popełnić ZUS, tym bardziej że skarżący nie uzasadnił rażącego charakteru naruszenia konkretnych przepisów, ale odnosił go do ogólnych następstw zaskarżonego wyroku. Wobec braku przesłanek szczegółowych, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną.

30.09.2022

SN: „Dostęp do rynku” nie oznacza „dostępu do pozycji rynkowej”

Prawo cywilne Farmacja

W sporze dotyczącym roszczeń związanych z oznaczaniem leków, importowanych przez pozwaną z innego kraju UE, znakiem towarowym, który powódka wykorzystywała do oznaczania identycznych towarów w Polsce, SN stwierdził naruszenie prawa do znaku i uznał, że ochrona znaków towarowych nie może prowadzić do sztucznego podziału rynku unijnego na rynki poszczególnych państw.

29.09.2022

SO: Unieważnienie postępowania, bo pełnomocnik zrezygnował, a bank się nie stawił

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W rozpoznawanej przez sąd sprawie dotyczącej sporu o kredyt brakowało informacji, czy powód wiedział o terminie rozprawy, ani nawet czy zna treść wyroku. Sąd drugiej instancji zajął się tym z urzędu, gdyż powód nie brał udziału w rozprawie. A w aktach sprawy brak było dowodu doręczenia zawiadomień nawet do niedziałającego już pełnomocnika.

29.09.2022

Frankowicze utkną przez spłaszczenie sądów - w gąszczu przepisów nie ma miejsca na specjalny wydział

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Rekordowo drogi frank coraz mocniej zachęca frankowiczów do pozwów przeciwko bankom. Zalew spraw grozi m.in. warszawskiemu wydziałowi frankowemu, gdzie już na rozprawę czeka się latami. Tymczasem, w związku ze spłaszczeniem struktury sądów, może się to jeszcze wydłużyć. Sędziowie, zamiast z "frankami", będą musieli zmierzyć się z papierologią. Nie wiadomo też, jaki los czeka warszawski wydział, bo w projektach, póki co, nie ma o nim mowy.

29.09.2022

SN: Odszkodowanie dla spółki za błędne wprowadzenie przez Polskę prawa unijnego

Prawo cywilne Prawo unijne

W sporze o odszkodowanie za szkodę wywołaną błędną implementacją prawa Unii Europejskiej Sąd Najwyższy uznał, że przedawnienie nie biegło od momentu, w którym poszkodowany w istocie nie posiadał jeszcze odpowiedniej wiedzy, choć uiszczał faktury, ale z obiektywnego punktu widzenia, powinien był lub mógł ją powziąć przy zachowaniu należytej staranności. Stan ten obowiązywał do zmiany kodeksu cywilnego w 2007 r.

29.09.2022

SO: Brak informacji o wydatkach z pieniędzy publicznych Lux Veritatis nie krzywdzi

Prawo karne Prawo cywilne

Prawomocnym wyrokiem zakończył się spór między Watchdog Polska a Fundacją Lux Veritatis. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie. Orzekł, że organizacja społeczna nie może być pokrzywdzoną, gdyż brak informacji nie może jej skrzywdzić, jest tylko szkodliwy dla dobra publicznego.

28.09.2022

Wakacje kredytowe to też problem definicji kredytobiorcy‒konsumenta

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Ustawa o wakacjach kredytowych przewiduje, że kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej na wniosek konsumenta. Ustawa nie definiuje pojęcia „konsument”, jednak w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym jest nim osoba fizyczna, która z przedsiębiorcą dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

28.09.2022

UOKiK rekomenduje: Influencerzy powinni oznaczać reklamy

Prawo cywilne Rynek i konsument Nowe technologie

Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? - pyta Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ogłosił właśnie rekomendacje w tej sprawie. Podaje też przykłady, jak należy to robić prawidłowo i zgodnie z prawem.

26.09.2022