Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która co do zasady wejdzie w życie w dniu 7 września. Część przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach, określonych w art. 48 ustawy.

Czytaj: Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji Prawa energetycznego >>

 

Odbiorca zmieni dostawcę energii w 24 godziny 

Nowe rozwiązania dostosowują polskie przepisy do unijnych uregulowań.  Zgodnie z nimi odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.

Ponadto od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Wprowadzone zostaną również ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

Czytaj też w LEX: Promowanie energii ze źródeł odnawialnych jako przykład potrzeby współdziałania prawa i innowacyjnych technologii >>

Inne zmiany, jakie przewiduje nowelizacja, to:

 1. wprowadza ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, reguluje ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji;
 2. wprowadza przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień;
 3. wprowadza przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii;
 4. wprowadza nowy model sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej;
 5. wzmacnia obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadza nowe prawa w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, a także dostosowuje się przepisy ustawy do postanowień Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., m.in. w zakresie obowiązku zawierania z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wyłącznie umów kompleksowych (obejmujących zarówno sprzedaż jak i dystrybucję energii);
 6. dostosowuje zadania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych do przepisów dyrektywy 2019/944;
 7. dostosowuje zadania regulatora rynku do przepisów dyrektywy 2019/944, w tym wprowadza się możliwość zgłoszenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, przez każdego, kogo praw dotyczy wykonywanie obowiązków przez operatora systemu elektroenergetycznego, zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia tych obowiązków; 
 8. dokonuje zmian w zakresie działania Koordynatora do spraw negocjacji, m.in. rozszerzając zakres zadań tego podmiotu o nowe rodzaje umów wprowadzane do ustawy – Prawo energetyczne;
 9. wdraża mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii oraz ograniczania poboru i wprowadzania energii elektrycznej do sieci przez magazyny energii elektrycznej na polecenie operatorów systemu elektroenergetycznego; 
 10. przyznaje Prezesowi URE uprawnienie do udzielenia określonym podmiotom odstępstwa od stosowania wskazanych w decyzji przepisów w ramach realizacji projektu mającego na celu wdrożenie innowacyjnych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu, rozwiązań technologicznych lub teleinformatycznych;
 11. doprecyzowuje przepisy dotyczące znaku towarowego operatora systemu dystrybucyjnego;
 12. wprowadza obowiązek stosowania wzorca umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych;
 13. dodaje przepisy mające na celu zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych podstawy prawnej do koordynowania działań i wymiany informacji w przypadku wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, urządzeń, instalacji lub sieci, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwo gazowe;
 14. rozstrzyga wątpliwości dotyczące możliwości prowadzenia przez operatora systemu magazynowania działalności w zakresie skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego (ustawa potwierdza, że taka możliwość istnieje);
 15. zmienia definicję sieci gazowej;
 16. wprowadza dodatkową przesłankę udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji w postaci rękojmi prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją;
 17. wprowadza możliwość nakazania przedsiębiorstwu energetycznemu w upadłości dalszego prowadzenia działalności objętej koncesją przez Prezesa URE;
 18. wprowadza zmiany w zakresie funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii;
 19. dokonuje zmian w zakresie regulacji dotyczących linii bezpośredniej;
 20. zmniejsza obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW;
 21. wprowadza przepisy w zakresie partnerskiego handlu energią odnawialną (tzw. peer-to-peer), w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
   

Czytaj też: Obowiązek rozliczeniowy zarządcy nieruchomości związany z dostawą energii cieplnej do budynku wielolokalowego >>