Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z § 7 pkt 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) pracownik obsługujący monitor ekranowy ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną u danego pracodawcy, w tym także stażystę oraz praktykanta, jeżeli użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Ponieważ w przywołanym przepisie mowa jest o godzine pracy przy obsłudze monitora ekranowego, to jeśli pracownik wykonuje w tym czasie inne czynności pracownicze, nie przy monitorze, to czas takich czynności nie jest wliczany do czasu pracy przy monitorze ekranowym, od którego zależą przerwy.
Jeśli chodzi o przerwę śniadaniową, to ustawodawca nakłada na pracodawcę jedynie obowiązek udzielenia 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Przerwa ta przysługuje pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.