Prawo.pl
Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwej zmowy cenowej i odgórnego ustalania cen ekspresów do kawy i akcesoriów marki Jura. Nieprawidłowości i umówienie się na utrzymywanie konkretnych cen detalicznych mogło dotyczyć zarówno sklepów internetowych, jak i stacjonarnych. Za ewentualne naruszenie przepisów przedsiębiorcom grożą wysokie kary.
Inga Stawicka
22.02.2023
Rynek i konsument Ochrona konkurencji

SN: Odrzucenie sprawozdania finansowego partii Hołowni było słuszne

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego oddaliła skargę partii politycznej Polska 2050 Szymona Hołowni na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej odrzucającej sprawozdanie jego partii o źródłach pozyskania środków finansowych. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Wyborczego w 2021 r. były niejasne, a ponadto partia przyjmowała dary od nieuprawnionych osób.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2023
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Ustawa o fundacji rodzinnej opublikowana

Prawo cywilne CIT PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 roku. Nowe prawo ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. Zdaniem ekspertów to szansa na rozwiązanie problemu dziedziczenia rodzinnych firm, a nowe przepisy pomogą kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.
Paweł Rochowicz Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
22.02.2023
Prawo cywilne CIT PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Nikt nie wie, jak należy stosować okazjonalną pracę zdalną, bo przepis Kodeksu pracy, który ją reguluje nie określa ani kiedy ma być składany wniosek przez pracownika, ani w jakim terminie i w jaki sposób powinien być rozpatrzony przez pracodawcę. Tymczasem ustawodawca wyłączył stosowanie do niej przepisów dotyczących zasad wykonywania pracy zdalnej, czyli możliwość określenia jej w regulaminie pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2023
Żaden przepis polskiego prawa upadłościowego formalnie nie wprowadza dla kandydata na upadłego cenzusu czystej kartoteki w Krajowym Rejestrze Karnym. Teoretycznie wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć także wierzyciel prawomocnie skazany, w tym także za przestępstwo na szkodę wierzycieli. Niemniej są pewne ograniczenia dla amnestii finansowej dłużnika.
Rafał Adamus
22.02.2023
Prawo gospodarcze Finanse
Umowa kredytu i zabezpieczenie w postaci hipoteki było nieważne, gdyż miało na celu obejście prawa przez SKOK. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powoda – syndyka masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na nieruchomości pozwanego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2023
Prawo karne Prawo cywilne
Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera propozycję przeniesienia ubezpieczenia zdrowotnego z urzędów pracy do ZUS. Ta zmiana poprawi jakość i efektywność usług świadczonych przez organy zatrudnienia. Zgodnie z proponowanymi przepisami, wystarczy złożenie wniosku elektronicznie do ZUS. Nie będzie konieczności wydania w tej sprawie decyzji – co znacznie uprości procedurę przyznawania ubezpieczenia.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Rynek Prawo pracy
Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 roku liczba zwolnień na świecie wzrosła o 14 punktów procentowych - wynika z najnowszego raportu Deel. Globalna sytuacja ekonomiczna doprowadziła do masowych redukcji etatów i zmniejszenia wynagrodzeń w bardziej rozwiniętych krajach. Jednak tempo międzynarodowego zatrudniania zdalnego wzrasta, a firmy w celu zmniejszenia kosztów rozszerzają swoje poszukiwania talentów na arenę międzynarodową.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Rynek Prawo pracy
Przychód z nieodpłatnych świadczeń w ramach umowy dzierżawy powstaje u wydzierżawiającego tylko wtedy, kiedy właściciel nieruchomości osiąga realną korzyść majątkową. Chodzi tu m.in. o nakłady poczynione przez dzierżawcę. Przychód nie powstanie, jeżeli wartość rynkowa nakładów dzierżawcy zostanie rozliczona w ramach płatności obniżonego czynszu dzierżawnego. Potwierdził to właśnie dyrektor KIS.
Malwina Pasternak-Janik
21.02.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Uchwalona 8 lutego 2023 r. przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy utrzyma tendencję wypychania kobiet z rynku pracy w przypadku realizacji obowiązków rodzicielskich - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich. Ustawa wprowadza do polskiego prawa dyrektywę UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Prawo pracy Prawo unijne
W Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum doszło do zagubienia trzech nośników danych typu pendrive: jednego służbowego – szyfrowanego oraz dwóch prywatnych – nieszyfrowanych. Na zagubionych nośnikach znajdowały się projekty orzeczeń i uzasadnień z okresu od grudnia 2004 r. do sierpnia 2020 r., zawierające dane osobowe. Sąd został za to ukarany przez UODO karą w wysokości 30 tys. zł.
Krzysztof Sobczak
21.02.2023
Wymiar sprawiedliwości RODO
Od wtorku 21 lutego można przeprowadzać badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało w poniedziałek rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie. W stosunku do projektu nie zmienił się w nich ani rodzaj urządzeń, którymi pracodawcy będą badać trzeźwość pracowników, ani wykaz środków działających podobnie do alkoholu.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Prawo pracy BHP
Trzeba uczciwie powiedzieć, że do tej pory psychiatrii środowiskowej dla dzieci i młodzieży generalnie nie było. Co prawda mówimy o reformie, ale ja mam poczucie, że dopiero od podstaw budujemy pewną strukturę – mówi dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Wskazuje też na potrzebę koordynacji działań podejmowanych przez różne instytucje.
Beata Dązbłaż
21.02.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Od dziś obowiązują przepisy umożliwiające pracodawcom kontrolowanie pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i narkotyków. Ustawodawca, dopuszczając kontrolę w miejscu pracy, nie wskazał, jak ma ona dokładnie wyglądać. Nakazał jednak, by nie naruszała ona godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Prawnicy wskazują, by unikać kontroli przy osobach trzecich i nie komentować wyniku.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Prawo pracy

Przyrost naturalny pikuje, gminne becikowe go nie uratuje

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Tak źle z narodzinami nowych obywateli Polski nie było od zakończenia wojny. Trendu nie potrafią zatrzymać kolejne rządowe programy socjalne. W odwrocie jest gminne becikowe, a tam gdzie jest jeszcze wypłacane, kwoty zatrzymały się na tym samym poziomie. Niektóre gminy nawet zaostrzają kryteria. W końcu 2022 roku samorządowe becikowe wypłacało już tylko 79 gmin w Polsce.
Maria Dec-Kiełb
21.02.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Nie można karać dwa razy za ten sam czyn. A w wypadku skazanego ojca niepłacącego alimentów na syna, sąd skazał go dwukrotnie za ten sam występek popełniony w tym samym czasie – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, zgadzając się z rzecznikiem praw obywatelskich, że trzeba proces powtórzyć. Co więcej - wina i kara zostały orzeczone bez przeprowadzenia procesu, na wniosek prokuratora.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.02.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Cel zarobkowy działań zawodników klubu sportowego polegających na wykonywaniu usług sportowych oraz reklamowo-promocyjnych na rzecz klubu i jego sponsorów wyklucza uznanie przychodów z tej działalności za przychody z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 1 ustawy o PIT. Są to przychody ze świadczenia usług. Można do nich stosować ulgę dla młodych.
Malwina Pasternak-Janik
20.02.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Spółki Generali Życie TU oraz TU Allianz Życie stosowały niedozwolone postanowienia umowne - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes zakwestionował mechanizm pobierania przez Generali Życie opłat alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z ufk. W przypadku Allianz zastrzeżenia budziły niejasne klauzule modyfikacyjne umożliwiające podwyżki różnych opłat.
Krzysztof Sobczak
20.02.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Służby działają rutynowo i nie wykorzystują wszystkich możliwości, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo wtedy, kiedy to jest jeszcze możliwe. Sytuacja dzieci zagrożonych przemocą domową systematycznie się pogarsza. W 2021 roku służby musiały zabrać z rodzin 1335 dzieci, ponieważ groziło mi poważne ryzyko utraty zdrowia lub życia. Prawa dzieci nie są też przestrzegane w trakcie przesłuchań z ich udziałem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.02.2023
Prawo karne Prawnicy
Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie - od 1 lipca 2022 roku - obowiązują dwie stawki 12 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego. Kwota wolna od podatku wynosi natomiast 30 tysięcy złotych.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Kaźmierski
20.02.2023
Domowe finanse PIT
Wkrótce miną trzy lata od momentu wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce. Dziś wiemy, że znacząco wpłynęła ona na sposoby pracy Polaków. Jak wynika z najnowszych badań Pracuj.pl, modele zdalny i hybrydowy wciąż trzymają się mocno. Widoczna jest też jednak tendencja powracania do biur. 28 proc. pracujących Polaków deklaruje pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2023
Rynek Prawo pracy

Rzecznik: Pacjent na wózku ma prawo do zważenia się

Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Placówka medyczna powinna zapewnić pacjentowi z niepełnosprawnością możliwość dokonania pomiaru wagi ciała - przypomina Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Jeśli jest to możliwe, udzielając pomocy w skorzystaniu z klasycznej wagi, a w przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta to uniemożliwi, powinna zapewnić wagę platformową lub krzesełkową - zaznacza.  
Beata Dązbłaż
20.02.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność

Samorządy chcą zmian w dystrybucji preferencyjnego węgla

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Węgiel
Większe limity węgla dla uprawionych mieszkańców, wydłużenie lub nielimitowanie ustawowego terminu dystrybucji, możliwość sprzedaży nadwyżki innym gminom lub też odkupienie węgla przez miejscowe składy po cenie sprzedaży mieszkańcom. Zdaniem wielkopolskich samorządów, takie zmiany w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych pozwoliłyby rozwiązać problem gmin z nieodebranym paliwem.
Robert Horbaczewski
20.02.2023
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Węgiel
"Kliniki", "instytuty" i "centra", które przekonują, że dzięki wlewom witaminowym wspomogą powrót do zdrowia, w tym nawet leczenie chorób onkologicznych czy alergii, żerują na naiwności klientów i ryzykują ich zdrowiem. Kontrola nad rynkiem tych usług pozostawia wiele do życzenia. Nie oznacza to jednak, że lekarze i pielęgniarki firmujący i wykonujący wlewy witaminowe, bez wskazań medycznych, nie ryzykują odpowiedzialnością zawodową. 
Katarzyna Nocuń
20.02.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Rząd obiecuje, że jeszcze w wakacje będzie można kupić mieszkanie za kredyt z bardzo niskim oprocentowaniem, bo 2-procentowym. Okazuje się jednak, że projekt jest dziurawy. Odwołuje się  bowiem do szerokiego pojęcia gospodarstwa domowego z ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym. A to wyklucza z pomocy małżonków, którzy nigdy nie mieli nieruchomości, ale ich małżonek miał, nawet w dalekiej przeszłości.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.02.2023
Banki Kredyty
W ocenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nieprawidłowe jest zasądzenie renty po wypadku drogowym za okres poprzedzający wydanie wyroku przez sąd I instancji. Celem renty jest kompensowanie szkody przyszłej i ciągłej. Kompensacja szkody powstałej w okresie poprzedzającym zasądzenie renty w skonkretyzowanej wysokości następuje wyłącznie przez zapłatę odszkodowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.02.2023
Prawo cywilne Pacjent

Dr Mazowiecka: Nie tylko pieniądze pomagają ofiarom przestępstw  

Prawo karne Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości
Budowa dobrego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwami to ciągle trwający proces i nadal wyzwanie. I nie tylko o pieniądze chodzi, ale także o zrozumienie i właściwe traktowanie problemu w organach ścigania i sądach - mówi dr Lidia Mazowiecka, prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. I dodaje, że już samo zainteresowanie problemami takiej osoby, jej krzywdą czy traumą, wiele znaczy.  
Krzysztof Sobczak
20.02.2023
Prawo karne Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości
Według Eurostatu, luka płacowa w Polsce wynosi 4,5 proc. Z kolei według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn to 4,8 proc. na niekorzyść kobiet. Była ona generowana głównie przez sektor prywatny, w którym wynosiła 12,9 proc., podczas gdy w sektorze publicznym tylko 2,3 proc. Przygotowywana w UE dyrektywa ma poprawić sytuację w tym zakresie.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Od 20 lat obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie ma miejsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (20-26 lutego), podczas którego liczne instytucje i organizacje będą udzielać bezpłatnych porad, m.in. prawnych i psychologicznych. Przez cały rok można je uzyskać ośrodkach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.
Krzysztof Sobczak
19.02.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Najemca odpowiada za zabrudzenia ścian wynikające z opierania o nie swoich nóg, np. w czasie siedzenia przy biurku. W podobny sposób należy oceniać porysowanie parkietu bądź konieczność napraw tynków naruszonych poprzez umieszczanie na ścianie obrazów czy zawieszanie na nich innych materiałów za pomocą taśm przylepnych. Przepisy jednoznacznie stanowią, że na najemcy ciąży obowiązek malowania ścian oraz napraw uszkodzonych tynków i ścian.
Konrad Dyda
18.02.2023
Prawo cywilne Nieruchomości