Skazanemu trudniej będzie uniknąć więzienia - policja zatrzyma go i doprowadzi

Wymiar sprawiedliwości

Od 1 stycznia skazany na karę pozbawienia wolności zostanie zatrzymany przez policję i doprowadzony do aresztu śledczego. Jeśli nie będzie wiadomo, gdzie jest - sąd zastosuje list gończy, a zaledwie 14 dni wystarczy do tego, by uznał, że doszło do bezprawnego utrudniania wykonania kary. A to wpłynie na ewentualne warunkowe zwolnienie. Zmiany te mają ograniczyć sytuacje, w których skazani próbują uchylić się od kary.

20.12.2022

Debata: Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszony dla pozoru

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przywrócić legalność powołanych sędziów, wyłączyć judex suspectus, rozpocząć prace nad zmianą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt o Sądzie Najwyższym posłowie zgłosili dla pozoru - wskazywali dyskutanci w Katedrze Prawa Karnego UJ. Projekt jest niekonstytucyjny, i mimo że go wycofano, nadal należy rozwiązać problem KRS oraz rozważyć rozszerzenie kompetencji Naczelnego Sądu Administracyjnego.

19.12.2022

WSA: Natychmiastowe zawieszenie sędziego to niedozwolone naciski prezesa sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes sądu sprawuje wyłącznie nadzór administracyjny, a nie judykacyjny, i w związku z tym w sferę orzeczniczą, w której sędziowie są niezawiśli, wkraczać mu nie wolno. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał uprawnienie sędziego Agnieszki Niklas-Bibik do wykonywania czynności służbowych i uchylił zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych.

19.12.2022

NRA: "Dyscyplinarki" adwokackie w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej to naruszenie Konstytucji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowane w projekcie noweli o Sądzie Najwyższym rozwiązanie, by sprawy dyscyplinarne m.in. adwokatów, radców pozostawić w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN, pozostaje w sprzeczności z założeniami art. 45 Konstytucji oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka, zgodnie z którymi każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd - wskazuje w swojej opinii Naczelna Rada Adwokacka.

19.12.2022

SN podejmie uchwałę w sprawie wielostopniowego wyłączania sędziów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy ma wątpliwości, czy postępowanie o wyłączenie sędziego na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego można uznać za „sprawę”, w której sędzia może w ogóle podlegać wyłączeniu. Rozstrzygnie tę kwestię w uchwale siedmiu sędziów. Strony często instrumentalnie wykorzystują instytucję wyłączenia sędziego, składając „wielostopniowe” wnioski o wyłączenie.

19.12.2022

Prawomocny wyrok frankowy i co dalej?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W praktyce banki często nie respektują orzeczeń stwierdzających nieważność umowy kredytu i pomimo prawomocności tych wyroków nadal pobierają należności wynikające z harmonogramu spłat kredytu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku udzielenia bankowi pełnomocnictwa do potrącania z rachunku bankowego kwot tytułem spłaty rat kredytu frankowego, które najczęściej klienci udzielają podczas procedury zawierania umowy kredytowej - pisze Rafał Dudek, radca prawny oraz Mariusz Mazepus, adwokat, partner w MSN Legal.

17.12.2022

Dziecko nie chce spotkań z ojcem lub matką? Sądy zaczynają dostrzegać, że jest manipulowane

Wymiar sprawiedliwości

Pół roku temu Trybunał Konstytucyjny zakwestionował częściowo stosowanie przepisów dotyczących nakazu zapłaty za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktu z dzieckiem w sytuacjach, kiedy ono samo go nie chce. Tymczasem są już pierwsze orzeczenia, w których sądy dostrzegają, że dziecko mogło zostać zmanipulowane przez alienującego rodzica. Prawnicy wskazują jednak, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na skuteczne egzekwowanie kontaktów.

17.12.2022

SN: Można stwierdzić chorobę zawodową pracownika po śmierci i rodzinie przyznać odszkodowanie

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Nawet po śmierci pracownika członkom jego rodziny ZUS wypłaci jednorazowe odszkodowanie, gdy cierpiał na chorobę zawodową - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Byłoby więc niesprawiedliwe, gdyby rodziny po takim zmarłym nie miały prawa do odszkodowania, bo za życia nie miał ustalonych uprawnień do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

17.12.2022

Teść zmusił do ślubu? Może być podstawa do unieważnienia małżeństwa

Wymiar sprawiedliwości

W niektórych przypadkach można skutecznie domagać się unieważnienia małżeństwa z powodu zaistnienia bezprawnej groźby. Nie wystarczy jednak np. ryzyko odcięcia od wsparcia finansowego. Taka groźba musi skutkować obawą poważnego niebezpieczeństwa grożącego danej osobie. Jak podkreślają prawnicy, istotny będzie związek przyczynowo-skutkowy.

17.12.2022

Prezes Piotr Schab nie wykona orzeczenia Strasburga

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab oświadczył, że brak jest podstaw do realizacji zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie trzech sędziów - Marzanny Piekarskiej-Drążek, Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys. To odpowiedź na zabezpieczenie chroniące polskich sędziów i nakazujące przywrócenie do orzekania w starym wydziale.

16.12.2022

Prof. Manowska wyklucza rozpoznawanie dyscyplinarek przez NSA

Wymiar sprawiedliwości

Nie ulega wątpliwości, że to sądom powszechnym Konstytucja przekazała generalną właściwiość w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Natomiast zadaniem sądownictwa administracyjnego jest jedynie kontrolowanie aktów administracji publicznej oraz badanie ich zgodności z prawem - taką opinię wyraziła Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska w piśmie do marszałek Sejmu na temat noweli ustawy o SN.

16.12.2022

Nowela o SN ma zrealizować kamienie milowe, a pozostawia sędziowskie przepisy kagańcowe

Wymiar sprawiedliwości

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma realizować kamienie milowe uzgodnione z Komisją Europejską. Jednak jak podkreślają prawnicy - wbrew zapewnieniom projektodawców - będą z tym problemy. Choćby dlatego, że w projekcie są przepisy, zgodnie z którymi sędzia będzie tak jak teraz odpowiadać za kwestionowanie statusu innego sędziego lub organu konstytucyjnego, a także za odmowę orzekania np. z "nowymi" sędziami.

16.12.2022

Prof. Szustakiewicz: Dyscyplinarki w NSA to przykład prawniczego znachorstwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przeniesienie dyscyplinarek sędziowskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego pogłębi chaos prawny, a niczego nie załatwi - uważa prof. Przemysław Szustakiewicz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. - To kolejna sytuacja, gdy sędziowie "na chybcika" zamiast zajmować się np. podatkami, które stanowią być albo nie być dla przedsiębiorców, zostaną odciągnięci od tych spraw. Strony "zwykłych" postępowań jeszcze dłużej będą czekać na orzeczenie i tracić pieniądze - dodaje.

16.12.2022

SN: Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki - nie w skardze nadzwyczajnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę nadzwyczajną podkreślił, że kwestia charakteru odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, gdy egzekucja jest nieskuteczna, od dawna budzi w doktrynie prawa polskiego wątpliwości, i powoduje rozbieżności interpretacyjne. Sąd uznał, że skarga nadzwyczajna nie służy rozstrzyganiu, która koncepcja odpowiedzialności zarządu spółki jest odpowiednia.

16.12.2022

Sejm dopiero w styczniu zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

W czwartek miało odbyć się pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, a 20 grudnia prace miały być kontynuowane, wszystko wskazuje jednak, że na razie prace nad zmianami zostały wstrzymane. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) powiedział, że prace nad tym projektem rozpoczną się 11 stycznia.

15.12.2022

Rzecznik TSUE: Tylko sąd ustanowiony na mocy ustawy może wydać zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej może wydać tylko niezależny i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Micheal Collins. To opinia dla Trybunału, który wyda w tej sprawie orzeczenie, chociaż sędzia Igor Tuleya został już, po dwóch latach zawieszenia przywrócony do orzekania.

15.12.2022

Rzecznik TSUE: Wszystkie sądy muszą być powołane na mocy ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wszystkie sądy państwa członkowskiego podlegają wymogowi uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Anthony Michael Collins w odniesieniu do pytania sądów w Krakowie i Katowicach. I dodał, że ten wymóg ma zastosowanie niezależnie od umiejscowienia danego sądu w krajowym systemie sądownictwa.

15.12.2022

Prezydent może zablokować zmiany konieczne do uruchomienia KPO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie pozwolę na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który nominacje sędziowskie będzie podważał, który te nominacje dokonane przez prezydenta RP będzie pozwalał komukolwiek weryfikować - stwierdził prezydent Andrzej Duda. I poinformował, że zmiany uzgodnione w Brukseli przez rząd nie były z nim konsultowane.

15.12.2022

Sędziowie administracyjni: Dyscyplinarki sędziowskie w NSA wydłużą postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Negatywnie oceniamy poselski projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, mający w założeniu wykonanie „kamieni milowych”, niezbędnych do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy - informuje zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Powodem jest brak konsultacji oraz nieuwzględnienie faktu, że także w NSA ok. 30 proc. sędziów to sędziowie powołani na wniosek neoKRS.

15.12.2022

Sędzia Romańska: Prezydent łamie prawo i ogłasza, że to jest prawem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie może być tak, że osoby, które przeszły przez prawidłowo przeprowadzone postępowanie konkursowe, latami czekają na nominację i nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Tymczasem dokonuje się „skok na KRS”, po czym osoby wskazane przez obsadzony z naruszeniem prawa organ, otrzymują nominacje w pośpiechu, Prezydent oznajmia nam, że stało się, i już. Obawiam się tak wykonywanych prerogatyw prezydenckich - mówi prof. Marta Romańska, sędzia Sądu Najwyższego.

15.12.2022