SN: Wypowiedzenie umowy kredytu nie ma znaczenia dla przedawnienia

Prawo cywilne Finanse

Wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na zagadnienie przedstawione przez rzecznika finansowego. Uchwała ma duże znaczenie, gdyż zapewnia przewidywalność wyroków, przez ujednolicenie linii orzeczniczej sądów powszechnych.

11.05.2023

Finał konkursu o postępowaniu cywilnym we wtorek na Uniwersytecie Śląskim

Prawo cywilne Prawnicy Szkolnictwo wyższe

We wtorek, 9 maja, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się ogólnopolski etap Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym. To coroczna inicjatywa odbywająca się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych skierowana na rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu postępowania cywilnego, poszerzanie ich wiedzy, rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań.

10.05.2023

Zmiany w postępowaniu cywilnym - uwaga na prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja procedury cywilnej wprowadza dodatkowy wymóg, aby w sprawach dotyczących własności intelektualnej sąd w ramach oceny, czy uprawdopodobniono roszczenie, brał pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu - pisze Zuzanna Ochońska-Borowska, radca prawny w Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych.

10.05.2023

Już nie wystarczy sława, każdy chce mieć jak najwięcej lajków

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Uczestnicy telewizyjnych teleturniejów, programów rozrywkowych, a także aktorzy serialowi coraz bardziej dbają o publiczny wizerunek, a nawet jakość swojej pracy na planie. Już nie wystarcza pokazanie się na ekranie, kontekst występu musi być pozytywny, podobnie jak oceny widzów. Potrafią skutecznie walczyć o to przed sądem.

06.05.2023

Biuro rzeczy znalezionych nie przemieni się w detektywa

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Ludzie gubią róże przedmioty - od kluczyków do samochodów, przez telefony komórkowe, portfele, obrączki, walizki, po rowery, a nawet kajaki i lodówki. Ale nie wiedzą, gdzie tych rzeczy potem szukać. Policja potrafi przekazać zgubę do biura rzeczy znalezionych po kilkunastu miesiącach. A same przepisy ustawy o rzeczach znalezionych już nie przystają do zmieniającej się rzeczywistości.

05.05.2023

SN: Uniwersytet zapłaci za śmierć studentki, bo rektor musi dbać o bezpieczeństwo

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wyłączyć ponoszenia przez uczelnię odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych zaniedbań w realizowaniu kompetencji tego organu. System prawa przewiduje możliwość współodpowiedzialności wielu podmiotów za jedną szkodę, zarówno samorządu studenckiego, jak i rektora uczelni. Obowiązek dbania o to bezpieczeństwo należy do rektora - podkreślił SN.

04.05.2023

Rodzic nie zgadza się na paszport dla dziecka - "ratunkiem" sąd

Prawo cywilne Administracja publiczna

W sezonie wyjazdów urlopowych do sądów wpływa zdecydowanie więcej wniosków o zezwolenie na wydanie paszportu dziecku. Powodem jest konflikt między rodzicami i brak zgody jednego z nich. Zdarza się, że sądy muszą też rozstrzygać o tym, kto paszport przechowuje lub ingerować w sytuacji braku zgody na sam wyjazd. Dlatego, w ocenie prawników, podróże z dzieckiem powinny być uwzględniane już na etapie wniosków o uregulowanie kontaktów.

03.05.2023

Zawarcie ugody dopuszczalne w postępowaniu o podział majątku wspólnego

Prawo cywilne Nieruchomości

Zarówno w doktrynie jak i judykaturze przyjmuje się powszechnie, że w razie, gdy przeniesienie własności nieruchomości dochodzi do skutku przez zawarcie ugody przed sądem, to ugoda zastępuje formę aktu notarialnego, a dodatkowo ustawodawca nadał ugodzie zawartej przed mediatorem, zatwierdzonej przez sąd, moc ugody sądowej - pisze dr Małgorzata Wojciechowicz.

03.05.2023

Temida coraz częściej podgląda nas w sypialni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Seks jest takim samym obszarem zainteresowania przepisów, jak i inne dziedziny naszego życia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że przed progiem alkowy na różne sposoby regulujemy granice i wzajemną odpowiedzialność - pisze radca prawny Michał Kosiarski. I zaznacza, że takie sprawy mogą być rozstrzygane zarówno na gruncie prawa karnego jak i cywilnego.

02.05.2023

Przedawnienie potrzebne, by nie dochodzić roszczeń w nieskończoność

Prawo cywilne

Roszczenia majątkowe, poza wyjątkami wynikającymi z przepisów, ulegają przedawnieniu. Po upływie określonego terminu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

29.04.2023

Wyrwa w drodze, uszczerbek w aucie, a kto zapłaci?

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Drogi

Jeśli mimo zachowania ostrożności i przepisowej prędkości kierowca uszkodził samochód z powodu złego stanu nawierzchni, to może żądać naprawienia szkody od zarządcy drogi, ale dochodzenie odszkodowania nie jest proste. Wiele zależy od tego, czy dobrze udokumentujemy szkodę i wykażemy, że do uszkodzenia pojazdu doszło w tym konkretnym miejscu, za które odpowiada zarządca.

29.04.2023

Przebicie ceny tuż przed końcem e-licytacji wydłuży ją o pięć minut

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W gąszczu zmian procedury cywilnej, które zaczną obowiązywać od 1 lipca, znalazło się również wydłużenie e-licytacji. Jeśli w ciągu 5 minut przed planowanym zakończeniem przetargu zgłoszone zostanie postąpienie - czyli oferta wyższej ceny, termin ten ulegnie odroczeniu o 5 minut. A jeżeli w dodatkowym czasie, ktoś znowu będzie chciał przebić ofertę, e-licytacja ponownie się wydłuży.

28.04.2023

Zmiany w postępowaniu cywilnym - wysłuchanie przed zabezpieczeniem w sprawach własności intelektualnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Po zmianach w procedurze cywilnej, udzielenie zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej wymagać będzie wysłuchania obowiązanego, który będzie mógł podjąć się obrony odpowiednio wcześnie. Niewątpliwie zwiększy to równowagę pomiędzy stronami postępowania, zapewniając obowiązanym możliwość zablokowania udzielenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zawierającego obciążające nakazy lub zakazy.

26.04.2023

SN: Dłużnik wykreślony z KRS, wierzyciel może jednak pozwać Skarb Państwa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Uwzględniając powództwo przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd zastrzega pozwanemu prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności z nabytego mienia – taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

25.04.2023

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.

24.04.2023

Użytkownik e-hulajnogi odpowiada za szkodę nie tylko wtedy, gdy zawini

Prawo cywilne Drogi Transport

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oraz rosnące koszty usług medycznych i napraw sprawiają, że polisa OC użytkowników UTO i hulajnóg elektrycznych zyskuje na znaczeniu. Ma ona także zastosowanie wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie w czasie użytkowania wypożyczonych urządzeń. Producent albo wynajmujący odpowiadają tylko zwykle przy wadach sprzętu.

22.04.2023

Sztuczna inteligencja jako „twórca” - ważne stanowisko amerykańskiego urzędu

Prawo cywilne Nowe technologie

W związku z otwartym niemalże dostępem do generowania obrazów, animacji, tekstów oraz czasami muzyki pojawia się szereg pytań, w ramach których na pierwszy plan wysuwa się jedno: czy AI może być uznane za twórcę lub współtwórcę? Częściowej odpowiedzi na to pytanie udziela Urząd ds. praw autorskich - US Copyright Office. Pisze o tym: Kamil Rzeczkowski, adwokat w Czyżewscy kancelaria adwokacka.

22.04.2023

SN: Mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która była emerytką

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku jeżeli nie należy on do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy – taką uchwał podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Opolu. To oznacza, że mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która skorzystała z przywileju z powodu wieku i niezdolności do pracy.

22.04.2023

Opinie konsumenckie nowym wyzwaniem dla internetowych platform sprzedażowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Obowiązujące od początku roku przepisy implementujące dyrektywę Omnibus w istotny sposób wpływają one na branżę e-Commerce. Nakładają na podmioty prowadzące sprzedaż przez internet wiele nowych wyzwań – nie tylko stricte prawnych, ale także organizacyjnych i technicznych. Jeden z nich dotyczy obowiązków związanych z publikowaniem przez użytkowników opinii o produktach lub usługach.

22.04.2023

Bezprawie legislacyjne sąd może stwierdzić po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Prawo cywilne Administracja publiczna

Dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa z tytułu bezprawia legislacyjnego jest dopuszczalne wyłącznie po stwierdzeniu niekonstytucyjności rozporządzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Sąd samodzielnie nie może rozstrzygać tej kwestii - stwierdził w precedensowym, prawomocnym już wyroku, dotyczącym wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, Sąd Okręgowy w Warszawie.

21.04.2023