Prawo.pl
Jeśli przeniesienie miejsca zamieszkania na terytorium RP nastąpiło w związku z posiadaniem przez podatnika Karty Polaka, to utrata jej ważności z powodu uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP nie pozbawia go prawa do skorzystania z ulgi na powrót. Potwierdza to skarbówka w korzystnej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
31.10.2023
PIT
W poniedziałek rząd podjął uchwałę, której celem jest ustanowienie Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030. W programie zaplanowano m.in. zwiększenie działań profilaktycznych oraz lepszą dostępność i skuteczność ochrony osób, które doświadczają takiej przemocy.
Krzysztof Koślicki
30.10.2023
Prawo rodzinne
Z uwagi na dobre wyniki finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS prawdopodobnie nie wykorzysta pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa do tego funduszu – poinformowała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 r. osiągnął poziom 84,9 proc.
Grażyna J. Leśniak
30.10.2023
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Pogląd, że przewlekła choroba nie usprawiedliwia złożenia odwołania po terminie, nie jest adekwatny w stosunku do chorób psychicznych. Ich objawy mogą wiązać się z utratą możliwości rozpoznania przez osobę chorą sytuacji, w której się znajduje oraz pokierowania swoim postępowaniem, a więc wyłączyć zawinienie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Krzysztof Kaźmierski
30.10.2023
Ordynacja
Podmioty sprawujące opiekę nad pacjentami mają obowiązek zamieszczać w Systemie Informacji Medycznej, czyli SIM, wyniki badań histopatologicznych. Wynika to z ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jednak, aby zapewnić prawidłowy przepływ i przetwarzanie danych w systemie, w tym także pacjentów nieposiadających Internetowego Konta Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia zaleca wymianę wyników badań histopatologicznych na dotychczasowych zasadach.
Katarzyna Nocuń
30.10.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Po 20 latach użytkowania miejsca na cmentarzu komunalnym trzeba wnieść opłatę prolongującą nienaruszalność grobu, bo może on przypaść komu innemu. Od takiej decyzji można jednak odwołać się do sądu. Nie jest też tak, że zarząd cmentarza ma obowiązek likwidacji grobu, gdy nie ma opłat. Rodzina nie powinna się obawiać windykacji kosztów likwidacji nagrobka, bo to sprawa zarządu cmentarza.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.10.2023
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny będzie musiał zdecydować, czy wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji emerytur czerwcowych tylko dla osób, które kończyć będą aktywność zawodową po 21 maja 2021 r. i z pominięciem tych, którzy na emerytury przechodzili wcześniej - w czerwcu, ale w latach 2009-2019, jest zgodne z Konstytucją RP. Rozprawa już 9 listopada. Zdaniem prawników, potwierdzenie niekonstytucyjności przepisów będzie wiązało się z koniecznością wypłaty wyrównania wszystkim tym osobom razem z odsetkami.
Grażyna J. Leśniak
30.10.2023
Domowe finanse Emerytury i renty

Większość skarg na brak dostępności nie jest rozstrzygana

Samorząd terytorialny Niepełnosprawność
Po dwóch latach działania mechanizmu skargowego na brak dostępności instytucji publicznych, do PFRON do końca sierpnia wpłynęło zaledwie kilkadziesiąt skarg. Może to wynikać z braku informacji o takiej możliwości, ale też niezrozumienia przepisów dotyczących składania skarg. Dotąd bowiem większość z nich nie jest rozstrzygana z powodu braków formalnych. Tak też było w pierwszym roku działania mechanizmu, zatem niewiele się zmieniło w tym zakresie.
Beata Dązbłaż
30.10.2023
Samorząd terytorialny Niepełnosprawność
Dla tysięcy frankowiczów, zwłaszcza tych po rozwodzie lub w trakcie tego procesu, którzy kilkanaście lat temu umowę o kredyt hipoteczny podpisywali jeszcze jako małżonkowie, podjęta przez Sąd Najwyższy 19 października 2023 r. uchwała jest naprawdę przełomowa. I pozwala działać w celu ratowania majątku bez obaw i dotychczasowych przeszkód - pisze Marcin Szołajski, radca prawny w Szołajski Legal Group.
Marcin Szołajski
30.10.2023
Banki Kredyty frankowe
Niesamodzielny człowiek może być fizycznie sprawny. Dlatego obok skali Barthel kluczowa jest ocena funkcji poznawczych. Tylko szersza ocena całościowa da w rzeczywistości pełny obraz ograniczeń samodzielności pacjenta – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Beata Dązbłaż
30.10.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy. Sąd uznał, że dokument ten nie przesądza o niezdolności do pracy, ale jedynie ją potwierdza. Tym samym okoliczność ta może zostać wykazana innymi środkami dowodowym, a brak zaświadczenia lekarskiego nie przekreśla automatycznie prawa do zasiłku chorobowego.
Dorian Lesner
30.10.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przepisy krajowe, nawet w celu ochrony interesów gospodarczych lekarzy prowadzących, nie mogą obciążać pacjenta kosztami pierwszej kopii jego dokumentacji medycznej. Co więcej, pacjent ma prawo uzyskać pełną kopię dokumentów znajdujących się w jego dokumentacji medycznej, jeżeli jest to konieczne do zrozumienia zawartych w tych dokumentach danych osobowych - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Katarzyna Nocuń
30.10.2023
Pacjent Zawody medyczne
W ramach istniejących instrumentów ochrony cywilnoprawnej ochrona dóbr osobistych ma charakter wyjątkowy, w związku z czym sięganie do jej mechanizmów powinno następować z odpowiednią ostrożnością i powściągliwością, bez tendencji do sztucznego poszerzania katalogu tych dóbr – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w sprawie o zakaz wejścia do kasyna gry. - Za dobro osobiste trudno uznać prawo do nieskrępowanego uprawiania hazardu – dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2023
Prawo cywilne
W przypadku wcześniejszej odmowy przyjęcia na pokład odszkodowanie jest należne nawet wówczas, jeśli dany pasażer nie stawił się na odprawę - uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie wskazali, że wymaganie spełnienia takiego warunku byłoby nadmierną formalnością. Prawa do odszkodowania nie odbiera nawet fakt, że o odmowie przyjęcia na pokład poinformowano dwa tygodnie wcześniej.
Inga Stawicka
28.10.2023
Rynek i konsument Prawo europejskie
Co najmniej 5 lat więzienia za sprzedawanie podróbek to nieproporcjonalnie wysoka kara - uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odpowiedział na pytania prejudycjalne bułgarskiego sądu. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca ze stworzeniem regulacji penalizujących ten proceder poradził sobie znacznie lepiej. Widać jednak, że rynek podróbek wciąż ma się dobrze, również dlatego, że w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie samych klientów.
Inga Stawicka
28.10.2023
Własność przemysłowa
Nikt nie kwestionuje postulatu budowania budynków mieszkalnych w sposób cywilizowany, komfortowy, przyjazny mieszkańcom. Ale śmiało można napisać, że wyciągnięte w czasie kampanii wyborczej na światło dzienne, niezgodne z prawem i naruszające standardy przyzwoitej architektury, przykłady patodeweloperki posłużyły do opracowania, a teraz podpisania, norm technicznych, które źle się przysłużą całemu rynkowi inwestycji budowlanych - pisze adwokat Rafał Dębowski, wspólnik w kancelarii Dębowski i Wspólnicy.
Rafał Dębowski
28.10.2023
Nieruchomości Ład Przestrzenny
Darowizna między najbliższą rodziną, udokumentowana wpływem na rachunek bankowy dewelopera, wyodrębniony dla córki, spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Trzeba ją jednak zgłosić do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli obciążenia rachunku darczyńcy – potwierdza skarbówka w niedawnej interpretacji. Eksperci oceniają interpretację jako... zaskakująco korzystną.
Wiesława Moczydłowska
28.10.2023
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Odmawiając odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, linie lotnicze najczęściej powołują się na strajk personelu czy zderzenie z ptakiem. Chętnie też zamiast wypłacać odszkodowanie, oferują vouchery do wykorzystania na zakup kolejnych biletów. To jednak nie zwalnia ich z obowiązku wypłaty odszkodowania.
Regina Skibińska
28.10.2023
Prawo cywilne
Spółka, w której radny jest członkiem zarządu, nie może świadczyć odpłatnych usług na rzecz miasta. Narusza bowiem zakaz wykorzystywania mienia gminy w prowadzonej działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nie mają przy tym znaczenia okoliczności zawarcia umowy, jak wojna na Ukrainie czy zapaść na rynku węgla.
Marek Sondej
28.10.2023
Samorząd terytorialny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania zasiłku macierzyńskiego, ponieważ uznał, że wniosek został złożony po terminie. Sąd nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że decyzja o przysposobieniu dzieci zasługuje na szacunek i ze względów społecznych powinna się wiązać z wszechstronną pomocą państwa. Dlatego też nawet gdyby ubezpieczona złożyła wniosek po terminie, to organ nie powinien wydać decyzji odmownej.
Dorian Lesner
28.10.2023
Ubezpieczenia społeczne
696 protestów przeciwko ważności referendum i 477 protestów wyborczych - zarejestrowano w piątek w Sądzie Najwyższym. Choć termin składania protestów minął 25 października, ich liczba może być większa. Niektóre mogą wpłynąć za pośrednictwem poczty, a dla zachowania terminu liczy się data stempla pocztowego.
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.10.2023
Wybory
Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, może przetransferować środki przypadające mu po rozwodzie na terminową lokatę, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia albo przekazać je na swój rachunek bankowy. Od tego, jak skorzysta z tych środków, zależy, czy otrzyma je bez pomniejszeń.
Anna Puszkarska
27.10.2023
PIT Prawo pracy PPK
To, że przy zawieraniu umowy kredytu kredytobiorca funkcjonował jako przedsiębiorca, nie pozbawia go możliwości dochodzenia unieważnienia zawartej umowy. Jednak brak konsumenckiego charakteru takiej umowy pozbawia możliwości powołania się na abuzywność zapisów umowy kredytu. Przedsiębiorca, który chce pozwać bank, musi mieć również świadomość innych różnic - takich jak wysokość opłaty wstępnej.
Regina Skibińska
27.10.2023
Rynek i konsument Kredyty frankowe
Samorządy krytykują projekty rozporządzeń, które zobowiązują gminy i miasta do ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę lub adwokata z urzędu. Stawki te wzrosną o 100 procent we wszystkich rodzajach spraw. Samorządowcy wskazują, że nie wiedzą ile będą kosztować ich nowe regulacje. Obawiają się, że znowu będą musiały dołożyć do zmian z własnych budżetów.
Robert Horbaczewski
27.10.2023
Wymiar sprawiedliwości Finanse samorządów
Chodzi o rozładowanie kolejek do specjalistów. To może się udać. Jednak w dłuższej perspektywie refundowanie wizyt prywatnych nie naprawi systemu publicznego, a kolejki pacjentów po prostu się przeniosą - przestrzegają eksperci. Przekonują jednocześnie, że jest to rozwiązanie do udźwignięcia przez NFZ, o ile będzie wprowadzane etapami. Dostrzegają także ryzyka - m.in. pole do nadużyć, polegające na generowaniu niepotrzebnych świadczeń.
Katarzyna Nocuń
27.10.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Tegoroczna edycja badania EY pokazuje, że wzrost kosztów utrzymania nie wpłynął znacząco na wydatki gospodarstw domowych dotyczących usług takich jak internet szerokopasmowy, łączność mobilna czy streaming. Jedynie 16 proc. respondentów ograniczyło środki przeznaczane na ten cel. Rośnie także apetyt na usługi premium, co oznacza, że konsumenci coraz wyżej cenią sobie jakość rozwiązań cyfrowych oraz wygodę ich użytkowania.
Inga Stawicka
26.10.2023
Rynek i konsument Nowe technologie
Terminem, który wstępnie zaplanowałem na pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, będzie poniedziałek, 13 listopada – oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem, nie ma dziś powodu do skracania dotychczasowej kadencji Sejmu, która upływa 12 listopada.
Robert Horbaczewski
26.10.2023
Wybory
Komisja Europejska notyfikowała uregulowania dotyczące patodeweloperki. W czwartek rozporządzenie podpisał minister rozwoju i technologii. Nowe rozwiązania pierwotnie miały zacząć obowiązywać już na początku przyszłego roku, resort przychylił się jednak do apeli środowiska deweloperów i wydłużył vacatio legis do 1 kwietnia 2024 r.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.10.2023
Budownictwo
Lasy Państwowe wadliwie uznały, że sprawę o ujawnienie kwot przeznaczanych na reklamę w mediach, można załatwić dyskretnie. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi albo wydanie decyzji odmowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
26.10.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna
Unia Europejska chce "ucywilizować" wynajmowanie mieszkań na kilka dni przy pomocy platform internetowych. Pracuje obecnie nad rozporządzeniem, które przewiduje obowiązek rejestracji tego typu mieszkań. Właściciele nieruchomości będą musieli poinformować, komu, co oraz gdzie wynajmują. Jednak w opinii samorządów oraz właścicieli tego rodzaju lokali, unijne przepisy nie rozwiążą wszystkich problemów polskiego rynku. Bardziej pomogą Barcelonie czy Berlinowi niż Sopotowi.
Renata Krupa-Dąbrowska Inga Stawicka
26.10.2023
Prawo europejskie Nieruchomości