Praca zdalna w cenie nawet bez ryczałtu, ale nie wiadomo, czy można zrezygnować

Prawo pracy

Pracodawcy, którzy nie wdrożyli u siebie kodeksowej pracy zdalnej, zaczynają być pod coraz większą presją pracowników, którzy naciskają na jej wprowadzenie. Są gotowi zrezygnować z ryczałtu, byle tylko móc tak pracować - więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym, jak to przewiduje przepis o pracy zdalnej okazjonalnej. Zdania prawników są podzielone. Dominuje jednak pogląd, że zwrot kosztów jest obowiązkowy.

18.04.2023

Coraz więcej pojedynczych kontroli pracowników na L4

Ubezpieczenia społeczne

Początek 2023 roku jest rekordowy pod względem pobierania przez Polaków L4. W samym tylko styczniu i lutym zarejestrowano ponad 5 milionów zwolnień lekarskich, co stanowi wzrost aż o 16 proc. względem ubiegłego roku. Pracodawcy coraz częściej więc decydują się na pojedyncze kontrole pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. W 2022 roku takich kontroli było aż o 55 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej.

17.04.2023

Pracodawca nie może żądać potwierdzenia „poważnych względów medycznych” przy urlopie opiekuńczym

Prawo pracy

Urlop opiekuńczy będzie okresem niepłatnym, ale w pełni zaliczanym do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze, co może mieć szczególnie istotne znacznie dla pracodawców jednostek sfery budżetowej. Pracownik będzie musiał wskazać osobę, w związku z opieką lub wsparciem której chciałby wykorzystywać ten urlop, ale nie będzie musiał przedstawiać dowodów potwierdzających sytuację zdrowotną tej osoby. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

17.04.2023

Praca zdalna okazjonalna możliwa w dniu wolnym od pracy

Prawo pracy

Wnioski o pracę okazjonalną składane będą na dni pracy – co do zasady będą to dni oznaczone w rozkładzie czasu pracy pracownika jako te, w których ma on świadczyć pracę. Przepisy nie zawierają jednak wprost zastrzeżenia, że może to być wyłącznie dzień rozkładowej pracy. Jeżeli pracodawca zlecił pracownikowi pracę w dniu wolnym, możliwe jest złożenie i zaakceptowanie wniosku o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień.

15.04.2023

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do sejmowej komisji – będą zmiany

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.

14.04.2023

Dopłata roczna za 2022 rok trafi na rachunek uczestnika PPK do 15 kwietnia

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Aby uczestnik pracowniczego planu kapitałowego otrzymał dopłatę roczną za 2022 rok, w 2022 roku musiał zgromadzić na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 632,10 zł. Jeżeli w 2022 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 158,03 zł.

14.04.2023

Cudzoziemcy pracują sezonowo w Polsce

Rynek Prawo pracy

W latach 2020-2022 do powiatowych urzędów pracy złożono 995 547 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP (w tym o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową) – poinformowało MRiPS. Najwięcej, bo 591 472, w województwie mazowieckim. W tej liczbie było 460 063 umów o pomocy przy zbiorach, 118 513 – umów zlecenie, 8036 – umów o pracę, 4476 umów o dzieło i 384 innych.

14.04.2023

Praca zdalna pod adresem zamieszkania, ale w prawie nie ma takiego pojęcia

Prawo cywilne Prawo pracy Kodeks postępowania administracyjnego

Od 7 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą wykonywać pracę zdalną w miejscu przez siebie wskazanym i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Jednym z takich miejsc może być adres zamieszkania - zdecydował ustawodawca. Problem w tym, że prawo nie zna takiego pojęcia. W prawie administracyjnym mowa jest o adresie zameldowania, a w cywilnym - o miejscu zamieszkania.

14.04.2023

Kontrowersyjna skala oceny poziomu potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnością

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Projekt rozporządzenia resortu rodziny w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością starającej się o świadczenie wspierające zakłada, że ocena będzie odbywać się poprzez hiszpańską skalę BVD, opartą na ICF. Eksperci zgodnie twierdzą, że konieczne jest oparcie oceny funkcjonalnej o ICF, i równie zgodnie podkreślają, że wybrana przez ministerstwo skala BVD jest najgorszą z możliwych.

13.04.2023

Czy Polacy są gotowi na jawność wynagrodzeń – badanie Pracuj.pl

Rynek Prawo pracy

Zdecydowana większość Polaków nie słyszała o tym, że w 2023 roku wejdzie w życie dyrektywa unijna o jawności wynagrodzeń, mająca na celu redukcję nierówności płac między kobietami a mężczyznami. Mimo to, jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, ankietowani odbierają nowe regulacje pozytywnie. 7 na 10 osób chce wprowadzenia jawności wynagrodzeń na stanowiskach analogicznych do tych, które zajmują.

13.04.2023

Społeczni inspektorzy pracy konieczni w dużych firmach, ale potrzebna zgoda między związkami

Prawo pracy BHP

W komisjach BHP i zespołach powypadkowych jest miejsce dla społecznych inspektorów pracy. Czy jednak związki zawodowe działające u pracodawców mających załogi powyżej 250 osób muszą zawsze kogoś takiego powoływać? Problemem jest ich wybór i działanie. Zdaniem prawników, nowelizacja przepisów jest konieczna. Bo te, które są, powstały jeszcze w minionym ustroju.

13.04.2023

Sejmowa komisja poparła projekt zmian w ustawie o służbie cywilnej

Administracja publiczna Prawo pracy

Sejmowa komisja poparła w środę rządowy projekt, który ma odbiurokratyzować i uelastycznić nabór do służby cywilnej. Chodzi m.in. o zmianę podstawowej formy aplikowania – z papierowej na elektroniczną. Wprowadzone zostaną także zmiany w systemach czasu pracy, a zasady tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych będą bardziej elastyczne.

12.04.2023

ZUS: W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2023 r. Polacy spędzili 42,5 mln dni na zwolnieniach lekarskich

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

5,1 mln zwolnień lekarskich wpłynęło do ZUS tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu oddechowego – podał w środę ZUS. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. nastąpił wzrost zarówno liczby dni absencji chorobowej – o 8,6 proc., jak i liczby zaświadczeń lekarskich – o 16,1 proc. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. na zwolnieniach lekarskich byliśmy przez 42,5 mln dni.

12.04.2023

GIP wyjaśnia zasady prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników

Prawo pracy BHP

Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości danej grupy pracowników, pracodawcy mogą ich skontrolować. To nie jest jednostronne wskazanie wszystkich pracowników – uważa Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy. W innych przypadkach taką kontrolę przeprowadzić może policja.

12.04.2023

Wnioski o pracę zdalną okazjonalną w aktach osobowych

Prawo pracy

Wnioski o pracę zdalną okazjonalną przechowywać będziemy w dziale B akt osobowych. Pracodawca, który prowadzi akta osobowe w formie papierowej, wnioski złożone w postaci elektronicznej będzie musiał drukować. Wynika to z tego, że niestety przy nowelizowaniu rozporządzenia dotyczącego dokumentacji pracowniczej zabrakło chyba refleksji i nie wyodrębniono spod dokumentów związanych z pracą zdalną wniosków o pracę zdalną okazjonalną.

12.04.2023

Dodatkowe pieniądze na programy aktywizacji zawodowej w 2023 r.

Administracja publiczna Prawo pracy

Minister rodziny i polityki społecznej przyznała dodatkowe 100 mln zł na realizację programów aktywizacji bezrobotnych organizowanych lokalnie przez powiatowe urzędy pracy. Programy te uzyskały akceptację właściwych terytorialnie Marszałków Województw, a teraz otrzymają wsparcie ze środków Funduszu Pracy. Przekazano już dodatkowe 4,3 mln zł na aktywizację uchodźców.

11.04.2023

Pracodawca musi określić zasady refundacji okularów korekcyjnych

Prawo pracy BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi okulary korekcyjne, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy. Pod warunkiem jednak, że pracownik spędza przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

11.04.2023

Praca zdalna na polecenie pracodawcy możliwa też w święta

Prawo pracy

Pracownik otrzymał w piątek przed świętami Wielkiej Nocy polecenie wykonywania pracy zdalnie przez 3 godziny w niedzielę świąteczną. Zakład pracy działa sporadycznie w niedziele i święta. Nie wprowadzono pracy zdalnej - czy można zatem wydać takie polecenie? Czy pracownik musi je zrealizować? Jak by wyglądała kwestia rozliczenia pracy - pracownik będzie pracować w domu, czy traktować to jako pracę nadliczbową?

08.04.2023

ZUS ostrzega przed oszustami oferującymi pomoc przy 13. emeryturze

Domowe finanse Emerytury i renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy proponują załatwienie formalności związanych z tzw. trzynastą emeryturą. Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi np. „na pracownika ZUS”, mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być termin wypłaty 13. emerytury.

07.04.2023