Zgodnie z komunikatem prezes ZUS, od 1 marca 2024 r. kwota świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych wyniesie 258 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, kwota świadczenia ratowniczego co roku podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik waloryzacji wynikający ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Komu przysługuje świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straż Pożarnej. Uprawnienie do świadczenia przysługuje:

  • kobietom po ukończeniu 60 roku życia, z warunkiem czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 20 lat,
  • mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia z warunkiem czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 25 lat.

Art. 50 ust. 3 ustawy normuje, że potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

  • od 1 stycznia 2022 r. - dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną (PSP);
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. - dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków;
  • do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków, w tym najmniej jednym ze świadków musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie potwierdzającym bezpośredni udział tej osoby w działaniach ratowniczych.

Przeczytaj także: Jak uzyskać świadczenie ratownicze dla strażaka OSP

Ile przyznano świadczeń

Z danych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w okresie od 1 stycznia do 31 października 2023 r. złożono do komendantów miejskich lub powiatowych Państwowej Straży Pożarnej  112 791 wniosków z czego:

  • 122 106 wnioskującym przyznano świadczenia
  • 37 wnioskodawców odwołało się od negatywnej decyzji
  • z czego 18 odwołań  rozpatrzono pozytywnie

Najwięcej wniosków złożono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim. Więcej: Przyznano ponad 112 tys. świadczeń ratowniczych dla strażaków OSP