Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Warunki Zabudowy czy Wpis do Rejestru Zabytków – to podstawowe pojęcia inwestorów budowlanych, które rozpalają ostatnio emocje i są tematem debaty publicznej, ale nie zawsze są właściwie rozumiane - mówi Paulina Chołoniewska, ekspert z kancelarii Kijewski Graś.
Prawo.pl
23.02.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Na festynie w Mszanie organizowanym ze środków unijnych w celu zmniejszenia ubóstwa nie rozdawano golonki, którą zakupiono. Miano zbierać pieniądze na cele społeczne, ale nikt nie widział zbiórki. Na pytania mieszkańców wójt odpowiada wymijająco. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził bezczynność organu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2019
Finanse samorządów
Pojęcie „interesu prawnego” jest pojęciem obiektywnym, w odróżnieniu od przyjętej przez radę przesłanki wyłączenia radnego „w sprawach, w których może powstać podejrzenie o stronniczość”. Nadto wyłączenie dotyczy samego głosowania, a nie pracy w radzie i komisji – wskazał wojewoda lubelski.
Robert Horbaczewski
23.02.2019
Samorząd terytorialny
Samorządy otrzymały już dwie raty subwencji oświatowej i mają środki, aby wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia. Trzecią ratę otrzymają w podwójnej wysokości do 25 lutego.
Agnieszka Matłacz
22.02.2019
Administracja publiczna Finanse
Uszczelnienie obowiązujących wymagań dla kotłów na paliwo stałe i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych - to zmiany, które mają przynieść poprawę jakości powietrza. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe została podpisana i wkrótce trafi do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Agnieszka Matłacz
22.02.2019
Środowisko
Ustawą sektorową, czyli zmianami w 168 ustawach chcieliśmy usunąć wszystkie absurdy, powstałe w praktyce stosowania RODO. Trzeba było choćby ukrócić straszenie karami wynikającymi z tego rozporządzenia - wyjaśnia dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna RODO
Sejm uchwalił nowelizację w związku z ochroną danych osobowych w administracji. Jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2019
Administracja publiczna
Radni Warszawy zdecydowali o rozszerzeniu zakresu bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności o garaże i miejsca postojowe. W związku ze zmianą prawa urzędy stołecznych dzielnic rozpoczęły już wydawanie zaświadczeń o przekształceniu mieszkańcom.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2019
Budownictwo
Opłaty dystrybucyjne i za przesył energii elektrycznej nie będą ustalane ustawą, ale przez regulatora - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - taką zmianę w ustawie o cenach prądu uchwalił w piątek Sejm. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Krzysztof Sobczak
22.02.2019
Prawo gospodarcze
Samorządy nie wykorzystały wszystkich środków zagwarantowanych w programie "Senior plus", dlatego resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosi w najbliższym czasie kolejny nabór wniosków - poinformował Prawo.pl wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed.
Paweł Żebrowski
22.02.2019
Pomoc społeczna
Szpital zwrócił się z wnioskiem o potwierdzenie prawa osoby bezdomnej do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powstał negatywny spór kompetencyjny, bo żaden z organów nie chciał tego uczynić.
Dorian Lesner
22.02.2019
Samorząd terytorialny Pacjent
Samorządy mogą wprowadzać strefy czystego transportu, ale zdaniem ekspertów nie jesteśmy jeszcze na nie gotowi. Lepiej stopniowo zamykać miasta, wprowadzając kolejne restrykcje, począwszy od zakazów wjazdu najstarszych i najbardziej „trujących” aut. A samochodów zeroemisyjnych jest w Polsce wciąż za mało.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Sytuacja gospodarcza danego państwa członkowskiego i jego znaczenie instytucjonalne będą brane pod uwagę przy obliczania sankcji finansowych w postępowaniach o łamanie unijnego prawa. Pod uwagę ma być brana m.in. liczba miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim.
Krzysztof Sobczak
21.02.2019
Finanse publiczne
Konieczne są dokładniejsze regulacje dotyczące zmian granic gmin - uważają wójtowie i eksperci. Ich zdaniem w procesach zmierzających do przejęcia miejscowości niezbędne jest precyzyjne rozwiązanie kwestii majątkowych. Jak się okazuje, w niektórych przejętych gminach dotąd nie nastąpiły rozliczenia finansowe.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2019
Samorząd terytorialny
Zwiększenie poziomu finansowania obrony cywilnej dla samorządów jest konieczne. Zadanie jest niedofinansowane i brakuje regulacji prawnych, jak działać w przypadkach zagrożenia – alarmują samorządowcy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2019
Administracja publiczna
Od 4 marca można składać wnioski o e-dowody osobiste. Z powodu przerw technicznych od końca lutego przez kilka dni niemożliwe będzie jednak wnioskowanie online. 1 marca nie załatwimy też spraw dowodowych w urzędach.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2019
Administracja publiczna

Sejm poprawi Kodeks wyborczy i przejrzystość w NBP

Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Dzisiaj 20 lutego br. rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie plenarne Sejmu. W porządku obrad m.in. zmiana ustawy – Kodeks wyborczy, a także - zmiana ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Prawo.pl
20.02.2019
Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze

WSA przyznaje rację Komisji Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z chwilą śmierci właściciela nieruchomości następuje utrata zdolności prawnej i wobec tego nie można wydać decyzji administracyjnej, ani nie można nałożyć praw czy nadać uprawnień w stosunku do takiej osoby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny, uznając za słuszną decyzję Komisji Weryfikacyjnej ds, nieruchomości warszawskich
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.02.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Możliwość dowolnego podziału gminy umożliwi finansowanie projektów na niedoinwestowanych terenach, które rozwijają się zbyt wolno. Zdaniem ekspertów gminy powinny mieć więcej swobody w ustalaniu warunków rozdziału środków z budżetu obywatelskiego. W tym kierunku zmierza projekt nowej ustawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wynagrodzenia nauczycieli powinny być wyższe i wypłacane w formie dotacji, bo na razie gminy muszą do nich dopłacać - uważają samorządowcy ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy wyliczają, że wydatki na oświatę w ciągu dwóch lat wzrosły o 7 mld zł. Samorządowcy apelują o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa!
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Kadry w oświacie
Trwają prace nad rozszerzeniem katalogu prosumentów, czyli indywidualnych producentów energii - będą nimi mogły być również samorządy oraz małe i średnie firmy. Tymczasem NFOŚ ogłosił dwa programy na wsparcie dla przemysłu energetycznego i walkę ze smogiem. Nabory wkrótce.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2019
Środowisko
Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych lub braku zameldowania osób w lokalu jest wydawane na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Kucharski Dominik
19.02.2019
Samorząd terytorialny

NSA: Zasiłek z MOPS zdradzi miejsce zamieszkania

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Małoletni został umieszczony w rodzinie zastępczej. Powstał negatywny spór o właściwość, ponieważ żaden powiat nie chciał ponosić wydatków na opiekę i jego wychowanie. Rozpoznający sprawę NSA uznał, że miejsce zamieszkania może być potwierdzone otrzymywaniem zasiłków od lokalnej placówki pomocy społecznej.
Dorian Lesner
19.02.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Raport o stanie gminy, powiatu i województwa to nowy obowiązek, który od tego roku samorządy muszą wypełnić. Prawo nie wskazuje wzoru dokumentu, Związek Miast Polskich proponuje więc przykładowe założenia. Dokument musi być przedłożony przez organ wykonawczy radzie lub sejmikowi do 31 maja.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2019
Samorząd terytorialny
Nieco mniej zadań niż przy wyborach samorządowych będą miały urzędy podczas organizacji głosowań na europosłów. Kalendarz wyborczy będzie znany wkrótce.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.02.2019
Wybory
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zwiększy pulę środków na drogi samorządowe do 6 mld zł. Wkrótce ruszy nabór wniosków dla gmin i powiatów na dofinansowanie inwestycji drogowych na 2019 rok.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.02.2019
Samorząd terytorialny
Wraca sprawa dodatkowej opłaty tzw. „przyłączeniowej” nielegalnie pobieranej przez gminy. Po skargach pokrzywdzonych mieszkańców Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajęło się tym problemem i zapowiedziało prace zmierzające do zmiany przepisów.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.02.2019
Budownictwo
Wszystko wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza zmienia zdanie w dwóch kluczowych dla zamówień publicznych kwestiach. Z najnowszych orzeczeń wynika, że skan oferty opatrzony podpisem kwalifikowanym oraz dokumenty podpisane z użyciem algorytmu skrótu SHA-1 są ważne.
Jolanta Ojczyk
18.02.2019
Zamówienia publiczne
Szybkie zakończenie prac nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych zapowiedziała w sobotę minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz (fot.). Jak podkreśliła, nowa ustawa pozwoli m.in. uporządkować przepisy i uprościć procedury, co ma umożliwić małym i średnim przedsiębiorstwom start w przetargach.
Krzysztof Sobczak
16.02.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Gmina przyjęła uchwałę, w której określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że przepisy, które modyfikowały skład tego zespołu stanowiły przekroczenie normy kompetencyjnej, ponieważ kwestia ta jest uregulowana w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Dorian Lesner
16.02.2019
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne