W dzień w służbie KNF, po pracy... frankowej mediacji

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Na 411 mediatorów wpisanych na listy Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, 105 jest jednocześnie pracownikami Urzędu KNF. Z tego 103 może prowadzić i prowadzi przedsądowe mediacje w sprawach frankowiczów. KNF nie widzi w tym nic złego, podkreślając ich obiektywizm, niezależność i fakt, że mediują... po godzinach pracy. Jednak zdaniem prawników mediacje pracowników organu nadzorczego wobec banku, to konflikt interesów.

26.10.2022

Ławnicy SN: Jesteśmy niezawiśli

Wymiar sprawiedliwości

Rada Ławnicza Sądu Najwyższego wyraża zaniepokojenie w związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu negatywnymi ocenami przymiotów charakteru niektórych kandydatów na ławników Sądu Najwyższego II kadencji, podważającymi ich obiektywizm i nieskazitelność charakteru, które były publikowane przed, jak i po wyborze kandydatów.

25.10.2022

Czy klienci EuCO odzyskają pieniądze? Kłopotliwa restrukturyzacja dla ofiar wypadków

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Ubezpieczenia

Od lat powraca kwestia uregulowania branży pośredników odszkodowawczych i teraz widać, jak słabo chronione są osoby przez nich obsługiwane. Klienci kancelarii odszkodowawczej EuCO, która nie przekazała im należnych odszkodowań, wypłaconych przez ubezpieczycieli na jej konto, mogą mieć problem z wyegzekwowaniem w rozsądnym terminie pieniędzy, o ile dojdzie do otwarcia postępowania sanacyjnego, o które zawnioskował zarząd spółki.

25.10.2022

Maląg: Polska nie planuje ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie jest przez Polskę planowana – przekazała w odpowiedzi na wystąpienie RPO Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Według niej, brak ratyfikacji protokołu przewidującego procedurę skargową w najmniejszym stopniu nie oznacza, że Polska nie przestrzega Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, bądź że może odstąpić od gwarantowania praw przez nią przewidzianych.

24.10.2022

Getin Noble Bank: Co z osobami, które nie złożyły skargi do WSA?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Frankowicze zadłużeni w Getin Noble Banku, którzy nie złożyli w terminie skargi do WSA na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku, nie są pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw. Mogą oni złożyć wniosek o przywrócenie terminu albo zgłosić swój udział w postępowaniu jako uczestnik.

24.10.2022

Posłowie poprawiają nowelę o kuratorach sądowych, ale nie do końca tak jakby kuratorzy chcieli

Wymiar sprawiedliwości

Projekt nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych jest już po pracach w podkomisji. Poprawiono m.in. przepisy dotyczące kuratorskich dyscyplinarek, wprowadzając zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Umożliwiono też okręgowemu zgromadzeniu kuratorów przedstawianie maksymalnie trzech kandydatów na stanowisko kuratora okręgowego - problem w tym, że nadal nie będzie to wiążące dla ministra sprawiedliwości.

24.10.2022

Sewerynik: Gdzie jest wilk w owczej skórze przy mediacjach z frankowiczami?

Wymiar sprawiedliwości

Kształt mediacji frankowych z pewnością nie jest doskonały, ale z mojego doświadczenia wynika, że są one szansą dla obu stron – zarówno kredytobiorców, jak i banku. Spotykam zarówno kredytobiorców, którzy są rozczarowani propozycją banku, jak i takich, którzy są nią pozytywnie zaskoczeni. Ale to nie mediator ocenia propozycję, ale strona – pisze radca prawny i mediator Jakub Sewerynik.

24.10.2022

Wyrok NSA ważny dla wszystkich fundacji - trzeba ujawniać finanse

Wymiar sprawiedliwości Finanse

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego każda fundacja w polskim porządku prawnym realizuje zadania publiczne. W świetle orzeczenia za podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może być uznana fundacja, która nie dysponuje majątkiem publicznym. Przesłanka wykonywania zadań publicznych została zinterpretowana przez sąd szeroko. Wyrok oznacza, że Fundacja ma obowiązek rozpatrzeć wniosek Ordo Iuris.

23.10.2022

Kaczyński: Będzie kłopot z wyborami sędziów pokoju

Wymiar sprawiedliwości

Mimo wszystko będziemy procedować ustawę o sądach pokoju i ustawę spłaszczającą sądownictwo - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. W Polsce z wyborami sędziów pokoju "będzie kłopot". "To znaczy będą wybory, ale często tymi kandydatami będą ludzie mniej znani, jacyś na ogół młodzi ludzie.

22.10.2022

Strasburg: Zabezpieczenie blokuje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN w sprawie sędziego Żurka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 18 października br. w trybie zabezpieczenia wstrzymał rozpoznanie skarg Prokuratora Generalnego przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, gdyż zasiadają w niej neo-sędziowie Sądu Najwyższego, którzy nie gwarantują prawa do sprawiedliwego procesu. Są to osoby nominowane przez Krajową Radę Sądownictwa powołaną po 8 grudnia 2017 roku.

22.10.2022

Dobro dziecka zablokuje rozwód? Możliwe, ale w praktyce rzadkie

Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenie o rozwodzie nie zostanie wydane, jeśli sąd ustali, że zachodzą tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Jedną z nich jest sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Prawnicy podkreślają jednak, że w praktyce takie sytuacja rzadko się zdarzają, w większości przypadków bardziej w dobro dziecka uderza przedłużający się konflikt rodziców.

22.10.2022

Niedookreśloność w przepisach dyscyplinarnych uderza w prawników

Wymiar sprawiedliwości

Z jednej strony trzeba szukać balansu w zakresie przepisów dyscyplinarnych pomiędzy niedookreślonością a precyzją, tak by wiadomo było kto i za co dyscyplinarnie odpowiada. Z drugiej - uporać się z obecnym kryzysem konstytucyjnym, który spowodował, że sądownictwo dyscyplinarne przestało chronić podstawowe wartości, w tym niezawisłość sędziowską - wskazywali uczestnicy III Radomskiego Spotkania Prawników.

21.10.2022

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN: Marsz Niepodległości narodowców to cykliczne zgromadzenie

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Przejazd kolumny samochodowej z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2021 r. był wydarzeniem tego rodzaju, co przemarsz i był możliwy w warunkach epidemii. A więc nie doszło do przerwania trzyletniego okresu ciągłości organizowania manifestacji przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Zakaz demonstracji wydany przez Prezydenta Warszawy był błędny, tak jak i odwołanie od decyzji wojewody - to sens postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, która uchyliła postanowienie Sądu Apelacyjnego.

21.10.2022

Obrońcy nadużywają argumentów o wadliwej obsadzie sądu?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Naruszenie prawa międzynarodowego, czyli pozbawienie skazanego prawa do sądu, miało być przyczyną wznowienia postępowania karnego - według obrońcy. Jednak wnioskodawca nie zauważył, że postanowienie wydane zostało przez sędziego powołanego na urząd dużo wcześniej przed reformą Krajowej Rady Sądownictwa, bo w 2010 roku. Sąd Najwyższy oddalił zatem wniosek.

21.10.2022

Sąd rozstrzyga sprawę, ale konflikt często zostaje - mediacja może go zakończyć

Wymiar sprawiedliwości

Wyrok sądu nie zawsze kończy konflikt między stronami, a dopóki on trwa, do sądu będą trafiać kolejne sprawy dotyczące tej samej rodziny, czy tych samych sąsiadów. Mediacja daje szansę na rozwiązanie sporu, a tym samym odciążenie sądu. Szkopuł tylko w tym, by strony chciały w niej uczestniczyć, a to z kolei zależy od sędziów, pełnomocników i samych spraw - uważają sędziowie, uczestnicy konferencji "Mediacja, dlaczego warto".

21.10.2022

W mediacji przepisy nie wystarczą - ważna świadomość stron i komunikacja sędziów z mediatorami

Wymiar sprawiedliwości

Do tanga trzeba dwojga, a nawet trojga - nie ma mediacji bez komunikacji, podkreślali prawnicy podczas konferencji "Mediacja, dlaczego warto", wskazując że nawet najlepsze przepisy nie wystarczą, jeśli strony nie będą uświadomione, a sędziowie, mediatorzy i pełnomocnicy nie będą ze sobą współpracować. Podnosili, że na mediacje nie można patrzeć jedynie przez pryzmat statystyk, bo istotne jest samo prowadzenie dialogu.

20.10.2022

Sędzia Żurek: W Sądzie Najwyższym doszło do czynów zabronionych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Organy unijne wyczerpały już prawie wszystkie instrumenty, by nakłonić rząd do przestrzegania prawa. Środki zabezpieczające nie działają.  Są nam potrącane ogromne kary ze środków, które realnie tracimy każdego miesiąca. Teraz władza doprowadza do fatalnej sytuacji - nie tylko nie ma pieniędzy z KPO, ale zagrożone są fundusze spójności. Przez chore zachowania autokratów siedzimy w oślej ławce - mówi Waldemar Żurek, sędzia SO w Krakowie, były rzecznik KRS.

20.10.2022

SN: Oskarżać sędziego może zarówno rzecznik dyscyplinarny, jak i zastępca

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia rejonowy z Łodzi brał udział w głosowaniu nad swoją kandydaturą do awansu, więc wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Nie został ukarany, gdyż sprawa rozbiła się o właściwość oskarżyciela. Sąd Najwyższy orzekł, że umorzenie było nietrafne. Niedorzecznością jest sądzić, iż zastępca ma więcej uprawnień niż organ, który jest przez tego zastępcę reprezentowany - argumentował sędzia przewodniczący.

20.10.2022

Strona świadoma chętniej przystąpi do mediacji, ale sądowe pouczenia nie pomagają

Wymiar sprawiedliwości

Nad tym, co zrobić, by obywatele chętniej korzystali z mediacji, głowią się resort sprawiedliwości i prawnicy. Tym bardziej że pandemia oraz nawał spraw w sądach raczej zachęcają do tego sposobu rozwiązywania sporów. Sami mediatorzy podkreślają, że na etapie sądowym pomogłoby zwiększanie świadomości stron, nawet poprzez zmiany w pouczeniach. Nikt bowiem nie lubi być zaskakiwany, np. w zakresie tego, czy i ile trzeba zapłacić.

20.10.2022