Zgodnie z § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) ocena ta wymaga uwzględniania wszystkie czynniki środowiska pracy, w szczególności stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych. Należy ponadto określić rodzaj wykonywanych czynności oraz sposób i czas ich wykonywania. Dla wielu pracodawców podstawowym źródłem wiedzy o czynnikach ryzyka są dane techniczne o stosowanych środkach pracy, materiałach i operacjach technologicznych. Dane uzyskane przy ocenie ryzyka zawodowego wystarczają dla sporządzenia wykazu i ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zgodnie z przepisami u.e.p.
Z uwagi na niejasną dyspozycję przepisu art. 3 u.e.p., zgodnie z którym za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uważa się osoby wykonujące prace wymienione w ustawie po dniu jej wejścia w życie w pełnym wymiarze czasu pracy, wielu pracodawców ma kłopot z ustaleniem czasu pracy. Według wyjaśnień dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego konkretny rodzaj czynności nie musi być wykonywany przez osiem godzin, ale musi być ujęty w podstawowym zakresie obowiązków pracownika Wystarczy, że taka praca jest wykonywana przez część dnia pracy, a w pozostałej części czasu pracy osoba taka jest gotowa do jej wykonywania.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 marca 2010 r., Bożena Wiktorowska