To zresztą pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 r., który uznał, że wyliczanie sędziowskich wynagrodzeń (jak również referendarzy i asesorów) na podstawie ustawy okołobudżetowej na 2023 r. jest niezgodne z Konstytucją. A ponieważ obowiązuje zasada równości wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, a Ministerstwo Finansów nie widziało podstaw do tego, by wyrok Trybunału odnosić do prokuratorów, konieczna była nowela okołobudżetówki. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przepisy ustawy okołobudżetowej na 2023 r. mają zostać zmienione w ten sposób, że po art. 10 określającym podstawę do wyliczania prokuratorskich wynagrodzeń na kwotę 5444,42 zł, mają zostać dodane art. 10a i 10 b. Zgodnie z pierwszym, wynagrodzenie zasadnicze prokuratora w br. podlega zwiększeniu o różnicę pomiędzy kwotą należnego wynagrodzenia zasadniczego prokuratora ustalonego zgodnie z art. 123 par. 1 Prawo o prokuraturze a tym, co prokurator otrzymał na podstawie okołobudżetówki. Co więcej, wyrównanie ma zostać wypłacone do 31 grudnia 2023 r., z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2023 r. Z kolei zgodnie z art. 10b w celu sfinansowania skutków wypłaty zwiększenia wynagrodzeń minister właściwy do spraw finansów publicznych ma utworzyć rezerwę celową  do wysokości 240 mln 360 tys. zł. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj: Rząd wycofuje się z kształtowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów okołobudżetówką >>

 Prokuratura potrzebuje "na już" ponad 196 mln zł na wyrównanie wynagrodzeń >>

Związkowcy apelują o jak najszybsze przyjęcie noweli

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, w związku z przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy „okołobudżetowej” apeluje więc do większości sejmowej o niezwłoczne uchwalenie ustawy, przypominając jednocześnie, że w trakcie prac parlamentarnych nad budżetem na rok 2023 ówczesna opozycja składała poprawki przywracające zasady kształtowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w oparciu o ustawy regulujące ustrój sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Czytaj: Będzie wyrównanie wynagrodzeń prokuratorów za 2023 rok, wypłaty do końca grudnia >>

- Jako największa i najstarsza organizacja przedstawicielska działająca w prokuraturze, apelujemy o rozstrzygnięcie tej kwestii ponad podziałami, w ramach
procesu przywracania praworządności w tej dziedzinie. Apeluje o natychmiastowe przywrócenie praworządności w obszarze kształtowania wynagrodzeń orzeczniczych zgodnie z ustrojową zasadą równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Na aprobatę zasługują działania podjęte przez Radę Ministrów, która złożyła autopoprawkę do ustawy okołobudżetowej na 2024 r., eliminującą czwarte z rzędu „zamrożenie” wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, zgodnie
z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2023 r. Również w tym aspekcie apelujemy o głosowanie ponad podziałami - dodano.

 

Trzeba naprawić sytuację za lata 2021 -2022

ZZPiPP RP uważa, że pilnego rozwiązania systemowego wymagają roszczenia sędziów i prokuratorów za lata 2021-2022. Przypomnijmy, że zgodnie z Prawem o Prokuraturze i Prawem o ustroju sądów powszechnych, podstawą wynagrodzenia sędziów (i powiązanych zawodów - referendarzy, asesorów) oraz prokuratorów ma być  przeciętne wynagrodzenie w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - czyli na 2023 r. - 6156,25 zł. Tymczasem w tegorocznej ustawie okołobudżetowej wskazano dla obu grup zawodowych - 5444,42 zł. Podobne rozwiązanie planowane było na 2024 r. - w projekcie okołobudżetówki, do której rząd wniósł autopoprawkę, proponowano stałą kwotę 6114,08 zł. Zgodnie z ustawami ustrojowymi powinno to być już 7005,76 zł. Ale zaczęło się już w 2021 r. od zamrożenia płac, a w 2022 r. od stosowania podstawy z II kwartału 2022 r.

- Roszczenia te są obecnie przedmiotem ponad 1000 spraw zawisłych przed sądami jedynie z powództw prokuratorów. Znanych jest co najmniej kilkadziesiąt wyroków uwzględniających roszczenia, w tym niektóre z nich uzyskały walor prawomocności. Kontynuowanie procesów generuje po stronie Skarbu Państwa dodatkowe koszty. Podstawowym kosztem jest czas pracy sędziów, którzy w tym czasie mogliby zająć się rozwiązywaniem innych, istotnych dla obywateli spraw. Na rachunek ekonomiczny toczących się postępowań składają się koszty sądowe, koszty zastępstw procesowych i przede wszystkim odsetki za zwłokę. Dlatego też w interesie budżetu Państwa jest systemowe rozwiązanie tej kwestii poprzez uruchomienie stosownej rezerwy celowej. Jesteśmy przekonani, że systemowe rozwiązanie skłoni przeważającą większość prokuratorów do odstąpienia od dochodzenia odsetek - wskazano w uchwale.

Przypomnijmy, że Prokurator Krajowy w piśmie do ministra finansów, do którego dotarło Prawo.pl, szacował, że na realizację roszczeń prokuratorskich niezbędne będzie zabezpieczenie kwoty ok. 63 mln zł (za 2021 r.) i około 155 mln zł (za rok 2022).