Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-283/21 | Deutsche Rentenversicherung Bund.

Czytaj również: TSUE: Czas wychowywania dziecka za granicą liczy się do świadczenia emerytalnego>>

Tło sprawy

Obywatelce niemieckiej, która po okresie zamieszkiwania w Niderlandach, przeprowadziła się z powrotem do Niemiec, przysługiwało prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przy obliczaniu wysokości tej renty organy niemieckie nie uwzględniły okresów wychowywania przez nią jej dwojga dzieci w Niderlandach, w związku z czym wniosła ona powództwo do sądów niemieckich.

Rozpoznający jej powództwo sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o ustalenie, czy takie nieuwzględnienie okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka ukończonych w innym państwie członkowskim jest zgodne z prawem Unii.

 


Związek między okresami wychowywania dziecka a okresami wykonywania działalności zawodowej  

Trybunał stwierdził na początku, że owe okresy nie mogły zostać uwzględnione, gdyż zainteresowana nie spełniała warunków określonych w unijnych regulacjach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (a konkretnie art. 44 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Trybunał zauważył, że wspomniany artykuł nie reguluje uwzględniania okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka za granicą w sposób wyłączny). Otóż ani przed, ani w chwili rozpoczęcia wychowywania dzieci, nie wykonywała ona pracy najemnej ani pracy na własny rachunek w Niemczech. Posiadała natomiast okresy ubezpieczenia ukończone, zarówno przed, jak i po okresach wychowywania dzieci, z tytułu okresów kształcenia lub działalności zawodowej. Trybunał zwrócił też uwagę, że Niemcy są jedynym państwem członkowskim właściwym do przyznania rozpatrywanej renty. Zainteresowanej nie przysługiwało bowiem prawo do otrzymania tego rodzaju renty w Niderlandach, gdyż nigdy tam nie pracowała. Z tego względu sporne okresy nie mogą zostać uwzględnione w tym państwie członkowskim.

W tej sytuacji (w niniejszym wypadku do sądu niemieckiego należy ustalenie, czy taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce) z prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich (zagwarantowanej w art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) wynika obowiązek uwzględnienia przez państwo członkowskie zobowiązane do wypłaty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (w niniejszym wypadku Niemcy) okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka ukończonych w innym państwie członkowskim (w niniejszym wypadku Niderlandy).

W rozpatrywanej sytuacji występuje wystarczający związek między okresami przeznaczonymi na wychowywanie dziecka a okresami ubezpieczenia ukończonymi przez zainteresowaną z tytułu wykonywania działalności zawodowej w państwie członkowskim zobowiązanym do wypłaty renty. Okoliczność, że zainteresowana nie opłacała składek w tym państwie członkowskim w trakcie okresów traktowanych na mocy ustawodawstwa krajowego jako okresy ubezpieczenia, w szczególności ani przed, ani bezpośrednio po okresach przeznaczonych na wychowywanie dziecka, nie przekreśla tego związku.