Głównym celem noweli ma być wprowadzenie nowego modelu działania schematu identyfikacji elektronicznej. Dziś, jak się podkreśla w uzasadnieniu, poziom dostępności publicznych usług elektronicznych w Polsce jest niezadowalający, a jednym z powodów takiego stanu jest to, że sposobów elektronicznego uwierzytelniania się jest wiele, ale większość z nich ma ograniczone zastosowanie - poszczególni dostawcy usług elektronicznych korzystają z własnych mechanizmów. To powoduje, że osoba korzystająca z e-usług świadczonych przez różne podmioty zmuszana jest do uczenia się i zapamiętywania różnych procedur identyfikowania się w różnych systemach teleinformatycznych, zarządzanych przez różnych dostawców usług. W efekcie często się do nich zniechęca, albo zaczyna posługiwać się podobnym lub identycznym zestawem danych identyfikujących w ramach różnych usług, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo.

Projekt ma więc na celu zapewnienie możliwości użycia w publicznych usługach online sprawdzonych w praktyce środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty, np. banki czy telekomy. Takie podejście może spowodować szybkie pokonanie bariery braku powszechnego dostępu do środków identyfikacji elektronicznej, jak również umożliwi obywatelom korzystanie z tych samych, przyjaznych dla nich sposobów uwierzytelniania w usługach online - stwierdza uzasadnienie.

Projektowana ustawa definiuje publiczny schemat identyfikacji elektronicznej, zakłada, że centralnym elementem będzie Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, a model identyfikacji będzie federacyjny (rozproszony) - czyli korzystający z różnych środków identyfikacji, używanych przez różne instytucje czy firmy. W skład publicznego schematu identyfikacji elektronicznej wchodzić będzie także "węzeł transgraniczny", czyli system teleinformatyczny pośredniczący w wymianie danych, wykorzystywany w procesie transgranicznego uwierzytelniania osób przy pomocy środków działających na terenie państw członkowskich UE. Z mocy prawa do węzła krajowego zostanie z mocy prawa przyłączona elektroniczna platforma usług administracji publicznej. (PAP)