Wynagrodzenia w budżetówce mają rosnąć razem z pensją minimalną

Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy

W 2024 roku liczba osób pracujących za minimalne wynagrodzenie może nawet przekroczyć 4 miliony, a płaca minimalna może osiągnąć około 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wynika z wstępnych szacunków związkowców i pracodawców. Nie dziwi więc, że w budżetówce narasta wzburzenie. Zdaniem prawników konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac podobnego do minimalnej płacy. Proponują wprowadzenie waloryzacji.

29.08.2023

Plan miejscowy wydawany przez wojewodę. Tego jeszcze nie było

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości

W nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojawiła się wrzutka. W trakcie prac legislacyjnych dodano nowy rodzaj aktu planowania przestrzennego, który budzi olbrzymie obawy i zastrzeżenia. Chodzi mianowicie o możliwość wydania przez wojewodę planu miejscowego dla inwestycji o szczególnym znaczeniu dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa lub gospodarki narodowej - piszą Konrad Młynkiewicz oraz Agnieszka Jędrzejewska z Kancelarii MJW Legal.

29.08.2023

Posłowie chcą kolejny raz ułatwić dostęp do broni

Prawo karne Administracja publiczna

Posłowie z komisji deregulacyjnej uznali, że przy wydawaniu pozwolenia na broń policja niewłaściwie interpretuje przesłankę „nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego”. Posłowie chcą też pozbawić komendantów wojewódzkich policji prawa wnoszenia odwołania od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego wnioskującego. Przeciwny jest prokurator generalny.

29.08.2023

Większy budżet programu „Moja woda”, ale z wnioskami trzeba się pośpieszyć

Środowisko Administracja publiczna

O kolejne 100 mln zł rząd zwiększył pule środków w trzeciej edycji programu "Moja woda". Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich mogą otrzymać do 6 tys. zł dotacji na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących.

28.08.2023

NIK: Odkupienie Polskich Kolei Linowych SA zostało dobrze przygotowane i przeprowadzone

Administracja publiczna

W 2018 r. Prezes UOKiK wydał zgodę, by należący do Skarbu Państwa Polski Fundusz Rozwoju SA odkupił sprzedane pięć lat wcześniej luksemburskiemu podmiotowi Altura 99,77 proc. akcji w spółce Polskie Koleje Linowe SA. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła przygotowanie i przeprowadzenie tej transakcji. Zastrzegła jednak, że pełna ocena opłacalności inwestycji będzie możliwa najwcześniej w 2025 roku.

28.08.2023

Dla wyższej „czternastki" potrzebna nowelizacja budżetu

Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna

Od środy obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów, na podstawie którego rząd chce wydać w 2023 roku dodatkowe 9,1 mld złotych na wypłatę tzw. 14 emerytury. Jednak zdaniem prawników tych pieniędzy nie ma ani w budżecie państwa, ani w Funduszu Solidarnościowym. Żeby je pozyskać rząd musi znowelizować ustawę budżetową. Wydanie zaś takich pieniędzy na mocy rozporządzenia jest nie tylko przekroczeniem delegacji ustawowej, ale i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

24.08.2023

Rady do spraw Leczenia Niepłodności ciągle nie ma

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących utworzenia Rady do spraw Leczenia Niepłodności jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Zdrowia. Od kilku lat takiej rady nie powołano. - W ministerstwie podjęto działania zmierzające do ustalenia składu rady - odpowiada resort.

24.08.2023

Zmiany w ustawie o finansach publicznych weszły w życie

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

W dniu 19 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ram budżetowych państw UE. Wprowadza również klauzulę obronną, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego Polski.

21.08.2023

WSA: Pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Szkoła i uczeń Administracja publiczna Prawo pracy

Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.

17.08.2023

Niekonstytucyjne kompetencje prezydenta w nowej ustawie

Administracja publiczna

Nowe kompetencje Prezydenta RP takie jak wpływ na proponowanych przez rząd kandydatów na najważniejsze stanowiska unijne, „ustalanie” priorytetów polskiej Prezydencji w UE „w porozumieniu” z Prezydentem RP oraz generalne, radykalne postanowienie, że Prezydent RP podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie „bierze udział” w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz w spotkaniach międzynarodowych UE – są zdaniem ambasadorów RP niezgodnie z Konstytucją i spowodują zamęt i konflikty.

15.08.2023

Organizacje społeczne złożyły skargę do KE w sprawie zapór na rzekach

Środowisko Administracja publiczna

Ubiegłoroczna katastrofa na Odrze pokazała, że polskie rzeki przegrywają z ludzkimi zaniedbaniami. Są one poprzecinane ogromnymi, starymi zaporami, które nigdy nie były badane pod kątem ich wpływu na ludzi i przyrodę. Organizacje społeczne wskazują, iż jest to naruszenie prawa unijnego, i wystąpiły w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

12.08.2023

MRiPS: W latach 2015-2023 przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy ZUS w 2023 roku otrzymali podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Fundusz wynagrodzeń osobowych w br. zwiększył się o 88,7 proc. w stosunku do roku 2015, a łączny wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych w latach 2015-2023 to kwota 1 867,7 mln zł – podało MRiPS. Dzięki podwyżkom wynagrodzeń wprowadzonym w tych ostatnich latach, przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

11.08.2023

Opublikowano przepisy regulujące wymagania zawodowe w żegludze śródlądowej

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze

Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, potrzebne m.in. do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej - przewiduje nowelizacja dostosowująca polskie prawo m.in. do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.

11.08.2023

Strażak ochotnik ma łatwiej udowodnić prawo do świadczenia ratowniczego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nowela ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wejdzie w życie 8 września, doprecyzowuje procedurę przyznawania świadczenia ratowniczego za wysługę lat dla strażaka OSP. Wnioskodawcom łatwiej będzie uzyskać oświadczenia świadka z administracji, a wójt będzie miał 30 dni na weryfikację oświadczeń. Nowe przepisy regulują też zasady wypłaty świadczenia osobom zamieszkałym za granicą.

11.08.2023

NIK: Nadzór nad jeziorami był nieprawidłowy i nieskuteczny

Środowisko Administracja publiczna

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz minister infrastruktury nie zapewnili prawidłowego gospodarowania jeziorami stanowiącymi wody publiczne – oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Wody Polskie nie miały nawet pełnych informacji o liczbie jezior w Polsce oraz do ilu z nich wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, ile pomostów wykorzystywanych jest nielegalnie.

08.08.2023

Prezydencka nowelizacja ustawy o "rosyjskiej" komisji już obowiązuje

Administracja publiczna

Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie, a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

08.08.2023

RPO: Funkcjonariusze służb nie mają takich samych praw m.in. do urlopu opiekuńczego

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Funkcjonariusze ABW, AW, SKW, SWW i CBA nie zostali objęci przepisami, które gwarantują np. czas wolny od służby z powodu siły wyższej czy 5 dni urlopu opiekuńczego. Takie prawa przewidują dwie unijne dyrektywy dotyczące czasu pracy (m.in. work-life balance). Według KPRM, w obecnej sytuacji nie jest zasadne włączanie do ustawowych pragmatyk tych służb dodatkowych przepisów potencjalnie ograniczających możliwość pełnienia tak uwarunkowanej służby.

07.08.2023

RPO: Uchodźcy wojenni tracą 500 plus, MSWiA: Bo nie dopełniają formalności

Administracja publiczna Ukraina

Obywatele Ukrainy, uchodźcy wojenni skarżą się na wstrzymanie wypłat świadczeń, w tym wychowawczych z powodu utraty statusu „UKR", mimo że nie opuszczali Polski na dłużej niż 30 dni. MSWiA odpowiada, że to głównie ich wina, bo podczas przekraczania granicy prawdopodobnie nie okazały dokumentu elektronicznego diia.pl ani nie zgłosiły korzystania z ochrony czasowej.

07.08.2023

Mandat 1,5 tys zł mimo zdania egzaminu na prawo jazdy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację do Sądu Najwyższego w sprawie kobiety ukaranej za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Tymczasem tego samego dnia, kiedy dostała mandat, starosta wydał decyzję administracyjną przyznającą jej uprawnienie do prowadzenia pojazdów. Rzecznik zwraca uwagę, że posiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy nie jest już wymagane. A odbiór dokumentu w urzędzie jest sprawą czysto techniczną.

04.08.2023

Powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Administracja publiczna Nowe technologie RODO

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma wzmocnić bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej, nawet podczas prób cyberataków czy przerw w dostawach prądu. Koszt inwestycji to prawie 1 mld zł. Nowa instytucja ma m.in. zapewnić bezpieczną lokalizację dla rejestrów państwowych i chmury rządowej. Ustawa w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w połowie sierpnia.

03.08.2023