Umieszczanie skazanych w wieloosobowych celach zwiększa napięcie i stres - a to prowadzi do sytuacji konfliktowych, znęcania się fizycznego i psychicznego - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Apeluje do dyrektora Służby Więziennej o zlikwidowanie cel większych niż dziesięcioosobowe. Najgorsza sytuacja jest w areszcie śledczym w Białymstoku.
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdza, że niewypłacanie należności za pracę niezwłocznie jest sprzeczne z prawem. Tymczasem księgowe w sądach każą tłumaczom czekać na wypłatę w kolejce, choć praca wykonana jest terminowo. Tłumacze upominają się też o podwyżkę stawek.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości

Szykuje się sąd nad kredytami frankowymi

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Warszawski Sąd Okręgowy pyta o sprawy frankowe nie tylko Trybunał Sprawiedliwości UE, ale także Sąd Najwyższy. W tym stołecznym sądzie już co piąta wpływająca sprawa dotyczy kredytów frankowych. Sąd Najwyższy wywołał chaos orzeczniczy w sprawach frankowych, więc teraz powinien pilnie zabrać głos, by ujednolicić orzecznictwo - wskazują prawnicy. Tym bardziej, że stanowisko rządu przekazane do Luksemburga jest korzystne dla konsumentów.
Jolanta Ojczyk
28.11.2018
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Krajowa Rada Sądownictwa na najbliższym grudniowym posiedzeniu ma zająć stanowisko w związku z uchwałami zgromadzeń sędziów, którzy odmawiają opiniowania kandydatów do sądów. Zaskoczenia jednak raczej nie będzie, ponieważ zgodnie z obecnymi przepisami taka opinia nie jest potrzebna do decyzji KRS o wskazaniu kandydata do powołania przez prezydenta.
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Minister Zbigniew Ziobro chciał, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy zapisy dotyczące depozytu adwokackiego zawarte w uchwale NRA są zgodne z Konstytucją. TK sprawą się nie zajął, bo jak uzasadnił nie ma do tego kompetencji. - To prawidłowa interpretacja przepisów, Trybunał określił granice własnej kognicji - ocenia adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z niepokojem stwierdzam, że globalnie ilość wniosków o sporządzenie uzasadnienia zbliża się do liczby wszystkich zakończonych spraw. Często dotyczy to spraw, w których nie przysługuje skarga kasacyjna, nie występuje istotny problem prawny, a linia orzecznicza jest ugruntowana – mówi Krzysztof Niezgoda prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.
Robert Horbaczewski
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości

WSA: Ubezwłasnowolniony bez kuratora skargi nie złoży

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę wniosła osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Złożonego pisma nie poparł jednak kurator ustanowiony przez sąd do reprezentacji skarżącej. Tego rodzaju skarga nie mogła więc zostać rozpoznana z uwagi na brak zdolności procesowej skarżącej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
28.11.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Procedura związana z naruszaniem traktatów unijnych daje sędziemu, również w państwie niepraworządnym, bardzo mocną broń - twierdzi prof. Jan Barcz. - Próby ograniczania sędziom możliwości zadawania pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości UE nie mają żadnych szans, gdyż jest to autonomiczne uprawnienie sędziego - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Przygotowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycja listy punktowanych czasopism naukowych dla potrzeb systemu ewaluacji działalności naukowej nie zawiera żadnego polskiego czasopisma prawniczego, a przyjęty przez resort system oceny czasopism naukowych jest całkowicie nieadekwatny do specyfiki badań w naukach prawnych - twierdzi prof. Jerzy Pisuliński
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Konstytucyjna autolustracja KRS

Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa, czy jak twierdzi znaczna część środowiska prawniczego, organ pełniący...
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy dotyczące powoływania członków Rady i możliwości odwołania do uchwał KRS. - Nasza skarga zmierza do tego, żeby uzyskać wypowiedź TK, która będzie stanowić odpowiedź na zarzuty i wzmocni pozycję KRS-u - powiedział jej przewodniczący.
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prof. Jan Majchrowski prezes Izby Dyscyplinarnej SN wysłał list do prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Koena Lenaerdsa. Informuje w nim, że postępowania w sprawie sędziów, w których zostały zadane pytania prejudycjalne są nieważne, gdyż sprawy te powinna rozpatrywać Izba Dyscyplinarna SN, a nie Izba Pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2018
Prawnicy
Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niedopuszczalności pytań polskich sądów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sądownictwa byłoby nie do pogodzenia z art. 9 Konstytucji stanowiącym, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i wnioskuje umorzenie sprawy.
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wyrażamy swój sprzeciw wobec podejmowanych od 2015 r. działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego - pisze w uchwale Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po jej podjęciu do dymisji podał się dziekan prof. dr hab. Jakub Stelina.
Monika Sewastianowicz
27.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada br. uznał, że skazanie za znieważenie funkcjonariuszy policji osobę, która porównała działania operacyjne policjantów w czasie publicznego protestu do tortur, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.
Katarzyna Warecka
27.11.2018
Prawo karne Administracja publiczna
Wymiana niemal całej kadry kierowniczej i obsadzanie kluczowych stanowisk członkami związanego z partią rządzącą stowarzyszenia, a także ogromna władza prokuratora generalnego w zakresie zmian personalnych oraz innych form nagradzania i karania prokuratorów, to zasadnicze cechy systemu tworzonego w prokuraturze od 2016 r. - uważają eksperci FOR. I stwierdzają, że jest to bardzo niebezpieczne dla praworządności.
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Prawo karne Prawnicy Prokuratura
Procedury konkursowe i nominacje dotyczące wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych powinny być wstrzymane do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne dotyczące legalności Krajowej Rady Sądownictwa - uważa Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W ostatnich 25 latach Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał ponad tysiąc wyroków dotyczących Polski, a w ponad 900 stwierdził naruszenie Konwencji Praw Człowieka - wynika z raportu HFPC. Polska nie ma problemów w płaceniu zadośćuczynień - robi to w terminie, zdecydowanie gorzej jest z kwestiami legislacyjnymi, zmiany wprowadza często latami - dodają autorzy opracowania.
Patrycja Rojek-Socha
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
W sytuacji rozwodu nie ma trwalszego i lepiej funkcjonującego rozwiązania niż wypracowane wspólnie porozumienie. Sprzyjający temu proces mediacji można rozpocząć w dowolnym momencie i nigdy nie jest on stratą czasu - twierdzi Katarzyna Stryjek, z Zespołu Mediatorów w Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni.
Prawo.pl
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego zdecydowało o wstrzymaniu się od opiniowania kandydatów na stanowiska sędziego sądów rejonowych do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz NSA.
Krzysztof Sobczak
26.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Operator TVN uczestniczył w przygotowaniu reportażu o obchodzeniu w Polsce rocznicy urodzin Hitlera. Do jego domu wkroczyła ABW, został wezwany do prokuratury gdzie miał usłyszeć zarzut dotyczący propagowania nazizmu. Ostatecznie śledczy poinformowali, że jest to przedwczesne - w ocenie RPO takie działania mogą mieć jednak efekt mrożący i zniechęcający.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2018
Prokuratura
Zwracamy się, aby w obliczu sporu wokół wymiaru sprawiedliwości opanować emocje i nie spychać sądów i sędziów na ścieżkę wyniszczającego konfliktu - napisali w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
26.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawy gospodarcze piętą achillesową sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Tylko 61,5 proc. wyroków wydanych w ubiegłym roku przez sądy powszechne utrzymało się po odwołaniu. Najczęściej uchylane są wyroki w sprawach gospodarczych – w 2017 r. utrzymało się zaledwie 54,3 proc. z nich. Dla wielu przedsiębiorstw to prawdziwy gwóźdź do trumny, bo uchylenie wyroku po latach procesu oznacza dodatkowe koszty związane z ponownym postępowaniem oraz kolejne lata niepewności w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie.
Andrzej Mazurowski
26.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Kuratorzy sądowi obawiają się, że projektowane zmiany mogą pozbawić ich możliwości decydowania o metodzie pracy - takie docierają do nich sygnały. Niepokój pogłębia dymisja naczelnika Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości Henryka Pawlaczyka, który miał gwarantować, że resort wsłucha się w ich potrzeby. Projekt ma w grudniu trafić do konsultacji publicznych.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Długotrwały proces przed sądem rodzinnym może naruszać dobro osobiste – więź ojca z synem. Żądając zadośćuczynienia trzeba jednak wykazać, że działania lub zaniechania sądów albo ich opieszałość była bezprawna - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
26.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Zmiany, które ostatnio przeprowadziliśmy w wymiarze sprawiedliwości są bardzo pozytywnie postrzegane w Komisji Europejskiej - powiedział w niedzielę w Brukseli premier Mateusz Morawiecki o rozmowie, na marginesie odbywającego się w Brukseli szczytu UE, z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claude'm Junckerem.
Krzysztof Sobczak
25.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sąd rodzinny ma możliwość skierowania nieletniego, który sprawia problemy do wykonywania prac na rzecz społeczności lokalnej. Przepis - choć jak mówią specjaliści istotny z punktu wychowawczego - jest jednak praktycznie martwy. Nie uregulowano bowiem ani tego jak takie świadczenie pracy miałoby wyglądać, ani kwestii ubezpieczenia.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Do Rzecznika Praw Obywatelskich i prokuratur wpłynęło już blisko 4,5 tys. wniosków o skargę nadzwyczajną. Są też pierwsze oddalenia - RPO z blisko 500 przeanalizowanych wniosków odrzucił ponad 200 - uznając, że są bezpodstawne. Osoby, które je analizują mówią wprost - odsetek tych, które trafią do Sądu Najwyższego nie będzie duży, bo i błędów popełnianych przez polskie sądy jest coraz mniej.
Patrycja Rojek-Socha
24.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nadal krytycznie oceniam instytucję skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów, ale przyznaję, że w niektórych sytuacjach ona może być pomocna w naprawieniu jakiejś starej krzywdy - mówi rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar. Ale podkreśla, że korzysta z tego instrumentu oszczędnie.
Krzysztof Sobczak
24.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Obecność aż trzech reprezentantów firm w pierwszej dziesiątce konkursu dla młodych ambitnych prawników to dowód na umacnianie się pozycji i atrakcyjności zawodu prawnika przedsiębiorstw - uważa Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
Krzysztof Sobczak
24.11.2018
Prawnicy Prawo gospodarcze