Sędzia Walczewski: Proces „frankowy” to nie walka Dawida z Goliatem, a unieważnienie umowy to dopiero początek

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Publikacje o pozwach kredytobiorców nie wspominają, że roszczenia wzajemne banków nie były rozpoznawane. Pewność zwycięstwa - prawie 100 proc. spraw banki przegrywają - może więc stać się tragicznym złudzeniem, kiedy banki zaczną egzekwować swoje prawa. Sądy nie zaczęły wydawać pro-konsumenckie wyroki - tylko rozpatrywały żądania jednej strony! Jakie są prawdziwe skutki pozywania banków przez konsumentów, dowiemy się, kiedy sądy rozpatrzą pozwy drugiej strony.

19.08.2022

WSA: Zaświadczenie o samodzielności mieszkania może obejmować piwnicę

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

Można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego ze wskazaniem, że przynależy do niego komórka lokatorska. Pomieszczenie przynależne do lokalu wpływa bowiem na powierzchnię całkowitą lokalu, a tym samym na udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

18.08.2022

Budzowska: No-fault to walka o godność pacjenta, a nie kary więzienia

Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

System no-fault na czynniki pierwsze rozkłada Jolanta Budzowska, radca prawny specjalizujący się w sprawach o błędy medyczne, choć ma wątpliwości odnośnie tego, za co środowisko lekarzy chce, a za co nie chce odpowiadać na drodze karnej i kto miałby w praktyce o tym decydować. Za to wie, że problemem, także dla pacjentów, jest odpowiedzialność cywilna lekarzy kontraktowych i prowadzących podmioty lecznicze.

17.08.2022

SN: Brak sędziów, losowanie i Covid nie usprawiedliwiają przewlekłości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sprawa ta ilustruje trudną sytuację w sądach. Brak kadr, pandemia Covid-19, skomplikowany system losowania oraz oczekiwanie na termin rozprawy wynoszący ponad dwa lata. Sąd Najwyższy przyznał odszkodowanie skarżącej, uznając, że obciążenie pracą, ilość spraw oraz stan kadry orzeczniczej, mogą co najwyżej prowadzić do stwierdzenia, że przewlekłość postępowania w konkretnej sprawie nie jest wynikiem zaniedbań.

17.08.2022

SN: Nakaz zapłaty w sprawie frankowej do uchylenia, bo należało zbadać umowę

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Nawet w toku sprawy w postępowaniu nakazowym, sąd bada z urzędu abuzywność postanowień umowy. Zaniechanie w tym zakresie i wydanie nakazu zapłaty bez dokonania tej oceny na gruncie art. 385(1) par. 1 k.c. stanowi rażące naruszenie prawa - orzekł Sąd Najwyższy.

15.08.2022

Wyjazd samochodem na wakacje za granicą - zwykła polisa nie zawsze wystarczy

Prawo cywilne Transport

Wyjeżdżając autem za granicę powinniśmy przede wszystkim mieć polisę OC ważną w krajach, po których zamierzamy podróżować. Czasem wystarczy „zwykła” polisa OC, w innych państwach Zielona Karta, a w jeszcze innych trzeba wykupić ubezpieczenie graniczne. Warto też pamiętać, że nawet jeśli polisa AC działa za granicą, to w niektórych krajach ochrona jest wyłączona.

14.08.2022

SN: Wezwanie na nieaktualny adres to nieskuteczne doręczenie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zaskarżone przez Prokuratora Generalnego orzeczenie zaoczne nie spełniało podstawowego standardu i jako wadliwe należało je wyeliminować z obrotu prawnego - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że błąd polegał na tym, że sąd uznał iż odpis pozwu i wezwanie na rozprawę na nieaktualny adres było doręczeniem skutecznym i umożliwiającym wydanie wyroku zaocznego.

11.08.2022

Koniec pandemii to zdarzenie niepewne, a skład sądu może naruszać prawo do sprawiedliwego procesu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Sędziowie mają wątpliwości natury konstytucyjnej, czy sąd w składzie jednoosobowym, wynikającym z epizodycznych przepisów covidowych, jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, skoro ustawa nie podała wyraźnego terminu zakończenia okresu jej obowiązywania. Co więcej, nie uzależnia się tego końcowego terminu od zdarzenia przyszłego.

10.08.2022

SO: Hodowla świń nie daje prawa do pierwokupu gruntu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sąd odmówił unieważnienia umowy sprzedaży gruntu z powodu prawa pierwokupu. Powód nie prowadził na nieruchomościach będących przedmiotem współwłasności pomiędzy stronami gospodarstwa rolnego w myśl przepisów prawa cywilnego, wobec czego nie przysługiwało mu prawu pierwokupu udziału jego byłej żony - orzekł sąd.

10.08.2022

SN: Portal ma zapobiegać publikowaniu treści naruszających prawa autorskie

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Po pięciu latach od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie przeciwko portalowi Chomikuj.pl Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną pozwanej FS File Solutions Limited, utrzymując rozstrzygnięcie nakazujące operatorowi portalu stosowanie środków zapobiegawczych i filtrowanie treści naruszających prawo - ale w zakresie limitowanym do utworów stanowiących przedmiot powództwa.

09.08.2022

Senat chce, by Rzecznik Finansowy mógł reprezentować pokrzywdzonych w sporach grupowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nowela przyznaje Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wszczynania i uczestniczenia w cywilnych postępowaniach grupowych w charakterze reprezentanta grupy. Już dziś rzecznik podejmuje interwencje, najczęściej w imieniu klientów banków.

05.08.2022

SN rozstrzygnie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest stroną przy zawieszonym postępowaniu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kodeks postępowania cywilnego w ogóle nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego przez powoda lub pozwanego, jako strony w procesie restrukturyzacyjnym dotyczącym firm. Posiadanie statusu strony ma istotne znaczenie przy dokonywaniu przez sąd doręczeń odpisów pism procesowych i orzeczeń. Jednak powstaje pytanie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest stroną w tej sytuacji.

05.08.2022

Spółdzielnia odpowiada za to, że zleciła blokowanie kół na osiedlowym parkingu

Prawo cywilne Rynek i konsument

Katowicki sąd potwierdził, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie niezgodnie z zapisami regulaminu i bez zezwolenia. To wyłączne uprawienie policji i straży miejskiej. Nie ma też prawa pobierać opłaty za nielegalne parkowanie tylko na podstawie regulaminu, który wywiesiła przy wjeździe na parking. Ale były też odmienne orzeczenia sądów.

04.08.2022

Frankowicze grożą pozwami wobec Skarbu Państwa za odsetkową uchwałę SN

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Wśród frankowiczów i ich prawników wrze. Wszystko przez skutki siódemkowej uchwały Sądu Najwyższego. Ostatnio na tej podstawie sądy powszechne pozbawiają frankowiczów ogromnych odsetek należnych po unieważnieniu umowy. SN uznał bowiem, że odsetki należą się nie od złożenia pozwu, ale  od oświadczenia o zapoznaniu się ze skutkami nieważności. Bywa, że daty te dzieli nawet pięć lat.

02.08.2022

Niedbalstwo czy błąd pełnomocnika nie zawsze pokryje ubezpieczenie OC

Prawo cywilne Prawnicy

Jeśli adwokat lub radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw o dużej wartości, to powinien ubezpieczyć się na większą sumę niż przewidują to generalne ubezpieczenia OC. Inaczej będzie płacił odszkodowanie z własnej kieszeni - tak wynika z analizy wyroków wydanych w ostatnim czasie przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Błąd przy wykonywaniu pomocy prawnej może drogo kosztować.

02.08.2022

Skarga nadzwyczajna w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego czeka na rozpoznanie

Prawo cywilne Kredyty frankowe

W opinii Rzecznika Finansowego konstrukcja klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego powoduje pobieranie przez bank dodatkowego zysku. Wynika on ze stosowania w ustalaniu podstawy wyliczenia opłaty odpowiednio kursu kupna i kursu sprzedaży waluty - dodatkowo ustalanych jednostronnie przez kredytodawcę - oraz godzi w zasadę równości stron. To szczególnie ważne dla posiadaczy tzw. kredytów frankowych.

01.08.2022

Weź wakacje kredytowe, spłać kapitał i zapłać mniejsze odsetki

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Już dziś złotówkowicze mogą złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Komisja Nadzoru Finansowego zachęca, aby tak zaoszczędzone środki, wykorzystać do zredukowania swojego zadłużenia, czyli nadpłacenia kredytu. To się najbardziej opłaca tym, których umowa trwa dłużej niż 3 lata. W ich przypadku bank nie może pobrać rekompensaty za wcześniejszą spłatę.

29.07.2022

SA: Nie arytmia serca, lecz brak snu był przyczyną wypadku

Prawo cywilne

Brak skazującego wyroku karnego nie uniemożliwia sądowi rozpoznającemu powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie samodzielnego dokonania oceny zdarzenia szkodowego wskazywanego za podstawę roszczeń, w oparciu o materiał dowodowy zebrany w postępowaniu cywilnym - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie. I dodał, że wbrew temu, co orzekł sąd karny, pozwany ponosi winę za wypadek. Odszkodowanie wyceniono na 60 tys. złotych.

28.07.2022

Instytucja wyzysku poprawiona - dłuższe terminy, ale kryterium nadal nieostre

Prawo cywilne

Poszerzony katalog przesłanek, w których może być zastosowana instytucja wyzysku, również o "brak dostatecznego rozeznania" oraz wydłużenie terminów, w jakich można z niej skorzystać, dla konsumentów do sześciu lat - to główne zmiany w przepisach dotyczących wyzysku. Obowiązują już prawie miesiąc, opisujemy je również w Legal Alert.

27.07.2022

NSA: Ocena pracy habilitacyjnej to dzieło, nie zlecenie

Prawo cywilne Strefa aplikanta Ubezpieczenia społeczne

Opinia uczelnianej komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym jest dziełem - w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego. To określony rezultat, a nie czynności do niego prowadzące, stanowi istotę umowy stron. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił przy tym samodzielność pracy oraz twórczy, niepowtarzalny, jednorazowy charakter i jej rezultat.

27.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski