Opłat za zajęcie pasa drogowego gmina nie może uzależniać od rodzaju podmiotu, który go zajmie, bo nie ma do tego kompetencji. Tymczasem samorządy różnicują stawki w zależności od kryteriów, które same sobie wymyślą, mimo że ustawa o drogach wymienia je wprost. Skutkuje to nieważnością uchwał.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.02.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo

Ustawa podpisana - sanepid wchodzi w struktury rządu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Włączenie inspekcji sanitarnej do zespolonej administracji rządowej, nadanie głównemu inspektorowi uprawnienia do wydawania lokalnym inspekcjom wytycznych i poleceń, a także powoływania i odwoływania ich szefów - to najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy, którą właśnie podpisał prezydent.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Polska jako firma w amerykańskim rejestrze

Administracja publiczna Spółki Prawo gospodarcze
W rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów figuruje POLAND REPUBLIC OF. Wykrył to i napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich pewien obywatel, a rzecznik prosi ministra spraw zagranicznych o wyjaśnienie sprawy.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Administracja publiczna Spółki Prawo gospodarcze
Organizacja społeczna, której celem statutowym jest ochrona zwierząt posiada status strony w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji, gdy upoważniony jej przedstawiciel, odebrał zwierzę jego właścicielowi i zawiadomił o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2020
Administracja publiczna
Najwyższa Izba Kontroli skierowała do sądu zażalenie drogą pocztową, po tym jak Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało przeszukania w gabinecie prezesa. Nie wyklucza też dalszych kroków prawnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.02.2020
Administracja publiczna
Koło gospodyń wiejskich jest organizacją pozarządową, a dodatkowo może posiadać status organizacji pożytku publicznego. Spełnia więc kryteria ustawowe do realizacji zadań zlecanych przez samorząd, a dofinansowywanych dotacjami udzielanymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Marcin Nagórek
24.02.2020
Samorząd terytorialny
Zmiany prawa i brak jasnych interpretacji, konieczność tworzenia nowych regulaminów odbioru odpadów, narzucone przez ustawodawcę obowiązki skutkują lawinowo wzrastającymi kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi. A tym samym coraz to wyższe opłaty wnoszone przez mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Miasto Wałbrzych ustanowiło zakaz używania plastikowych opakowań naczyń i sztućców. Inicjatywa wprowadzenia strefy wolnej od plastiku jest chwalona, ale eksperci mają jednak wątpliwości, czy podstawą prawną może być w tym wypadku instytucja przepisów porządkowych przewidziana w ustawie o samorządzie gminnym.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Sędziowie piłkarscy chcą być chronieni tak jak funkcjonariusze publiczni. Ma to zapobiec coraz częstszym atakom na arbitrów podczas meczów. Ministerstwo Sportu nie widzi jednak takiej potrzeby, ale deklaruje działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom agresji i dyskryminacji w sporcie.
Robert Horbaczewski
22.02.2020
Prawo karne Policja

Budżetowy szczyt UE bez porozumienia

Finanse publiczne Prawo unijne
Po blisko 30 godzinach rozmów unijni przywódcy rozstali się w piątek bez porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027. - Potrzebujemy na to więcej czasu - powiedział po zakończeniu spotkania przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że udało mu się już wywalczyć kilka korzystnych dla Polski decyzji.
Krzysztof Sobczak
21.02.2020
Finanse publiczne Prawo unijne

UE: Spór o budżet z sankcjami za łamanie praworządności w tle

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Unijni przywódcy zakończyli w piątek bez porozumienia posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Spory wciąż dotyczą jego wysokości i wpłat poszczególnych państw, ale źródłem nieporozumień jest także projektowany mechanizm sankcji za łamanie praworządności.
Krzysztof Sobczak
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Według marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Biura Analiz Sejmowych przy przeszukaniach w miejscach związanych z Marianem Banasiem, prezesem NIK, nie złamano Konstytucji. Ich zdaniem immunitet formalny nie chroni miejsc, pomieszczeń, tylko osobę fizyczną. Tymczasem NIK zapowiada zażalenie do sądu na działania CBA.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2020
Administracja publiczna
Gmina może otrzymać 64 tysiące złotych na zainstalowanie urządzeń do dostępu do publicznego, otwartego i bezpłatnego Internetu. Nabór wniosków na hotspoty trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania dostępnych środków.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2020
Samorząd terytorialny Nowe technologie
Różne interpretacje ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzą do rozbieżności w rozumieniu definicji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Dla ustalenia tej definicji znaczenie ma pojęcie zbiorowości - pisze Agata Jaczyńska z kancelarii Chałas i Wspólnicy.
Agata Jaczyńska
21.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Medycyna rodzinna ratunkiem dla szpitali

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Powiatowe placówki medyczne przejmują przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej bo one czasem jako jedyne przynoszą im zysk, podczas gdy ich własne oddziały generują długi. Poza tym, z gmin odchodzą lekarze pierwszego kontaktu i powiaty są zmuszone prowadzić za nich przychodnie.
Katarzyna Nowosielska
21.02.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Umowa o zarządzanie PPK bez przetargu, bo ma być umową o pracę

Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy PPK
Jednostki sektora finansów publicznych jako podmioty zatrudniające nie muszą wybierać instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych, w trybie procedury prawa zamówień publicznych. Ustawodawca przewidział dla nich zwolnienie, ale nie określił precyzyjnie procedury, w której to ma się odbyć.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2020
Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy PPK
MPWiK ma zapłacić ponad 10,5 mln złotych opłaty podwyższonej, którą Wody Polskie nałożyły na nie za nielegalny zrzut ścieków do Wisły po awarii układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”. Koszty ma ponieść MPWiK, bez możliwości przerzucenia ich na mieszkańców - podkreślają Wody Polskie.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Czynności składające się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli wymagają uzyskania zgody Sejmu. Taka procedura jest skomplikowana, ale niezbędna, a jej niedochowanie to przekroczenie uprawnień służb. Co ważne, immunitet odnosi się do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej bez określania, czy chodzi o przeszukanie osoby czy miejsca.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2020
Administracja publiczna
Klimat i aktywa państwowe to nowe działy administracji rządowej wprowadzone nowelizacją ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą też spraw zagranicznych, gospodarki i równego traktowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2020
Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej. Przewiduje ona m.in. podwyżki i nagrody dla nauczycieli, finansowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, leków dla seniorów i wydatków na obronę narodową.
Krzysztof Koślicki
20.02.2020
Finanse publiczne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłużyło o miesiąc termin składania wniosków w ramach konkursu na tworzenie centrów usług społecznych. Nabór zakończy się 31 marca o godzinie 12.00. Do rozdysponowania jest 100 mln zł.
Agnieszka Matłacz
20.02.2020
Pomoc społeczna
W poniedziałek, 24 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie czy organizacja społeczna, która zajmuje się ochroną zwierząt, odbierająca zwierzę jego właścicielowi jest stroną w ujęciu kodeksu postępowania administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.02.2020
Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Odkąd weszła w życie reforma wprowadzająca sieć szpitali i ryczałtowe finansowanie, długi szpitali zwiększyły się z 10 do aż 15 miliardów złotych. Dochodzi już do tego, że niektóre z placówek medycznych przestają nawet odprowadzać do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.
Katarzyna Nowosielska
20.02.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Podmioty zainteresowane odroczeniem płatności podwyższonej opłaty za odprowadzanie ścieków miały tylko jeden dzień na złożenie wniosku. Spółka nie zdążyła go wnieść w terminie, który wynikał z ustawy. WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że wnioskodawca powinien mieć możliwość odpowiedniego przygotowania pisma
Dorian Lesner
20.02.2020
Środowisko Administracja publiczna
Świadomość działań dezinformacyjnych jest trudna do udowodnienia – wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jednak w dyskusji podczas kampanii wyborczej padają często wypowiedzi zawierające krzywdzące stereotypy, mity czy nieprawdę. W ostatnich wyborach dotyczyły one głównie tematyki LGBT, migrantów i uchodźców.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2020
Wybory
Związek Powiatów Polskich proponuje dokonanie przeglądu wymogów stawianych podmiotom leczniczym w zakresie wymogów kadrowych. Zdaniem korporacji nieuniknione jest wprowadzenie zachęt dla obywateli państw zza wschodniej granicy do podejmowania pracy na terenie Polski.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2020
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
W marcu odbędzie się zgromadzenie ogólne Związku Miast Polskich. Związek podsumował działania przeprowadzone w ubiegłym roku, wśród priorytetów znalazły się projekty legislacyjne korporacji związane z oświatą, energią i stanem finansów samorządowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2020
Samorząd terytorialny
Jak angażować się społecznie, aby działać efektywnie przez długi czas, czy w ramach wspólnej pracy można wspólnie odpoczywać to pytania, na które odpowiedzi będzie można znaleźć podczas webinarium o kulturze regeneracji w organizacjach społecznych. Spotkanie organizowane jest w ramach Akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2020
Samorząd terytorialny
Organ nie bada czy inwestor ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wystarczające jest złożenie przez niego stosownego oświadczenia, które stwarza domniemanie i zastępuje dowody istnienia tego prawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Dorian Lesner
19.02.2020
Administracja publiczna Budownictwo

Dozór techniczny wyda homologacje silnikom maszyn roboczych

Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, a nie jak dotychczas Instytut Transportu Samochodowego, będzie udzielał homologacji silnikom przeznaczonym dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
18.02.2020
Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski