Prawo.pl

Prezydent podpisał ustawę. System orzeczniczy jest na progu wydolności

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, automatycznie przedłużane w pandemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, stracą ważność już z końcem tego roku, pozostałe w 2024 r. Nikt nie jest w stanie oszacować, ile osób zgłosi się po nowe do zespołów orzekających. Te, już zauważają znaczny wzrost składanych wniosków. A pieniędzy wystarczy zespołom do czerwca, najdłużej do sierpnia.
Beata Dązbłaż
28.04.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - to cele ustawy, która dostosuje polskie prawo do przepisów m.in. Unii Europejskiej, jeśli chodzi o system homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Ustawa została podpisana przez prezydenta.
Krzysztof Sobczak
28.04.2023
Administracja publiczna
Samo położenie bloku, w którym znajduje się mieszkanie ujęte w ewidencji i rejestrze zabytków, nie uprawnia do stosowania ulgi. Zabytek nieruchomy, uprawniający do odliczeń w ramach ulgi na zabytki, nie może też być układem urbanistycznym, ruralistycznym ani zespołem budowlanym. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
28.04.2023
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Działkowiec, przenoszący na rzecz nowego nabywcy prawa i obowiązki, wynikające z posiadania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, uzyskuje wynagrodzenie niestanowiące źródła przychodów. W takim przypadku uzyskana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
Malwina Pasternak-Janik
28.04.2023
Domowe finanse PIT
Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj legalnie i długo. O wysokości wypłat, które będą wpływały co miesiąc na twoje bankowe konto, gdy przejdziesz na emeryturę, decyduje kilka czynników. Najważniejsze jest jednak to, ile zgromadziłeś na swoim indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, czyli ile składek i w jakiej wysokości tam wpłynęło. Trzeba też uważać ze zwolnieniami lekarskimi.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse
Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. waloryzacji zasiłku pogrzebowego na takich samych zasadach, na jakich są waloryzowane m.in. renty i emerytury, przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Komisja do Spraw Petycji, która jest jego autorem, uznała, że po 12 latach „zamrożenia” kwoty zasiłku pogrzebowego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Już niedługo właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, będą mogli składać wnioski o otrzymanie statusu prosumenta lokatorskiego i wypłacanie wynagrodzenia za energię bezpośrednio na wskazane konto. Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu przepisy o rozliczeniach prosumenta lokatorskiego, które znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Krzysztof Sobczak
28.04.2023
Rynek i konsument

Malarskie hobby daje przychody z praw majątkowych. To nie działalność gospodarcza

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Co do zasady, w rocznym PIT trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze i rozliczyć podatek od wszystkich dochodów – także z zarobków z pracy hobbystycznej. Z najnowszej interpretacji podatkowej wprost wynika, że przychody ze sprzedaży obrazów malowanych hobbystycznie należy traktować jako pochodzące z praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.
Wiesława Moczydłowska
28.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Jeśli w trakcie poprzedniego zatrudnienia pracodawca „zapisał” pracownika do PPK, przyjmując go ponownie do pracy, nie będzie musiał zawierać dla niego kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba, że w międzyczasie zmienił instytucję finansową. Wówczas dokonywanie wpłat do PPK musi być poprzedzone zawarciem dla niej nowej umowy o prowadzenie PPK.
Małgorzata Jankowska
28.04.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
„Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika” - pod takim hasłem 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy chce, by był okazją do zastanowienia się nad przekazem konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Prawo pracy BHP Prawo europejskie
Lekarz wystawiający e-receptę na leki psychotropowe ma ograniczoną możliwość sprawdzenia, czy zgłaszający się do niego pacjent nie nadużywa substancji psychoaktywnych. System co do zasady nie daje mu bowiem wglądu do wystawionych i zrealizowanych recept. Lekarz może taki dostęp uzyskać, ale potrzebuje do tego zgody pacjenta. W dyskusji o receptomatach pojawiają się więc głosy, by zwiększyć lekarskie uprawnienia w tym zakresie.
Katarzyna Nocuń
28.04.2023
Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Od 28 kwietnia zmieniły się zasady wydawania świadectw energetycznych, m.in. dla najmu. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie mają wątpliwości, że certyfikaty przy najmie będą fikcją. Brak świadectwa będzie wykroczeniem zagrożonym karą do 5 tys. zł, ale najemca musiałby pofatygować się na policję i złożyć zawiadomienie, czego większość nie będzie chciała robić.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.04.2023
Budownictwo Nieruchomości
O 718 tysięcy zwiększyła się liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych po pierwszym ponownym autozapisie. W sumie w programie oszczędza już 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7 proc. Tym samym od lutego o 27,9 proc. wzrosła liczba aktywnych uczestników.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2023
Prawo pracy Finanse PPK

Urząd prezesa UOKiK kadencyjny - prezydent podpisał ustawę

Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji
Prezydent podpisał dziś nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewiduje ona m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Wymaga tego unijna dyrektywa, która już prawie dwa lata temu powinna być wprowadzona do polskiego prawa.
Krzysztof Sobczak Inga Stawicka
27.04.2023
Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji
Osoba przesiedlająca się, podczas pobytu w państwie trzecim, wykorzystywała do osobistego użytku przemieszczane razem z nią rzeczy przez co najmniej sześć miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania. W takim samym celu będzie je wykorzystywać po powrocie do Polski. Tym sposobem spełnia jeden z kilku warunków zwolnienia przemieszczanego mienia osobistego z VAT.
Malwina Pasternak-Janik
27.04.2023
VAT Doradca podatkowy

UOKiK ostrzega przed inwestowaniem w weksle

Rynek i konsument Domowe finanse
Firma dzwoni i proponuje alternatywną inwestycję na stały, zabezpieczony procent, z wypłacanymi regularnie odsetkami i zwrotem kapitału. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed takimi ofertami i przypomina, że w prawie nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”. Zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie kolejnego produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału.
Krzysztof Sobczak
27.04.2023
Rynek i konsument Domowe finanse
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie Urzędu Miasta Poznania w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych. Chodzi o usługę wysyłki na wskazane przez klientów numery komunikatów np. w związku z rezerwacją wizyt w urzędzie, czy powiadomieniem o odbiorze dokumentów. Według poznańskiego magistratu za sprawą stoją cyberprzestępcy.
Krzysztof Sobczak
27.04.2023
Administracja publiczna RODO
Wymóg posiadania przez pracownika aktualnych badań lekarskich obciąża pracodawcę, ponieważ jest on odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy określają, że za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem okresowych i kontrolnych badań, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości, przysługują mu należności na pokrycie związanych z tym kosztów.
Dorian Lesner
27.04.2023
Prawo pracy BHP

Kancelaria odszkodowawcza zawiesza działalność - sytuacja klientów zależy od umowy

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Kancelaria CERTO proponująca program "Ulga od długu" poinformowała o zawieszeniu działalności oraz że umowy zostaną wypowiedziane co spowoduje, że wpłaty, po potrąceniu należnego kancelarii wynagrodzenia za dotychczasowe usługi, będą zwrócone lub rozliczone. Sytuacja poszczególnych klientów może się jednak od siebie różnić.
Paweł Niedziałek
27.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Przekroczenie prędkości o 26 km/h przez prokuratora - to wykroczenie, a nie przewinienie dyscyplinarne. Choć kara wymierzona jest karą dyscyplinarną, gdyż każde wykroczenie uchybia godności sprawowanego urzędu prokuratorskiego – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie odpowiedzialności Zawodowej. Prokurator współpracuje na co dzień z policjantami, więc te relacje powinny i w życiu prywatnym być poprawne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.04.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jedną z konsekwencji zmian dokonanych w ubiegłym roku w kodeksie karnym, jest wprowadzenie karalności uchylania się od wykonania środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki, orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Łukasz Pilarczyk
27.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Obowiązująca od 26 kwietnia nowelizacja Kodeksu pracy to kolejne wyzwanie dla pracodawców, którzy muszą przekazywać pracownikom więcej informacji o warunkach zatrudnienia. I nie chodzi tylko o to, że liczba takich informacji wzrosła z 5 do 13, ale także o ich szczegółowość oraz brak wytycznych do ich sporządzania, czy wręcz wzorów.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2023
Prawo pracy Prawo europejskie
Projekt ustawy wprowadzającej szereg zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorców przewiduje też znowelizowanie ustaw dotyczących prawa turystycznego. Jedną z istotniejszych ma być wzmocnienie ochrony nazwy "organizator turystyki", dzięki której turyści mają być zabezpieczeni przed wprowadzaniem w błąd. Eksperci oceniają jednak, że to za mało - a istotniejszych kwestii w ogóle w projekcie nie poruszono.
Regina Skibińska
27.04.2023
Rynek i konsument
Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
Marek Rotkiewicz
26.04.2023
Prawo pracy Prawo europejskie
Obrońca obwinionej został usunięty z sali rozpraw, bo nie chciał założyć maseczki. Naruszyło to prawo do obrony lekarki pediatry. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 25 kwietnia uchyliła wyrok sądu lekarskiego w sprawie jego klientki, nakazując mu zbadać, czy lekarka kwestionowała istnienie epidemii w ogóle, czy tylko epidemii wykreowanej w mediach na Ukrainie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Notariusz to nie zawsze płatnik podatku od spadków i darowizn

Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Nabycie ograniczonego prawa rzeczowego, jaką jest nieodpłatna służebność mieszkania, następuje pomiędzy ustanawiającym a nabywającym prawo. Jeżeli jedna ze stron pozostaje w związku małżeńskim, kluczowe jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przez drugiego z małżonków. Dodatkowo takie nabycie skorzysta ze zwolnienia podatkowego od spadków i darowizn.
Malwina Pasternak-Janik
25.04.2023
Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
W środę, 26 kwietnia, wejdzie w życie rozporządzenie z 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Rozporządzenie określa sposób postępowania właściciela lasu na etapie planowania i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej. Ma to m.in. przeciwdziałać potencjalnym kolizjom pomiędzy działaniami z zakresu gospodarki leśnej a ochroną środowiska.
Robert Horbaczewski
25.04.2023
Środowisko Prawo gospodarcze
Polacy są coraz bardziej mobilni zawodowo - 41 proc. badanych aktywnie poszukuje obecnie pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną. Aż 84 proc. badanych jest otwartych na otrzymanie nowej, ciekawej oferty pracy, gdyby taka pojawiła się w najbliższych miesiącach. Poszukują pracy, by zyskać lepsze wynagrodzenie i stabilne, bezpieczne miejsce zatrudnienia pracę – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2023
Rynek Prawo pracy
W poniedziałek Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w precedensowym wyroku wskazał, że TVP nie przedłużając współpracy z dziennikarzem dopuściła się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Orzeczenie jest spójne z wyrokiem TSUE, który w styczniu 2023 r. wskazał, że ochrona przed dyskryminacją przysługuje niezależnie od podstawy zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo europejskie
W poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r., Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, podpisała z liderami trzech organizacji związkowych - NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ, porozumienia dotyczące zasad współpracy w zakresie ochrony pracy. Współpraca stron obejmować będzie współdziałanie w zakresie działalności kontrolnej, szkoleniowej oraz podejmowanie przedsięwzięć informacyjno -promocyjnych i prewencyjnych.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2023
Prawo pracy BHP