Ochrona pracy w Konstytucji RP

BHP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pźn. zm.) dalej Konstytucja, poprzez zawarte w niej postanowienia jest podstawowym źrdłem prawa pracy. W art....

16.12.2009