Kierowcę samochodu ukarano grzywną za zaparkowanie na chodniku, na wysokości przejścia dla pieszych. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na jego korzyść. Okazało się bowiem, że obwiniony nie mógł osobiście bronić się przed sądem.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Pełnienie funkcji członka Naczelnej Rady Adwokackiej i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia nie jest objęte sferą prywatną, lecz pozostaje w związku z realizacją ustawowych kompetencji samorządu zawodowego. Jest informacja publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i stwierdził bezczynność tego organu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.07.2021
Prawnicy
Resort sprawiedliwości chce zadbać o prawa pokrzywdzonych w sprawach, w których sprawcą są nieletni. Choć zmiany zmierzają w dobrą stronę, nie zlikwidują wszystkich problemów w tym zakresie. Pokrzywdzony wciąż nie będzie mógł być stroną, a co za tym idzie, nie będzie mógł w pełni zadbać o swoje interesy.
Monika Sewastianowicz
29.07.2021
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że ustawowe złożenie z urzędu wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, w imię reformy wymiaru sprawiedliwości, sprowadzało się do naruszenia prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do poszanowania życia prywatnego usuniętych sędziów.
Katarzyna Warecka
29.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy wypowiedział się już prawie co do wszystkich pytań postawionych mu do rozstrzygnięcia przez I Prezes - twierdzi adwokat Anna Diaby-Lipka. I dodaje, że uchwała pełnego składu może mieć znaczenie dla praktyki, jednak w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i TSUE zmiana poglądu na już rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy kwestie jest mało prawdopodobna.
Anna Diaby-Lipka
29.07.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Częściowo ubezwłasnowolniony domagał się zasądzenia na jego rzecz 30.000 zł, powołując się na to, że strona pozwana prześladuje go. Kurator powoda został wezwany do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie w zakreślonym terminie pod rygorem odrzucenia pozwu. W terminie takie oświadczenie nie zostało złożone, więc postępowanie nie może być prowadzone - orzekł Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
29.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Nie wolno ukarać osoby, która naruszyła w kwietniu ubr. zakaz przemieszczania się z przyczyny innej, niż zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego oraz nie stosującej się do obowiązku zakrywania ust i nosa - tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Po raz kolejny wystąpił z kasacją w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Rządowy projekt ustawy nowelizujący Prawo o ustroju sądów wojskowych stanowi ingerencję w zakres samorządności sędziowskiej. O wyborze kandydatów na sędziów wojskowych będzie decydować kolegium sądu okręgowego, składające się z sędziów funkcyjnych, a nie - jak do tej pory - zgromadzenie sędziów. Minister obrony będzie planował finanse takich sądów, a następnie... o nich decydował.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Osoba zatrzymana, która następnie została zwolniona i nie zostały jej postawione zarzuty, ma z formalnego punktu widzenia prawo do odwołania się do sądu, który mógłby zweryfikować prawidłowość zatrzymania. Jednak nie może tego zrobić, gdyż nie ma dostępu do akt - zauważa nowy RPO i popiera stanowisko prof. Bodnara. To ewidentna luka prawna, którą należy pilnie usunąć.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.07.2021
Prawo karne Prawnicy
Zdaniem prawników, wprowadzenie nowych technologii jest niezbędne w wymiarze sprawiedliwości i stanowi naturalną konsekwencję zmieniającej się rzeczywistości społecznej i prawnej. Może być także jedyną odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoją obecnie sądy. Szczególnie pokazuje to pandemia koronawirusa i konieczność przejścia przez prawników na tryb pracy zdalnej lub hybrydowej.
Krzysztof Koślicki
28.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
E-KRS już działa, a wątpliwości nadal jest wiele. Główna dotyczy tego, że przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą korzystać z tego systemu teleinformatycznego. A to oznacza rewolucyjną zmianę dla około 90 proc. spośród nich i to bez okresu przejściowego. Do tego dochodzi kwestia ochrony danych osobowych, czy choćby problemy techniczne - pisze adwokat dr Kamil Szmid.
Kamil Szmid
28.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Spółki

Elektroniczny czynny żal zablokowany na osiem lat

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Źle znowelizowane prawo, bez synchronizacji terminów wejścia w życie przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego spowodowało, że od października – aż przez osiem lat – nie będzie można składać do skarbówki czynnego żalu w formie elektronicznej. Podatnicy znów będą musieli przesyłać... papierowe listy.
Krzysztof Koślicki
28.07.2021
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Mężczyzna został uznany przez sąd za ojca dziecka i obciążony m.in. alimentami i zwrotem wydatków matce dziecka. Sąd oparł się jednak wyłącznie na jej twierdzeniach - pozwany nie brał udziału w procesie o ustalenie ojcostwa, bo sąd nie był w stanie ustalić jego adresu. Sąd Najwyższy uwzględnił we wtorek 27 lipca skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich, który stanął w obronie ojca i jego prawa do prywatności.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o powołanie członka tej Rady sędziego Rafała Puchalskiego do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trafił do prezydenta. Ostateczna decyzja o nominacji będzie należała do głowy państwa. W styczniu ubiegłego roku KRS wybrała Puchalskiego, obok pięciu innych kandydatów, na sędziego Izby Dyscyplinarnej
Renata Krupa-Dąbrowska
27.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
"Gazeta Polska" na okładce zaplanowanego na jutro wydania umieściła zdjęcie prof. Safjana z podpisem mówiącym o tym, że ojciec profesora był rzekomo "funkcjonariuszem hitlerowskiego Grenzschutzu" i "współpracownikiem sowieckiej Informacji Wojskowej", a profesor "Wydał wyrok na Polskę". Głos zajęło 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, którzy domagają się, aby sprawą szkalowania prof. Safjana zajęła się prokuratura.
Agnieszka Matłacz
27.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Okręgowa Izba Radców Prawnych nie jest uprawniona do weryfikacji wyników egzaminu radcowskiego, czy podważania dokumentu komisji egzaminacyjnej w sprawie stwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku tego egzaminu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i potwierdził, że tytuł doktora prawa zwalnia od odbycia aplikacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2021
Prawnicy

Obywatele i firmy priorytetem przy informatyzacji sądów

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Punktem odniesienia dla wprowadzanych w życie projektów informatyzujących polski wymiar sprawiedliwości powinni być obywatele oraz przedsiębiorcy, a nie profesjonalni pełnomocnicy. Większy nacisk powinien zostać położony na to, by dobrze tłumaczyć funkcjonalności portali sądowych i projektować je w taki sposób, by trudno było o ewentualne błędy przy składaniu wniosków i pism.
Patrycja Rojek-Socha
27.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Od początku lipca funkcjonuje doręczenie elektroniczne dokonywane przez Portal Informacyjny Sądów. I coraz bardziej widoczna jest prowizorka regulacji covidowej, która objawia się w braku funkcjonalności systemu i poważnych trudnościach prawników „procesowych” w przeglądaniu wszystkich dokumentów, odnajdywaniu pism, itd., ale w słabym zabezpieczeniu pism sądowych.
Dariusz Szostek
27.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzata Szymkowicz-Trelka skierowała na ręce dziekana...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sprzątanie boiska za szkolny wybryk - MS wraca do pomysłu

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by drobne uczniowskie wybryki nie trafiały do sądów rodzinnych. Wraca więc do pomysłu aby w takich sytuacjach mogli działać dyrektorzy szkół - m.in. poprzez nakazywanie prac porządkowych na terenie placówki. Sceptycznie podchodzą do tego zarówno dyrektorzy - podkreślając, że barierą nie do przejścia mogą okazać się rodzice - ale też sędziowie rodzinni,
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
26.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych, a górna granica wiekowa przebywania w takim zakładzie zostanie podniesiona do 24 lat. Resort sprawiedliwości przekazał projekt ustawy do konsultacji społecznych.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
26.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Policja konfiskuje przedmioty, które obraziły lub potencjalnie mogą obrażać uczucia religijne. Radni dywagują, czy przebieranie się za czarownice jest propagowaniem okultyzmu. Przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych są nadużywane i zmierzają w kierunku ścigania przez władzę świecką przewinień, które powinny być raczej przedmiotem debaty na sądzie ostatecznym.
Monika Sewastianowicz
26.07.2021
Prezes mBanku Cezary Stypułkowski przyszedł na ogłoszenie wyroku w jednej ze spraw dotyczących kredytu frankowego, a następnie... zabrał głos po wydaniu wyroku. Prezes mógł zająć stanowisko w toku postępowania, komentowanie wyroku na sali sądowej jest niedopuszczalne - wskazują prawnicy.
Regina Skibińska
26.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Certyfikacja i weryfikacja biegłych wydaje się obecnie konieczna. Także dlatego, że opiniowaniem zajmuje się coraz więcej prywatnych firm, które są traktowane jako instytucje specjalistyczne. Największą trudnością jest jednak to, kto miałby to robić. W mojej ocenie nie ma innego wyjścia jak stworzenie niezależnego podmiotu kwalifikacyjnego - mówi prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski,
Patrycja Rojek-Socha
26.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie jest istotne dla sądu, czy strona postępowania cywilnego chciała ominąć prawo, wzywając do próby ugodowej. Nie podlega indywidualnej kontroli czy w danym przypadku celem powoda w postępowaniu nieprocesowym było konkretnie dochodzenie roszczenia, czy realizacja innych planów lub interesów - stwierdziła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.07.2021
Prawo cywilne
Regułą jest, że strona przegrywająca w sądzie powinna zwrócić koszty procesu stronie wygrywającej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można od tego odstąpić. Poniesienie przez powódkę kosztów procesu na rzecz pozwanych placówek godziłoby w zasady wspólżycia społecznego, biorąc pod uwagę szereg okoliczności sprawy - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
24.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W piątek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wpłynął wniosek Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi, prezesowi NIK - potwierdza Kancelaria Sejmu. Śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Według senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, b. prezesa NIK, koincydencja czasowa wniosku prokuratury w sprawie szefa NIK i zatrzymania jego syna budzi wątpliwości.
Grażyna J. Leśniak
23.07.2021
Administracja publiczna
Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji. Ma jednak zastrzeżenia. W jej ocenie przewidziane sankcje, za nieprzestrzeganie przepisów, są zbyt surowe. Istnieje też ryzyko, że organy będą działać arbitralnie, bez szczególnego nakazu administracyjnego.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Rynek i konsument Nowe technologie

Marcin Wiącek, nowy RPO, złożył ślubowanie przed Sejmem

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Dr hab. Marcin Wiącek, nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, złożył w piątek ślubowanie przed Sejmem. Prawnik zastąpił na tym stanowisku dr hab. Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku.
Grażyna J. Leśniak
23.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które specjalizują się w wydawaniu opinii dla sądów. Problem w tym, że często nie wiadomo kto je sporządza, na jakim sprzęcie i na podstawie jakiej metodologii - a to co trafia do sądu, pozostawia sporo do życzenia. Tymczasem w sądach nadal pokutuje przekonanie, że to co przedstawi instytucja badawcza, jest wartościowe.
Patrycja Rojek-Socha
23.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski