Niemal 9 na 10 przedsiębiorców jest przeciwnych ozusowaniu umów o dzieło, które dotychczasowej formule nie są oskładkowane – wynika z badania wśród pracodawców, które przeprowadził BCC. Zdaniem 84 proc. ankietowanych, umowy zlecenia – tak jak obecnie - powinny być oskładkowane od podstawy wymiaru, czyli jeśli z pierwszej umowy opłacono składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na koniec lutego 2021 roku bezrobocie wyniosło 6,5 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W ciągu roku zmagania się z pandemią i jej skutkami, w porównaniu z lutym ubiegłego roku, w skali całego kraju bezrobocie wzrosło o 1 pkt proc., a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy - o 179,6 tys.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
15-proc. opłata przekształceniowa, którą rząd chce pobierać od środków przekazywanych z likwidowanych OFE do IKE jest niesprawiedliwa nie tylko ze względu na planowane zwolnienie z opodatkowania emerytur, ale przede wszystkim pobierane od ubezpieczonych latami prowizje. Proponowane rozwiązania nie realizują interesu społecznego i mogą okazać się niekonstytucyjne – twierdzą prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2021
Emerytury i renty
Decyzja o odwołaniu egzaminów specjalizacyjnych, ale także postulaty płacowe oraz o pretensje o nieprzygotowanie systemu do kolejnej fali epidemii - to podłoże rozpoczętego właśnie protestu lekarzy rezydentów. Decyzja w sprawie przełożenia egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy na jesień przelała czarę goryczy - powiedział przewodniczący Porozumienia Rezydentów Piotr Pisula.
Krzysztof Sobczak
22.03.2021
Prawo pracy Zawody medyczne
Najniższa emerytura w województwie śląskim to 5 groszy, wypłaca ją sosnowiecki ZUS, a najwyższa przekracza 17 tys. złotych i trafia do mieszkańca Podbeskidzia. Nie jest to krajowy rekord, bo wśród świadczeniobiorców są też osoby, które co miesiąc otrzymują z ZUS nawet powyżej 20 tys. zł emerytury. Rekordzista - ponad 35 tys. złotych.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2021
Emerytury i renty
Donosiciel działa we własnym interesie, w celu uzyskania osobistych korzyści. Sygnalista w dobrej wierze zgłasza informacje o podejrzeniu działań nielegalnych lub nieetycznych, kierując się dobrem swojego miejsca pracy, troską o interes organizacji czy też publiczny. Aby sygnalista był chroniony przez prawo musi mieć przekonanie, że zgłasza prawdziwe informacje zgodnie z przepisami,
Marta Kozak-Maśnicka
22.03.2021
Compliance Prawo unijne
Szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne. Nawet dla osób z grup zawodowych szczególnie narażonych na kontakt z wirusem, jak pracownicy ochrony zdrowia czy nauczyciele. Pracodawca nie może więc sam, bez wiedzy i zgody pracownika, zapisać go na szczepienie. Jeśli to zrobi, to działa bezprawnie – ostrzegają eksperci. W grę wchodzi też naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2021
Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Ze względu na dobro służby więziennej nie może być przyzwolenia na pozasłużbowe kontakty funkcjonariuszy z osadzonymi. A wymierzenie kary wydalenia ze służby jest adekwatne do zagrożenia i mieści się w ramach prewencji ogólnej - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi. - Postawa i zachowanie obwinionej, jak prowadzenie korespondencji i pocałunki, naruszało ustalony porządek i bezpieczeństwo jednostki - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Przedstawiciele siedmiu organizacji pracodawców z Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Szwecji, Czech i Polski, reprezentowanej przez Konfederację Lewiatan napisali do Komisji Europejskiej. Chcą Europy Socjalnej wspierającej państwa członkowskie w poprawie warunków społecznych i gospodarczych, ale nie Unii Socjalnej ze zharmonizowaną polityką społeczną.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Podmiot zatrudniający w Polsce pracownika, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną – twierdzi Polski Fundusz Rozwoju.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne PPK
W sytuacji, gdy pracownik zawarł kilka umów o pracę z tym samym pracodawcą, minimalny okres odpoczynku dobowego stosuje się do tych umów rozpatrywanych łącznie, a nie do każdej z umów rozpatrywanej odrębnie – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Mniejsza liczba pracowników zagranicznych na polskich budowach, głównie Ukraińców, mogła przyczynić się do wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2021 roku. Z najnowszych danych GUS wynika, że wzrosły one o 2,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021

Rząd apeluje o zdalną pracę, ale w urzędach to trudne

Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus a prawo
Z powodu narastającej pandemii rząd apeluje o pracę zdalną, jednak urzędy doszły już do ściany. Nie jest ona możliwa w wielu przypadkach - zgodnie z prawem klient musi się stawić osobiście, bo dedykowane systemy do obsługi są tylko na miejscu. Wreszcie - bo nie ma sprzętu czy połączenia z siecią. Tam, gdzie raczej nie pracuje się „z domu”, urzędnicy mogą pracować rotacyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus a prawo
W styczniu 2021 roku ZUS wypłacił 48,7 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę ponad 194,4 mln złotych. To o 12,4 tys. więcej niż przed rokiem. Wyższa była też kwota wypłat – prawie o 49,2 mln złotych. Nie ma pewności, czy to czas na korygowanie prognoz demograficznych i uaktualnienie planów finansowych i wydatków.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Koronawirus a prawo
Udział platform zatrudnienia w rynku pracy stale rośnie, a osoby, które świadczą tam pracę, nie są w Polsce odpowiednio chronione. Tymczasem Konstytucja zobowiązuje władze do ochrony każdej pracy, nie tylko tej świadczonej na podstawie Kodeksu pracy. RPO apeluje do wicepremiera Jarosława Gowina o podjęcie działań zabezpieczających pracowników.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2021
Aż 304 195 zezwoleń na pracę cudzoziemców z ponad 420 tys. wydanych w ciągu roku w Polsce uzyskali Ukraińcy. Na tej podstawie zatrudniano ich głównie w budownictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym. Do pracy byli przyjmowani przede wszystkim w województwie mazowieckim, w wielkopolskim oraz w śląskim.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2021
Prawo pracy
Polscy pracownicy, pracujący w naszym kraju dla zagranicznych firm, którzy sami za siebie opłacają składki, bo przejęli obowiązki płatnika, nie wiedzą, czy mogą również zawrzeć umowę o zarządzanie, a następnie - o prowadzenie PPK. A jeśli tak, to czy np. każdy z trzech pracowników takiej firmy w RP, może zawrzeć umowę z wybraną przez siebie instytucją finansową, bez porozumienia z pracodawcą.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne PPK
Adam Niedzielski, minister zdrowia, zapowiadając kolejne epidemiczne ograniczenia w gospodarce i życiu publicznym, zaapelował w środę do pracodawców, aby w miarę możliwości przechodzili na pracę zdalną, by ograniczyć transmisję wirusa. Według niego, to już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników w lutym 2021 roku wyniosło 6334 tys. osób i było wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc. Wzrosło również przeciętne wynagrodzenie. W lutym br. wyniosło 5330,48 zł i było wyższe w stosunku stycznia br. o 0,9 proc., a w skali roku o 7,3 proc. - podał w środę GUS.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na ten rok został ustalony przez Szefa Służby Cywilnej i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Służby Publicznej. Forma szkoleń będzie dostosowana do nauki zdalnej. Wśród tematów między innymi zarządzanie projektami, skuteczna rekrutacja zdalna, szkolenia zdalne oraz metody pozyskiwania informacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.03.2021
Administracja publiczna
Skrócenie z "co najmniej trzech lat" do "co najmniej jednego roku" okresu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w danym sektorze, ustalanego na dzień przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy, to jedna ze zmian zaproponowanych przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Komisja okręgowa związku zawodowego starała się o informacje na temat wynagrodzeń i awansów pracowników inspekcji pracy. Organy jednak odmawiały lub zawężały zakres przekazanych informacji. Niestety nie szły za tym odpowiednie i wnikliwe ustalenia co do kręgu pracowników objętych wnioskiem oraz charakteru wykonywanej przez nich pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił więc sporne decyzje.
Dorian Lesner
17.03.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Osoby z negatywnym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 dostają powiadomienia z aplikacji „Kwarantanna domowa” o nałożeniu na nie kary przez Sanepid. Powodem ma być ignorowanie zadań, jakie wysyła im dobrowolnie zainstalowana w telefonie aplikacja. Sanepid twierdzi, że nie nakłada kar na osoby, które nie wykonują zadań, a nakładane sankcje odnoszą się do stwierdzonych naruszeń zasad kwarantanny. Informacje z aplikacji temu jednak przeczą.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
17.03.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Kwestie dotyczące prowadzenia list obecności nie są regulowane przepisami prawa pracy. Natomiast lista obecności powinna ograniczać się do imion i nazwisk pracowników oraz zaznaczenia obecności w ustalony przez firmę sposób - wyjaśnia Maja Grzegorczyk, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.
Maja Grzegorczyk
17.03.2021
Prawo pracy RODO
Nawet 2,5 godziny dziennie spędzają pracownicy używając smartfonów w trakcie pracy do celów niezwiązanych z obowiązkami zawodowymi – wynika z danych Screen Education. Jak ten czas ograniczyć? Według Personnel Service, są trzy najlepsze sposoby na poradzenie sobie z cyfrowym rozproszeniem, by pracować efektywniej.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2021
Prawo pracy BHP
Nawet wygrana przed sądem, nakazująca pracodawcy wypłatę zaległego wynagrodzenia za okres, z którego była naliczana podstawa wymiaru świadczeń, nie daje gwarancji, że ZUS wypłaci pracownikowi wyrównanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Urzędnicy żądają wyjaśnień w sprawie korekty ZUS RCA, a nie doczekawszy się ich – odkładają sprawę ad acta. Zdaniem ekspertów, nieprawidłowo.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2021
Ubezpieczenia społeczne

Gujski: SN uznaje kontrakty menedżerskie, ale oczekuje dobrych umów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Kontrakty menedżerskie są ciągle przedmiotem sporów sądowych. Jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej sprawie jest już dość konsekwentne. A jego ważnym elementem jest oczekiwanie, by sam kontrakt i spisane w nim uprawnienia, w tym odprawy i rekompensaty za zakaz konkurencji, miały oparcie w prawidłowo zawartej umowie, np. by nie było w niej wadliwej reprezentacji - mówi adwokat Waldemar Gujski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
W czwartym kwartale 2020 roku zdalnie pracowało 1,6 mln Polaków – wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. I chociaż w pierwszym okresie pandemii model ten zdał egzamin w większości firm, to coraz więcej przedsiębiorstw rozpoczyna już prace nad systemem powrotu pracowników do biur.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Rusza rekrutacja do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracowniom”. Celem jest promowanie najlepszych agencji zatrudnienia. Porozumienie w tej sprawie podpisali Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. To pierwsza inicjatywa podjęta wspólnie przez organizację pracodawców i związki zawodowe.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2021
Prawo pracy
W poniedziałek, 15 marca 2021 roku, mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Dotyczy to przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej kulturze – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2021
Koronawirus a prawo