Fragment komentarza z Serwisu BHP.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują następujące organy:
1) Główny Inspektor Sanitarny,
2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie,
4) państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako całość podlega Ministrowi Zdrowia. Kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny, będący centralnym organem administracji rządowej. Główny Inspektor Sanitarny, jako organ również podlega Ministrowi Zdrowia, a swoje zadania wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Głównego Inspektora Sanitarnego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów należy także odwoływanie Głównego Inspektora Sanitarnego. Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje i odwołuje Minister Zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.
Główny Inspektor Sanitarny:
1) ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów,
2) zarządza systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Główny Inspektor Sanitarny może w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego wydawać organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie. O wydaniu takiego polecenia Główny Inspektor Sanitarny zawiadamia właściwego wojewodę lub starostę. Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania PIS jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, powoływana na okres trzech lat.
Pozostałe organy PIS są odpowiednio powoływane i odwoływane:
a) Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny i jego zastępca przez wojewodę za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego,
b) Państwowy graniczny inspektor sanitarny i jego zastępca przez Głównego Inspektora Sanitarnego za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę państwowego granicznego inspektora sanitarnego,
c) Państwowy powiatowy inspektor sanitarny i jego zastępca przez starostę za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.
Obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może obejmować teren dwu, a nawet większej liczby powiatów. Jeżeli tak jest, wówczas państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje, za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starosta powiatu, w którym państwowy powiatowy inspektor sanitarny ma siedzibę, po zasięgnięciu opinii pozostałych zainteresowanych starostów.

Więcej na ten temat w Serwisu BHP.