W piśmie z 14 listopada, przesłanym m.in. do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, a także wybranych prezydentów miast, wojewodów i marszałków województw, Stanisław Karczewski poprosił o opinię na temat opracowania „ustawowej regulacji dotyczącej samorządu terytorialnego w Polsce, gromadzącej w jednym akcie prawnym najistotniejsze postanowienia ustrojowe zawarte obecnie w kilku obowiązujących ustawach, w tym - z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa”.

Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że te ustawy ustrojowe zawierają liczne powtórzenia, a podobna materia regulowana jest w nich wielokrotnie - odrębnie dla każdej kategorii jednostki samorządu terytorialnego. Dodał, że występujące w tych regulacjach różnice (terminologiczne, merytoryczne) bywają źródłem problemów interpretacyjnych.

Według Karczewskiego nowa, kompleksowa ustawa powinna uregulować m.in. zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania władz gmin, powiatów i województw oraz ich statusu, w tym niepołączalności stanowisk samorządowych z innymi funkcjami publicznymi, spraw transparentności majątkowej i ograniczeń zawodowej i gospodarczej aktywności członków władz jednostki.

Zdaniem marszałka w nowej regulacji powinny też znaleźć się przepisy dotyczące gospodarki mieniem jednostek samorządowych, ich gospodarki finansowej, współpracy między jednostkami (związki, porozumienia etc.), nadzoru nad samorządem oraz prawa miejscowego.

Do rozważenia - napisał Karczewski - pozostaje ujęcie w nowej regulacji problematyki objętej odrębnymi aktami, jak np. gospodarka komunalna, referendum lokalne, czy dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Inicjatywa jednolitej ustawy samorządowej zrodziła się w Parlamentarnym Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, a przygotowaniem projektu miałby się zająć ten zespół wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Marszałek poprosił samorządowców i wojewodów o przekazanie mu opinii na temat inicjatywy do końca lutego 2018 r.Marcin Przybylski (PAP)