Sędziowie pokoju mają być uchwaleni w pakiecie ze spłaszczeniem sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na przełomie września i października muszę mieć uchwalone ustawy o sędziach pokoju oraz o referendum lokalnym. Jeśli tak się nie stanie przestanę głosować razem z PiS - zapowiedział lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. - Jesteśmy gotowi poprzeć ustawę o sędziach pokoju jeśli równolegle będzie procedowana i uchwalona ustawa o spłaszczeniu struktury sądów powszechnych - zastrzegł Zbigniew Ziobro.

18.08.2022

SO: Karę wymierzył asesor powołany przez neoKRS, ale wyrok ważny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W pewnych wrażliwych sytuacjach może mieć znaczenie problem bezstronności sądu, zwłaszcza w sprawach o podłożu politycznym, a więc przede wszystkim wiążących się z problematyką respektowania przez państwo swobód i wolności obywatelskich - orzekł sąd drugiej instancji. Jednak sprawa prowadzenia samochodu bez uprawnień do takich nie należała, więc nie badano sprawy mianowania asesora.

18.08.2022

Sądowa "Solidarność" sprawdza, jak jest z mobbingiem w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Protokołowanie rozpraw bez "przerwy" na toaletę, obowiązki za dwie lub trzy osoby, zsyłka do innego wydziału za niewykonanie nadprogramowej pracy, to w sądach, które powinny stać na straży praw pracowników, nadal rzeczywistość. NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury chce sprawdzić jak to wygląda w skali kraju, ruszyła więc z badaniami #Temida2021.

18.08.2022

Z Izby Dyscyplinarnej w stan spoczynku, czyli 23 tys. miesięcznie przez 19 lat

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Członkowie zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej mieli do wyboru pozostanie w Sądzie Najwyższym i orzekanie w innej izbie, albo przejście w stan spoczynku. Kilka osób skorzystało w tej możliwości, co oznacza pobieranie wysokiego uposażenia przez wiele lat - konkretnie 23 tys. zł przez prawie 19 lat. W Sejmie jest projekt odbierający im ten przywilej. Ma jednak małe szanse na uchwalenie.

17.08.2022

SN: Brak sędziów, losowanie i Covid nie usprawiedliwiają przewlekłości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sprawa ta ilustruje trudną sytuację w sądach. Brak kadr, pandemia Covid-19, skomplikowany system losowania oraz oczekiwanie na termin rozprawy wynoszący ponad dwa lata. Sąd Najwyższy przyznał odszkodowanie skarżącej, uznając, że obciążenie pracą, ilość spraw oraz stan kadry orzeczniczej, mogą co najwyżej prowadzić do stwierdzenia, że przewlekłość postępowania w konkretnej sprawie nie jest wynikiem zaniedbań.

17.08.2022

I Prezes SN apeluje do prezesa Sądu Apelacyjnego o rozwagę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska zaapelowała do prezesa Piotra Schaba, jako były sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zwraca się o ponowne przemyślenie i w efekcie uchylenie decyzji kadrowej dotyczącej przeniesienia sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz sędzi Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

16.08.2022

Zwrot marży kredytobiorcom czekającym na wpis do księgi - ustawa z podpisem prezydenta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Korki w księgach wieczystych coraz dłuższe. Rząd chce więc, by banki zwracały kredytobiorcom marżę pomostową pobieraną za okres oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, a notariusze dokonywali wpisów. We wtorek prezydent podpisał nowelę ustawy o kredycie hipotecznym, które mają częściowo rozwiązać problem zatorów.

16.08.2022

SN: Nakaz zapłaty w sprawie frankowej do uchylenia, bo należało zbadać umowę

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Nawet w toku sprawy w postępowaniu nakazowym, sąd bada z urzędu abuzywność postanowień umowy. Zaniechanie w tym zakresie i wydanie nakazu zapłaty bez dokonania tej oceny na gruncie art. 385(1) par. 1 k.c. stanowi rażące naruszenie prawa - orzekł Sąd Najwyższy.

15.08.2022

Wyłączenie asystenta sędziego lub protokolanta możliwe, bo mogą wpływać na wyroki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wnioski o wyłączenie sędziego są nierzadko składane. W praktyce tylko sporadycznie można spotkać się z wnioskami o wyłączenie innych podmiotów: protokolanta lub asystenta sędziego. Ale jest to możliwe i zdarza się, ponieważ w jednym i drugim przypadku osoby te mogą mieć wpływ na treść orzeczenia. Szczególnie asystent przygotowując materiały dla sędziego może sugerować mu kierunek rozstrzygnięcia.

13.08.2022

KPO wciąż nie ma, a rząd konsultuje projekt o zrównoważonej gospodarce wodnej 

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.

12.08.2022

Pytanie do SN: "polskie obozy" to sprawa dla polskiego czy niemieckiego sądu

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną złożoną przez pełnomocników byłego więźnia obozu w Auschwitz. Problem wynikał w publikacji niemieckiego portalu informacyjnego, który posłużył się sformułowaniem "polskie obozy" zagłady, co naruszało dobra osobiste polskiego obywatela. Kwestią sporną jest, czy sprawa ma być rozpoznawana w Niemczech czy w naszym kraju.

12.08.2022

Sędzia Bieniek: Prezydent może jeszcze uratować Izbę Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli prezydent uwzględni uwagi, które podnieśliśmy w zastrzeżeniach do protokołu z losowania sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to zostanie utworzona instytucja, która cieszyć się będzie zaufaniem nie tylko w kraju, ale także nie będzie negowana w orzecznictwie europejskich trybunałów. Prezydent może uchronić nas przed sytuacją, w której niezadowolona strona przegra sprawę w Polsce, a wygra przed unijnym trybunałem.

12.08.2022

Nowela kodeksu karnego to wyższe kary i ograniczenie władzy sędziowskiej

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zwiększenie represyjności prawa karnego to główny cel czekającej na zakończenie procesu legislacyjnego nowelizacji kodeksu. Są w niej znacznie wyższe kary za wiele czynów, ale też istotne ograniczenie swobody sędziowskiej w orzekaniu. Według prawników idzie to zbyt daleko i narusza Konstytucję. A co więcej, prowadzić może do wydawania przez sądy wyroków nadmiernie surowych, przekraczających stopień winy sprawcy.

12.08.2022

Protest: Przeniesienie sędziów w stołecznym SA jest represją za orzeczenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i sędziowie i Sądu Najwyższego protestują przeciwko przeniesieniu sędziów Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To przeniesienie - zdaniem sygnatariuszy - jest przejawem represji za działalność orzeczniczą opartą na Konstytucji, orzeczeniach Trybunałów Europejskich i Sądu Najwyższego.

11.08.2022

SN: Wezwanie na nieaktualny adres to nieskuteczne doręczenie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zaskarżone przez Prokuratora Generalnego orzeczenie zaoczne nie spełniało podstawowego standardu i jako wadliwe należało je wyeliminować z obrotu prawnego - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że błąd polegał na tym, że sąd uznał iż odpis pozwu i wezwanie na rozprawę na nieaktualny adres było doręczeniem skutecznym i umożliwiającym wydanie wyroku zaocznego.

11.08.2022

Od września nowe stawki - adwokatura krytykuje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawnicy nie zostawiają suchej nitki na projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie. Ograniczają się one jedynie do określenia stawek minimalnych w sprawach nieletnich, takich jak czyn karalny lub demoralizacja. W postępowaniu wykonawczym opłata wyniesie 480 zł. Podwyższone będą stawki za sprawy z zamówień publicznych.

11.08.2022

Wylosowano już składy do rozpoznawania testów niezawisłości w SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trzy pierwsze wnioski o przeprowadzenie testu niezawisłości i bezstronności w Sądzie Najwyższym dotyczą sędziów wyznaczonych do rozpoznania spraw zawisłych w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a jedna w Izbie Karnej. W sprawie karnej wniosek pochodzi od obrońcy skazanego, który wniósł do SN kasację, zaś trzy wnioski w sprawie z zakresu prawa pracy – od pozwanego.

11.08.2022

SN: Sędzia przyjął wątpliwą nominację, a teraz wnioskuje o wyłączenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie orzekający w Sądzie Najwyższym coraz częściej stoją przed dylematem orzekania w sprawie sędziów sądów powszechnych, którzy są w tej samej sytuacji, a którym strony zarzucają brak bezstronności. Wobec tego nawet nowopowołani sędziowie do Sądu Najwyższego zanim przystąpią do merytorycznego orzekania składają wnioski o wyłączenie.

11.08.2022

Premier: Na przełomie października i listopada pierwszy wniosek o pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Kilka dni wcześniej komisarz UE Didier Reynders zapowiedział, że właśnie pierwszy wniosek o fundusze będzie okazją do weryfikacji, czy polskie władze wypełniły "kamienie milowe" dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości.

10.08.2022

Koniec pandemii to zdarzenie niepewne, a skład sądu może naruszać prawo do sprawiedliwego procesu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Sędziowie mają wątpliwości natury konstytucyjnej, czy sąd w składzie jednoosobowym, wynikającym z epizodycznych przepisów covidowych, jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, skoro ustawa nie podała wyraźnego terminu zakończenia okresu jej obowiązywania. Co więcej, nie uzależnia się tego końcowego terminu od zdarzenia przyszłego.

10.08.2022