Konkubinat nie uprawnia do zmiany nazwiska - spór w prawie i orzecznictwie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W polskim prawie brakuje regulacji normującej status osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim. W tej sytuacji część sędziów uważa, że pojęcie życia rodzinnego, uznawane w krajowej praktyce za ważny powód zmiany nazwiska, obejmuje również osoby pozostające w związku konkubenckim, w tym osób tej samej płci. Ale wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego nie dają ku temu podstaw.

10.12.2022

Wyrok wstępny tylko co do zasady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok wstępny podobnie jak wyrok częściowy ma wpływać na optymalizację i przyspieszenie postępowania. Jego wydanie - w myśl obowiązujących przepisów i orzecznictwa - jest dopuszczalne, gdy dotychczas ustalone fakty i stan prawny pozwalają na stwierdzenie, że żądanie zgłoszone przez stronę powodową zasługuje zasadniczo na uwzględnienie. Co jednak jest ważne - nie rozstrzyga ostatecznie sporu.

10.12.2022

Dr Rekosz-Cebula: Płeć może mieć znaczenie dla sądowego wymiaru kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Argument płci i macierzyństwa pojawia się w orzeczeniach sądowych. Przeważnie wynika z niego łagodniejsze traktowanie, nie jest to jednak argument wypowiedziany wprost. Informacja o tym, że sprawczyni jest matką, pojawia się w opisie stanu faktycznego, czasami jest to okoliczność związana z wcześniejszym stylem życia, którą należy brać pod uwagę przy wymiarze kary - wskazuje dr Emilia Rekosz-Cebula.

10.12.2022

SN: Partia wykreślona z ewidencji z powodu niejasnych finansów

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sąd Najwyższy orzekł, że Państwowa Komisja Wyborcza zasadnie odrzuciła sprawozdanie partii politycznej Jedność Narodu w sprawie pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, skoro działalność jej Komitetu Wyborczego w kolejnych wyborach finansowana była ze środków niepochodzących jedynie z Funduszu Wyborczego.

10.12.2022

TK przesunął na 24 stycznia rozpoznawanie wniosku w sprawie kar nałożonych przez TSUE

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prokuratura Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny nie 14 grudnia a dopiero 24 stycznia 2023 r. będzie kontynuował rozpoznawanie wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie czy nałożenie okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - na polski rząd, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej - jest zgodne z Konstytucją.

09.12.2022

Ustawa podpisana - pozwoli na współpracę z unijną prokuraturą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prezydent podpisał zmiany w ustawach Kodeks postępowania karnego oraz Prawo o prokuraturze. Nowelizacja ma umożliwić współpracę prokuratury polskiej z Prokuraturą Europejską, do której Polska oficjalnie nie przystąpiła. Zakładają też oddanie Prokuratorowi Krajowemu wyłącznej kompetencji do powoływania i odwoływania dyrektorów w PK i ich zastępców.

09.12.2022

Rekompensata za bezczynność organu tylko w szczególnych sytuacjach

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Jeżeli organ dopuścił się bezczynności, to sąd administracyjny może zasądzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną. Z orzecznictwa wynika jednak, że instytucja ta powinna być stosowana w szczególnie drastycznych przypadkach. Konieczne jest przy tym wykazanie uszczerbku wynikającego z nieterminowego działania.

09.12.2022

Prokuratury szykują się do oszczędzania - do 5 proc. wydatków

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W Mikołajki, 6 grudnia, do szefów prokuratur regionalnych wysłano pismo z prośbą o przedstawienie propozycji 5-procentowych cięć wydatków pozapłacowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. Ale nie tylko, bo poproszono również o opinie dotyczące ewentualnych możliwości zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia. Termin ustalono na 9 grudnia, czyli do piątku.

09.12.2022

SN: Kolejny sędzia nie straci immunitetu za ujawnienie tajemnicy śledztwa

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego po raz drugi uznała, że zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy nie wskazuje na popełnienie przestępstwa przez sędziego wojskowego Piotra Raczkowskiego, który był wiceprezesem poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa. Zarzut dotyczył przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Uchwała jest prawomocna.

09.12.2022

Populistyczna nowelizacja, czyli niewłaściwe akcenty w polityce karnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Najnowsze pomysły legislacyjne w zakresie prawa karnego, podlane populistycznym sosem, którego głównym składnikiem wydaje się być troska o bezpieczeństwo obywatela i ostra walka ze... zmniejszającym się systematycznie zagrożeniem poważną przestępczością, głównie kryminalną, skłania do refleksji nad, generalnie rzecz ujmując, sposobem myślenia światłych legislatorów.

09.12.2022

Dr Hanna Machińska uhonorowana odznaką "Adwokatura Zasłużonym"

Wymiar sprawiedliwości

Dr Hanna Machińska została na wniosek Przemysława Rosatiego, prezesa NRA uhonorowana przez Radę odznaką "Adwokatura Zasłużonym". Nastąpiło to dzień po tym, jak biuro RPO poinformowało, że z dniem 31 grudnia zostanie odwołana z funkcji zastępczyni RPO. Ta informacja zbulwersowała środowisko prawnicze, stanowisko w tej sprawie wydawało też Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris.

08.12.2022

Sąd Najwyższy wyjaśnił problemy z doręczeniami w czasie pandemii

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Doręczenie pełnomocnikowi strony odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem przez operatora pocztowego bez uprzedniego wydania zarządzenia o odstąpieniu od doręczenia w sposób wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest skuteczne.

08.12.2022

Kary śmierci nie ma w Polsce od blisko 35 lat, będzie bezwzględne dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

21 kwietnia 2023 r. minie 35 lat od wykonania w Polsce ostatniego wyroku śmierci, choć sądy wydawały takie orzeczenia do 1996 r. W 1997 r. karę śmierci zastąpiono w kodeksie karą dożywotniego więzienia. Z kolei 2 grudnia 2022 r. prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego wprowadzającą tzw. bezwzględne dożywocie, czyli możliwość zastosowania zakazu przedterminowego zwolnienia.

08.12.2022

Regulacja dla kancelarii odszkodowawczych coraz bliżej - projekt czeka na dalsze decyzje

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mają być podwyższone standardy dla działalności kancelarii odszkodowawczych, w tym wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego oraz niekaralności przez osoby prowadzące taką działalność, członków zarządu oraz pracowników obsługujących klientów. Będą też ograniczenia w reklamowaniu się, akwizycji klientów i zmiany w prowizjach.

08.12.2022

Sędzia Iwulski wyłącza od orzekania sędziego Dalewskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek KRS ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z 8 grudnia 2017 r. podlega wyłączeniu z mocy samej ustawy - uznał sędzia Józef Iwulski. Sędzia Romuald Dalewski został powołany przez Prezydenta do Sądu Najwyższego 8 sierpnia br., więc wydane przez niego orzeczenia mogą być nieważne.

08.12.2022

Oto skutek "dobrej zmiany" - prof. Roszkowski obawia się sędziego Żurka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prof. Wojciech Roszkowski, kiedyś znany jako dobry historyk, a dziś bardziej jako autor kontrowersyjnego podręcznika, martwi się, że jego sprawę będzie rozpatrywał znany ze swoich poglądów sędzia Waldemar Żurek. Nie ma na razie podstaw do zarzucania temu sędziemu stronniczości, ale czy Profesor nie pomyślał, że wspierając PiS-owską „dobrą zmianę” prowadzi do tego, że będzie miało znaczenie, jaki sędzia będzie rozpatrywał czyjąś sprawę?

07.12.2022

Zarzuty dla prof. Gersdorf za dopuszczenie do uchwały trzech izb SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów postawił zarzuty dyscyplinarne prof. Małgorzacie Gersdorf, byłej I Prezes Sądu Najwyższego. Jego zdaniem powinna ona w styczniu 2020 roku zawiesić postępowanie i "wstrzymać" podjęcie uchwały trzech połączonych izb w sprawie statusu prawnego sędziów powołanych do orzekania na mocy nominacji nowej, powołanej po 2017 r. Krajowej Rady Sądownictwa.

07.12.2022

Siedem ważnych tez Izby Pracy SN w sprawie powołania na urząd sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, aby orzekać, czy sędzia może po osiągnięciu 65 lat nadal zajmować urząd. Chodziło o decyzję odmawiającą opiniowania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

07.12.2022

Kuratorzy apelują do prezydenta, by nie podpisywał noweli ich ustawy

Wymiar sprawiedliwości

Część przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych może być niekonstytucyjnych i naruszać Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka - uważa Krajowa Rada Kuratorów. Dlatego zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy, by skierował regulację do Trybunału Konstytucyjnego, w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją.

07.12.2022

NSA: TK z dublerami w składzie nie wstrzyma postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może być podstawą zawieszenia postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem od 3 grudnia 2015 r. pojawiły się w nim osoby powołane na stanowisko sędziego ze złamaniem przepisów Konstytucji RP, ponieważ objęły one stanowiska w miejsce prawidłowo powołanych sędziów - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

06.12.2022