To kolejna odsłona batalii w sprawie wynagrodzeń sędziów, prokuratorów oraz grup zawodowych, których wynagrodzenia wyliczane są na podstawie sędziowskiej pensji. W tej sprawie głos zabierali już  Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP,  Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA, Krajowa Rada Sądownictwa, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Teraz czas wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, który wysłał pismo do wiceministra finansów Sebastiana Skuzy.

Warto tu przypomnieć, że jeśli chodzi o sędziów, referendarzy i prokuratorów, kluczowe są ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o prokuraturze. W pierwszym przypadku, zgodnie z art. 91 par. 1c, podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj: W rządzie spór o przyszłoroczne wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów >>

Z kolei zgodnie z art. 123 Prawa o prokuraturze: Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W obu przypadkach jest zastrzeżenie: jeżeli przeciętne wynagrodzenie, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego/prokuratora w dotychczasowej wysokości. Jeśli chodzi o referendarzy jest to procent od wynagrodzenia sędziego.

Łamanie Konstytucji - nie ma na to zgody

To wspólne stanowisko: Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP VOTUM, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA, Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX SUPER OMNIA”, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.

- W imieniu organizacji, podpisanych pod oświadczeniem, informujemy, że nie wyrażamy zgody na łamanie przepisów Konstytucji o zapewnieniu sędziom wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do rangi pełnionego urzędu. Obecne przepisy prawa o ustroju sądów, które wiążą wysokość wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem, gwarantują, że sędziowie, asesorzy, prokuratorzy i referendarze sądowi nie stają się „zakładnikami” woli politycznej. Wysokość wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy sądowych rośnie tylko wtedy, gdy wzrasta wynagrodzenie w gospodarce - wskazano.

Dodano, że sprawiedliwy, przejrzysty i wolny od manipulacji mechanizm. - Dlatego zapowiedziana przez rząd próba wyłączenia tej reguły po raz trzeci z rzędu nie może mieć miejsca. Premier zapewnia, że sytuacja budżetu państwa nigdy nie była tak dobra, w ostatnich latach znacząco podwyższono zarobki polityków, nie ma żadnych podstaw do odstąpienia od przyjętego mechanizmu  waloryzacji wynagrodzeń - czytamy w oświadczeniu.

 

Sędziowie strajkować nie mogą, ale ...

Zapowiedziano również wspólne i skoordynowane działania, których celem ma być przestrzeganie przez rząd przepisów Konstytucji oraz traktatów Unii Europejskiej.

- Działania nasze będą obejmować środki prawne oraz dopuszczalne formy protestu. Wzywamy sędziów i asesorów sądowych wszystkich sądów do zwoływania na 5 października 2022 r. zgromadzeń ogólnych sądów lub w razie odmowy prezesów – nieformalnych zebrań, podczas których omówione zostaną sposoby prowadzenia protestów w razie niewycofania się przez Rząd z tych rozwiązań - dodano.